Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowy wyrok w sprawie alimentów

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 10.11.2010

Rozwiodłem się z żoną dwa lata temu. Mieszkam na stałe w Niemczech i nie stać mnie było na opłacanie zasądzonych alimentów, więc sąd zmniejszył je na moją prośbę. Dowiedziałem się, że była żona wygrała kolejną sprawę o podwyższenie alimentów. Nie zgadzam się z nowym wyrokiem. Czy możliwa jest rewizja tego wyroku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie nie ma podstaw do „rewizji” wyroku. Generalnie taka instytucja nie istnieje w polskim prawie cywilnym, można ewentualnie mówić o wznowieniu postępowania.

 

Zgodnie z działem VI Kodeksu postępowania cywilnego „można zadąć wznowienia postępowania w następujących przypadkach:

 

  1. jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
  2. jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.
  3. gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie;
  4. wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;
  5. wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa;
  6. w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu″.

 

Po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana. „Wyrok oparty na wadliwych ustaleniach co do możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, jak też nieuwzględniający rzeczywistych i usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, nie może być sanowany w trybie powództwa z art. 138, skoro podstawą powództwa opartego na tym przepisie może być tylko późniejsza zmiana stosunków” (por. orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 27.02.1981 r., sygn. akt III CRN 21/81, „LexPolonica” nr 303630, OSNCP 1981, nr 11, poz. 217). W obecnym stanie prawnym brak jest możliwości wzruszenia takiego wyroku, jeśli nie zachodzą podstawy do wznowienia postępowania w sprawie.

 

W Pańskim przypadku więc jedyną drogą do zmniejszenia alimentów jest wniesienie pozwu na podstawie art. 138 Kodeksu rodzinnego. Zgodnie z treścią wspomnianego artykułu „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

 

Orzekając o alimentach, sąd bierze za podstawę rozstrzygnięcia potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), ale zasądza alimenty nie tylko wymagalne w dacie orzekania, lecz także alimenty na przyszłość. Ze względu na to, że przyszłość z reguły niesie w sobie zmiany, szczególnie w zakresie potrzeb małoletnich dzieci, a częstokroć także w zakresie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych, konieczne było ustanowienie w art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możliwości zmiany zasądzonych alimentów w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Wynika z tego, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym na art. 138 wymaga, po pierwsze, porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu, po drugie zaś oznacza, że upływ czasu, jaki nastąpił od daty ostatniego wyroku alimentacyjnego do daty orzekania o podwyższeniu alimentów, sam w sobie nie może jeszcze przemawiać za zasadnością powództwa; na stronie ciąży wówczas obowiązek wykazania, że zmiany takie nastąpiły stosownie do ogólnej reguły dowodowej (art. 6 Kodeksu cywilnego). Sąd nie jest w takim przypadku wolny od obowiązku działania z urzędu ( art. 5, 212 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Sąd może ograniczyć czas trwania świadczeń alimentacyjnych, jak też zmienić ich wysokość, także za okres poprzedzający wytoczenie powództwa opartego na art. 138. Decydująca bowiem w tym względzie jest data, w jakiej doszło do zmiany stosunków w rozumieniu tego przepisu. W orzecznictwie pogląd ten jest utrwalony (por. uchwały składu 7 sędziów SN: z dnia 28.09.1949 r., sygn. akt Wa. C. 389/49 , OSN 1951, nr 3, poz. 60; z dnia 16.11.1954 r., sygn. akt I CO 41/54 , OSN 1956, nr 1, poz. 3, oraz uzasadnienie tezy VII uchwały SN z 1987 r. w sprawach alimentacyjnych). Należy jednak pamiętać, że roszczenia alimentacyjne za okres poprzedzający wytoczenie powództwa nie wygasają, jeżeli uprawniony nie wykaże, iż jego potrzeby z tego okresu nie zostały zaspokojone, albo nie ciążą na nim zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia tych potrzeb.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 1 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »