.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie kosztami za lawetę i parking miejski

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 27.06.2017

W wyniku nieopłacenia składki OC Straż Miejska zabrała samochód po moim ojcu na parking miejski. Samochód nie był przerejestrowany na mnie. Jego rynkowa wartość jest bardzo niewielka. Z tego co się orientuję po 6 miesiącach auto przechodzi na Skarb Państwa. Czy po tej czynności mogę być obciążony kosztami za lawetę i parking miejski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji mają zastosowanie zapisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zapis zawarty w art. 130a ust. 1 pkt 2 omawianej regulacji, który reguluje kwestię odholowania pojazdu na parking miejski:

 

Art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym:

„1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;”

 

Ażeby przepis ten został zastosowany kierujący pojazdem musiał zostać wylegitymowany przez Straż Miejską i nie okazać dokumentów potwierdzających ubezpieczenie OC pojazdu. Należy zauważyć, że obowiązek ten obciąża każdorazowego kierowcę. Jak stanowi art. 130a ust. 5c ustawy prawo o ruchu drogowym, pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1-2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Koszty związane z odholowaniem pojazdu oraz jego przechowywaniem ponosi co do zasady osoba, która była właścicielem pojazdu w dniu jego odholowania:

 

Art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym:

„10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.”

 

Dlatego też, jeśli osoba, na którą był zarejestrowany pojazd nie żyła już w momencie jego odholowania, właścicielami pojazdu i tym samym osobami zobowiązanymi do opłacenia kosztów jego odholowania i przechowywania będą jego spadkobiercy. Co więcej należy zwrócić także uwagę na zapis znajdujący się w art. 130a ust. 10i:

 

Art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym:

„10i. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 10h.”

 

Zapis ten oznacza, iż oprócz właściciela pojazdu kosztami może zostać obciążona także osoba, która kierowała pojazdem w momencie jego odholowania. Solidarna odpowiedzialność oznacza, iż całej należnej kwoty można dochodzić zarówno od właściciela pojazdu, jak i od kierującego, aż do odzyskania całości należności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (czyli za pośrednictwem urzędu skarbowego). Termin przedawnienia tych należności wynosi 5 lat od dnia, w którym zapadł wyrok o przepadku pojazdu na rzecz starostwa. Samo starostwo, może natomiast złożyć do sądu wniosek o przepadek pojazdu już po trzech miesiącach od odholowania pojazdu:

 

Art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym:

„10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.”

 

Nie mamy tu do czynienia z 6-miesięcznym terminem, jak w przypadku porzucenia pojazdu, tylko 3-miesięcznym, na złożenie wniosku do sądu. Jednak często zdarza się, że postępowanie trwa znacznie dłużej i opłaty wzrastają do bardzo znacznych kwot.

 

Odpowiadając zatem na Pana pytanie, jako spadkobierca oraz jak domniemywam osoba, która kierowała pojazdem w momencie jego odholowania, może zostać Pan obciążony kosztami związanymi z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałymi od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »