.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowy samochód a majątek osobisty

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 06.09.2010

Przed zawarciem małżeństwa nabyłem samochód i fundusz inwestycyjny. Obecnie chciałbym sprzedać stary samochód i kupić nowy – w rozliczeniu pozostawiając poprzedni pojazd, a resztę kwoty uzyskać po sprzedaniu funduszu. Co powinienem zrobić, by samochód stał się tylko moją własnością?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

 

Natomiast zgodnie z art. 33 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Mieszkanie, działka, samochód czy inne rzeczy nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego stanowią więc majątek osobisty małżonka, który jest ich właścicielem. Dlatego również po ślubie małżonek może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem osobistym. Ma prawo np. go sprzedać, przekazać w darowiźnie lub zapisać komuś w spadku i nie jest do tego potrzebna zgoda drugiego małżonka.

 

Jeżeli kupi Pan nowy samochód za środki uzyskane ze sprzedaży starego pojazdu (lub też odda go w rozliczeniu), który był Pana własnością przed zawarciem małżeństwa i który należał do Pana majątku osobistego, to zgodnie z zasadą surogacji – stosownie do której do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego – nowy samochód będzie stanowił składnik Pana majątku osobistego.

 

Strona, która twierdzi, że nastąpiła surogacja, obowiązana jest wykazać konkretne środki finansowe, z których nastąpiło nabycie przedmiotu majątkowego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 09.01.2001 r., sygn. akt II CKN 1194/00, niepubl.). Na przeszkodzie do realizacji uprawnień z surogacji stoi domniemanie faktyczne, że przedmioty nabyte w trakcie wspólności majątkowej przynależą do majątku wspólnego. Obalenie tego domniemania może nastąpić wszelkimi dostępnymi w Kodeksie postępowania cywilnego środkami dowodowymi, nie wyłączając zeznań świadków. Dlatego szczególną ostrożnością należy kierować się przy dokonywaniu transakcji, gdzie za środki uzyskane z sprzedaży rzeczy pochodzących z majątku osobistego będą nabywane nowe składniki – wszelkie transakcje należy przeprowadzić w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości co do pochodzenia środków finansowych, np. poprzez specjalnie do tego celu założony rachunek bankowy, na który wpłyną tylko środki ze sprzedaży samochodu i likwidacji funduszu, a następnie zostaną przekazane na zakup samochodu.

 

Ostatnią istotną sprawą, na jaką pragnę zwrócić Pana uwagę, jest treść art. 31 Kodeksu Rodzinnego zgodnie z którym do majątku wspólnego zalicza się dochody z majątku wspólnego – a więc również odsetki, jakie uzyskał Pan z funduszu inwestycyjnego po zawarciu związku małżeńskiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »