.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obligatoryjna treść umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 03.10.2009

W artykule tym omówiona została minimalna treść umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej sp. z o.o.) musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym wypadku będzie nieważna.

 

Ustawodawca określił również, jakie elementy winny znaleźć się w umowie spółki, a mianowicie:

 

  1. firma i siedziba spółki,
  2. przedmiot działalności spółki,
  3. wysokość kapitału zakładowego,
  4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  5. liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

Nadto w umowie muszą znaleźć się jeszcze inne postanowienia w zależności od zasad, jakie mają panować w danej spółce.

 

Jeśli więc wspólnicy przewidzieli możliwość wniesienia aportów (czyli wkładów niepieniężnych), umowa spółki powinna szczegółowo opisywać przedmiot takiego wkładu oraz wskazywać osobę wspólnika, który wniósł wkład niepieniężny, a także liczbę i wartość nominalną udziałów aportowych.

 

Jeżeli dany wspólnik ma mieć przyznane szczególne korzyści (np. prawo do dwóch głosów, prawo do większej dywidendy), bądź ma zostać obciążony dodatkowymi zobowiązaniami względem spółki (np. obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych na jej rzecz), to pod rygorem bezskuteczności należy dokładnie określić te uprawnienia i obowiązki w umowie spółki (ich rodzaj i zakres). Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej i nie może przyznawać uprawnionemu więcej niż trzy głosy na jeden udział.

 

Na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która jednak nie przewyższa więcej niż o połowę dywidendy przysługującej udziałom nieuprzywilejowanym. Udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, jeśli umowa spółki takiego pierwszeństwa wyraźnie nie przewidzi.

 

W przypadku gdy umowa spółki ogranicza albo wyłącza wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, powinna wówczas określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki. Jeśli zatem umowa spółki nie zawierałaby zasad spłaty spadkobierców, wówczas wszelkie ograniczenia lub wyłączenia w tym przedmiocie pozostałyby bezskuteczne (tj. nie wywołałyby żadnych skutków prawnych).

 

Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5000 zł. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, w umowie spółki powinno być przewidziane powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Organy te pełnią funkcję kontrolną w spółce.

 

Firma spółki to nazwa, pod którą spółka działa. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalne jest posługiwanie się w obrocie skrótem spółka z o. o. lub sp. z o. o. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców (spółek) prowadzących działalność na tym samym rynku. Warto także pamiętać, że firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

 

Co do zasady, siedziba spółki jest siedzibą zarządu. Jeśli w danej spółce inna jest siedziba spółki i inna siedziba zarządu, to umowa spółki musi zawierać takie zróżnicowanie. Siedziba spółki winna znajdować się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Przedmiot działalności spółki może (choć nie musi) być opisany w umowie spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

 

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością musi być ściśle oznaczony w umowie spółki (konkretną kwotą). W przypadku z spółki z o.o. nie jest dopuszczalne widełkowe określenie wysokości kapitału zakładowego spółki.

 

Nadto w umowie podać należy liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego ze wspólników oraz określić, czy wspólnik może mieć tylko jeden udział, czy więcej. W przypadku gdy każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, udziały wszystkich wspólników powinny być równe i niepodzielne. Natomiast w wypadku gdy wspólnik może mieć tylko jeden udział, wspólnicy mogą postanowić, że kapitał zakładowy będzie dzielił się albo na udziały równe i niepodzielne (np. 5 wspólników, z których każdy może mieć tylko jeden udział, a wszystkie one są równe i niepodzielne), albo na udziały nierówne i podzielne (np. dwóch wspólników, z których każdy ma tylko jeden udział, przy czym jeden z nich o wartości nominalnej 500 zł, a drugi – 100 zł).

 

Warto pamiętać, iż jeśli wspólnicy mogą mieć tylko jeden udział, a udziały są równe i niepodzielne, wówczas obowiązuje zakaz zbywania udziału między wspólnikami. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy wspólnik może mieć tylko jeden udział, ale udziały w spółce są nierówne i podzielne. Bowiem w takim wypadku wspólnik nabywca nadal ma tylko jeden udział, lecz o większej wartości nominalnej.

 

W umowie spółki nie można tworzyć mieszanych systemów w tym sensie, że w jednej spółce nie mogą funkcjonować udziały o wartości równej i nierównej. Natomiast możliwe jest, by umowa spółki przewidywała, że określony wspólnik może mieć tylko jeden udział, a pozostali większą ich liczbę, pod warunkiem iż udziały będą równe i niepodzielne. Wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.

 

Co do zasady, nie można wyłączyć prawa wspólników do zbycia udziału (udziałów). Niemniej spółka może wprowadzić pewne ograniczenia w tej kwestii, które pod rygorem bezskuteczności muszą zostać określone w umowie spółki.

 

Można zbyć cały udział, albo jego część, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wspólnik może mieć tylko jeden udział w spółce, który jest udziałem podzielnym, zbycie części udziału może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zezwala na to właśnie umowa spółki. Brak stosownego zapisu w umowie spowoduje, iż zbycie części udziału w wyżej wymienionej sytuacji będzie nieważne.

 

Spółka może być zwarta na czas określony lub czas nieokreślony. Niewskazanie w umowie spółki czasu, na jaki ją zawiązano, oznacza, że umowę zawarto na czas nieokreślony. Upływ czasu, na jaki zawarto umowę spółki, stanowi przyczynę jej rozwiązania.

 

Pozostałe kwestie wspólnicy mogą uregulować w umowie spółki według swojego uznania, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.10.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton