Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

O odpowiedzialności karnej członka zarządu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 11.01.2016

Naruszenie przepisów Kodeksu spółek handlowych przez członka zarządu spółki kapitałowej może skutkować odpowiedzialnością karną. W zależności od popełnionego czynu zabronionego członek zarządu może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności, a w niektórych przypadkach również karą pozbawienia wolności.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przestępstwa, które może popełnić w związku z wykonywaną funkcją członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, stypizowane są przede wszystkim w tytule V Kodeksu spółek handlowych1. Nie wyklucza to oczywiście prowadzenia postępowania karnego wobec członka zarządu za naruszenie przepisów Kodeksu karnego2, w szczególności przepisów zawartych w części szczególnej, w rozdziale XXXVI („Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”), czy też przepisu art. 270 K.k,. na podstawie którego odpowiedzialność karną członek zarządu może ponosić za przestępstwo polegające na fałszowaniu dokumentów. Jednak wskazane przepisy Kodeksu spółek handlowych określają znamiona przestępstw specyficznych, za które odpowiedzialność karną mogą ponosić tylko osoby będące członkami zarządu spółki, w związku z naruszeniem przez nie obowiązków nałożonych przez inne przepisy K.s.h. Poniżej wskazano krótką charakterystykę tych przestępstw.

 

Zgodnie z art. 586 K.s.h. kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, przy czym – zgodnie z art. 11 Prawa upadłościowego3 – dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (w tych dwóch kategoriach dłużników mieszczą się wszystkie spółki prawa handlowego, w tym spółki kapitałowe), uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

 

Zgodnie z art. 587 § 1 K.s.h. kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III i IV K.s.h. ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zgodnie z art. 587 § 2 K.s.h. jeżeli sprawca powyższego czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Do obowiązków ogłaszania wymienionych w tytule III i IV K.s.h. należą w szczególności ogłoszenie o obniżeniu kapitału zakładowego, czy ogłoszenie o połączeniu spółek.

 

Art. 588 K.s.h. stanowi, iż kto będąc członkiem zarządu albo likwidatorem, dopuszcza do nabycia przez spółkę handlową własnych udziałów lub akcji albo do brania ich w zastaw, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

 

Natomiast zgodnie z art. 589 K.s.h. kto, będąc członkiem zarządu albo likwidatorem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dopuszcza do wydania przez spółkę dokumentów imiennych, na okaziciela lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

 

Zgodnie z art. 590 pkt 1, 3 i 4 K.s.h. kto w celu umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości wystawia fałszywe zaświadczenie o złożeniu dokumentu akcji uprawniającej do głosowania lub o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej albo przekazuje lub udostępnia fałszywy wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Art. 592 K.s.h. stanowi, iż członek zarządu, który dopuszcza do wydania dokumentów akcji:

 

 1. niedostatecznie opłaconych,
 2. przed zarejestrowaniem spółki,
 3. w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego – przed zarejestrowaniem podwyższenia

  – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Zgodnie z art. 594 § 1 K.s.h. kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd:

 

 1. nie składa sądowi rejestrowemu listy wspólników,
 2. nie prowadzi księgi udziałów albo nie prowadzi księgi akcyjnej,
 3. nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia,
 4. odmawia wyjaśnień osobie powołanej do rewizji lub nie dopuszcza jej do pełnienia obowiązków,
 5. nie przedstawia sądowi rejestrowemu wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów,
 6. nie ogłasza wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym

  – podlega grzywnie do 20 000 złotych.

 

Zgodnie z art. 594 § 2 K.s.h. kto, będąc członkiem zarządu, dopuszcza do tego, że spółka przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub umowie pozostaje bez rady nadzorczej w należytym składzie, podlega grzywnie do 20 000 złotych.

 

Zgodnie z art. 595 § 1 K.s.h. kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach, podlega grzywnie do 5 000 złotych.

 

O odpowiedzialności karnej członka zarządu za przestępstwa wymienione w art. 586-592 K.s.h. orzekają sądy rejonowe. Natomiast grzywny określone w art. 594-595 nakłada sąd rejestrowy.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 11.01.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 + pięć =

 

»Podobne materiały

Spółka z o.o. w Polsce wcale nie taka bezpieczna dla członków zarządu

Wśród uczestników obrotu gospodarczego panuje przekonanie, iż jeśli chcemy prowadzić działalność gospodarczą, nie narażając się jednocześnie na ryzyko odpowiedzialności swoim majątkiem osobistym, wystarczy założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zostać jej prezesem (czy innym członkie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »