.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obliczanie marży z uwzględnieniem różnic kursowych – czy to możliwe?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.09.2011

Organizowałem imprezy turystyczne. Czy podczas obliczania marży, przy obliczaniu kosztów nabycia od kontrahenta zagranicznego, możliwe jest obniżenie marży o koszty będące różnicą kursową pomiędzy ceną z faktury przeliczonej według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury a rzeczywistym kosztem zapłaty tej faktury liczonym według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty faktury? Np. koszt nabycia w dacie z faktury wynosi po przeliczeniu 90 000 zł, a w dacie płatności np. 100 000 zł. Który koszt należy przyjąć do wyliczenia marży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku – marżą jest tu różnica między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

 

Powszechnie wiadome jest, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Jak wskazują organy podatkowe:

 

„Z uwagi na fakt, iż wykładnia językowa przepisu art. 119 ust. 2 cyt. ustawy nie budzi wątpliwości, gdyż precyzyjnie określa, iż przez »cenę nabycia«, należy rozumieć wyłącznie kwotę płaconą podatnikowi, w rozumieniu art. 28a cyt. ustawy, będącemu dostawcą towarów i usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty przez świadczącego usługi turystyki, nie ma potrzeby stosowania w tym przypadku wykładni celowościowej czy systemowej. Gdyby bowiem ustawodawca chciał, aby do »ceny nabycia« wliczać również inne wydatki związane z nabywaniem towarów i usług przez podatnika świadczącego usługi turystyki, wskazałby to wyraźnie w niniejszym przepisie, tworząc katalog towarów, usług czy czynności, które mogłyby powiększać cenę nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści. W ten sposób postąpił ustawodawca określając na przykład, co oprócz kwoty, jaką nabywający jest zobowiązany zapłacić może obejmować podstawa opodatkowania przez wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (art. 31 ust. 1 i ust. 2). Skoro ustawodawca nie stworzył takiej listy, nie ma podstaw aby twierdzić, iż jego celem było stworzenie możliwości powiększenia ceny nabycia określonej w art. 119 ust. 2 cyt. ustawy jako ceny płaconej podatnikowi przy nabyciu od niego towarów i usług o jakiekolwiek inne wydatki, nawet jeżeli związane są one z nabyciem tych towarów i usług.

 

Podobne wnioski wyciągnąć można z analizy art. 312 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.UE.L2006.347.1 z późn. zm.), w którym to przepisie zwarte zostały definicje »ceny sprzedaży« oraz »ceny nabycia«. Zgodnie z ww. artykułem »cena sprzedaży oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika–pośrednika od nabywcy lub osoby trzeciej, włączając w to subwencje bezpośredni związane z transakcją, podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik–pośrednik obciąża nabywcę, z wyłączeniem jednak kwot, o których mowa w art. 79; natomiast: »cena nabycia« oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, określonego powyżej, uzyskanego lub do uzyskania przez dostawcę od podatnika–pośrednika. Również powyższe przepisy określając »cenę sprzedaży« oraz »cenę nabycia« odnoszą się wyłącznie do kwot płaconych pomiędzy podatnikami i nie zwiększają ww. wymienionych cen o inne elementy, które byłyby płacone innemu podmiotowi niż uczestnicy transakcji kupna/sprzedaży towarów i usług.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż »cena nabycia« obejmować może również inne wydatki związane z nabywaniem towarów i usług od podatnika, które nie są płacone bezpośrednio temu podatnikowi. Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę, do »ceny nabycia«, która stanowi element kalkulacji kosztów marży, nie można wliczyć podatku należnego, naliczonego z tytułu importu usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty” (pismo z dnia 29.06.2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie, sygn. akt IPPP2-443-233/10-4/AK).

 

Konkludując, różnica kursowa nie jest usługą, z której korzysta turysta i moim zdaniem nie może stanowić kosztu.

 

Podobnie wskazują przedstawiciele doktryny, m.in. ekspert Tomasz Kaczyński (Vademecum Doradcy Podatkowego), odpowiadając na pytanie „Czy w wyliczeniu marży powinny być ewentualnie uwzględniane różnice kursowe i opłaty bankowe od płaconych faktur?”, wskazuje, że „pojęcie »usługi dla bezpośredniej korzyści turysty«, zgodnie z art. 119 ust. 2 u.p.t.u. należy rozumieć jako usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. W tym stanie rzeczy nie można uznać ewentualnych różnic kursowych za usługi z których bezpośrednio korzysta turysta. Z tego też powodu na pytanie (...) należy odpowiedzieć przecząco. Identyczna sytuacja jest w przypadku opłat bankowych”. Autor dalej pisze, że „w art. 31a u.p.t.u. jest mowa, że przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. O jaki obowiązek podatkowy chodziło ustawodawcy trudno jednoznacznie powiedzieć? W mojej ocenie, jedynym logicznym rozwiązaniem jest przyjęcie, że chodzi tu o dzień powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych na rzecz turysty (ostatecznego odbiorcy) usług”.

 

Różnica kursowa (dodatnia lub ujemna) jako taka oczywiście nie jest usługą świadczoną dla bezpośredniej korzyści turysty, jednakże różnica kursowa nie jest czymś samoistnym, lecz zawsze jest częścią składową kosztu nabycia usługi dla bezpośredniej korzyści turysty.

 

Rzeczywisty bowiem koszt nabycia usługi dla bezpośredniej korzyści turysty jest zazwyczaj różny od kosztu wynikającego wprost z faktury. W walucie obcej koszt ten jest jednakowy – np. na fakturze jest to kwota 32 000 USD (tj. 91 680 PLN) i płacę kwotę 32 000 USD (tj. 94 592 PLN). Oprócz sytuacji, gdy data faktury jest taka sama jak data płatności, zawsze koszt ten w przeliczeniu na PLN jest różny, tj. wyższy lub niższy. Technicznie różnica ta stanowi różnicę kursową, ale w rzeczywistości mówimy o dwóch wartościach nabycia usługi dla bezpośredniej korzyści turysty.

 

Proponowałbym wystąpienie z wnioskiem ORD-IN o indywidualną interpretację do ministerstwa finansów i próbę przeforsowania korzystnego dla Pana stanowiska.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »