Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowy komornik egzekwujący należność

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.02.2015

Oddałam sprawę niezapłaconej należności do komornika. Ten niby zajął konto dłużnika, ale wciąż nie odzyskałam długu. Teraz dowiedziałam się, że dłużnik miał już zajęcie komornicze i także moja sprawa trafiła do pierwszego komornika. Co teraz powinnam zrobić? Jak odzyskać pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, iż dysponuje Pani prawomocnym nakazem zapłaty. Sprawa została skierowana do komornika celem wyegzekwowania przysługującej Pani należności. W chwili obecnej z posiadanych przez Pani informacji wynika, że postępowanie egzekucyjne zostało skierowane do komornika, który prowadzi także inne postępowania egzekucyjne przeciwko temu samemu dłużnikowi.

 

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

 

Mniemam, iż w Pani przypadku mamy do czynienia z sytuacją, o której mowa w art. 844 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 844. § 1. Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości, chyba że wierzyciel wybierze innego komornika.

 

§ 2. Komornik, który wszczął egzekucję z niektórych ruchomości dłużnika, jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji z pozostałych ruchomości dłużnika, chociażby znajdowały się w okręgu innego sądu.

 

§ 3. Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o którym mowa w § 2, po dokonaniu zajęcia ruchomości zawiadamia o zajęciu komornika działającego przy sądzie rejonowym, w którego okręgu znajdują się ruchomości, w chwili zajęcia, przesyłając odpis protokołu zajęcia ruchomości”.

 

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, „w przeciwieństwie do postępowania rozpoznawczego, przepisy kpc o egzekucji nie określają generalnie właściwości miejscowej komornika. Wynika ona natomiast z przepisów szczególnych kpc, regulujących sposoby egzekucji. Według nich:

 

  • w egzekucji z ruchomości (art. 844 § 1 kpc),
  • w egzekucji z nieruchomości (art. 921 § 1 kpc),
  • w egzekucji ze statków morskich (art. 1015 kpc),

    – o właściwości komornika decyduje miejsce położenia tych rzeczy” (R. Kuźnicki Remigiusz, Status prawny komornika w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji).

 

Wyraźnie zauważyć należy jednak, iż art. 844 § 2 odnosi się wyłączenie do egzekucji z ruchomości. Innymi słowy w sytuacji, kiedy wskazała Pani na inny sposób egzekucji w tym samym wniosku o wszczęcie egzekucji, zastosowanie nie będzie miał art. 844 § 2. W mojej ocenie w chwili obecnej powinna Pani wystąpić do komornika z zapytaniem o podanie informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy. Podstawą takiego wniosku jest przepis art. 7601 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia według przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy”.

 

„Komornik powinien zawiadomić stronę o dokonanej czynności w każdym wypadku, gdy dokonał czynności, o której strona nie była przez niego powiadomiona i zarazem nie była przy niej obecna. Obydwa warunki muszą być spełnione łącznie. W literaturze podkreśla się, że art. 763 kodeksu postępowania cywilnego nie obejmuje wypadków, gdy przepis nakłada na komornika obowiązek uprzedniego zawiadomienia stron o czynności, która ma być dokonana (art. 945, 867 § 3, 954 kodeksu postępowania cywilnego) – komornik nie może zwolnić się z tego obowiązku zawiadamiając strony post factum” (LexPolonica, Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism).

 

W mojej ocenie w chwili obecnej należy oczekiwać korespondencji od komornika, który przejął sprawę zgodnie z przepisami prawa. Może Pani także zadzwonić do „nowej” kancelarii komorniczej, o której powinna Pani zostać powiadomiona w zawiadomieniu „starego” komornika, celem powzięcia informacji o stanie zadłużenia, a także prowadzonych czynnościach egzekucyjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 10 =

»Podobne materiały

Kilka tytułów egzekucyjnych i hipoteka przymusowa

Witam, popadłam w spiralę kredytową i nie mogę sobie poradzić ze spłatą kredytów. Czy bank może zająć moją pensję i wystawić kilka tytułów egzekucyjnych wobec mnie oraz wobec małżonka? Co zrobić, jeśli bank chce ustanowić hipotekę przymusową na nieruchomości, która jest na kredyt hipoteczny (spłacan

Wykaz majątku

Zgodnie z porozumieniem zawartym z wierzycielem spłacam regularnie raty długu. Dostałam jednak wezwanie do złożenia wykazu majątku. W wezwaniu nie uwzględniono moich dotychczasowych (i do tego terminowych) wpłat. Jak się odwołać od takiego wezwania, skoro ja jestem w porządku?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Niedawno straciłam pracę i obecnie zarabiam o wiele mniej. Mam zaciągnięte kilka kredytów, w tym hipoteczny. Udało mi się go dostać dzięki współkredytobiorcom. Nie wiem, co powinnam dalej robić, zalegam z płatnościami. Czy wyjściem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Co powinnam zrobi
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »