Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowe zasady wynagradzania pracowników uczelni publicznych

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 04.10.2007

W artykule omówiono przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007 r.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. oraz z 2006 r. Nr 144, poz.1043) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu 22 grudnia 2006 r. rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852), które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w uczelniach publicznych, z tym, że warunki wynagradzania pracowników zatrudnionych w klubach kultury, świetlicach oraz instruktorów studenckiego ruchu artystycznego regulują przepisy o muzeach oraz przepisy o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej.

 

Rozporządzenie z 22 grudnia 2006 r. zastępuje dotychczasowe dwa akty prawne, a mianowicie:

 • rozporządzenie MEN z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182, z późn. zm.),

 

 • rozporządzenie MEN z dnia 26 września 2001 r. w sprawie  warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych uczelniach zawodowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1183 z późn. zm.).

 

Nowy akt prawny, zasadniczo, dokonuje unifikacji zasad wynikających z dotychczasowych obu rozporządzeń, podnosząc oczywiście stawki wynagrodzenia za pracę przyporządkowane poszczególnym stanowiskom.

 

Nowym rozwiązaniem jest dodatek specjalny, którego w dotychczasowych przepisach nie było. Zgodnie z § 22 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2006 r.  z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia zadań bądź ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy rektor, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

 

Dodatek ten zasadniczo przyznaje się na czas określony, choć przepis wyjątkowo przewiduje także przyznanie dodatku na czas nie określony z uwagi na charakter pracy lub warunki jej wykonywania. Wysokość dodatku ustalono zasadniczo do wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

 

Dodatek specjalny może być podwyższony o kolejne 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w razie zaistnienia przypadków wskazanych w art. 130 ust. 4 lub 131 ust.2 Prawa o szkolnictwie wyższym.

 

Pierwszy z tych przypadków dotyczy nauczyciela akademickiego, któremu rektor powierzył szczególnie ważne zadania dla uczelni, co uzasadniało obniżenie pracownikowi wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, a drugi przypadek dotyczy sytuacji, w której dochodzi do powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania większej liczby zajęć dydaktycznych niż przewiduje ustawa, łącznie z zajęciami ponadwymiarowymi.

 

Zgodnie z § 29 rozporządzenia, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w dniu wejścia w życie rozporządzenia (1 stycznia 2007 r.) ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

 

Zapis ten ma istotne znaczenie, ponieważ wprowadzone nowe tabele wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk pracowników wyższych uczelni zbudowane są w ten sposób, że wysokości wynagrodzeń w przedziale widełkowym  nie są wyłączne dla określonego stanowiska, czy kategorii zaszeregowania lecz kwotowo nakładają się między kategoriami czy stanowiskami.

 

W konsekwencji, § 29 rozporządzenia ma na celu wyraźne wskazanie, że wejście w życie nowych zasad wynagradzania nie może dawać podstawy do obniżenia wynagrodzenia pracownika, nawet jeśli takie obniżenie miałoby nastąpić legalnie, czyli w drodze wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki wynagradzania.

 

Niekonwencjonalnym zapisem rozporządzenia jest jego § 27, który brzmi:

 

 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudnieni na tych stanowiskach.
 2. Osoby zatrudnione na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza lub starszego dokumentalisty w dniu wejścia w życie rozporządzenia, które spełniały wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą być nadal zatrudnione na tych stanowiskach.
 3. Okres zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2 na stanowiskach, na których są one zatrudnione w dniu wejścia w życie rozporządzenia, o ile nie uzyskają one wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu, nie może być dłuższy niż pięć lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

 

Załącznik nr 4 do rozporządzenia przewiduje kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty, które powinny być spełnione najpóźniej do dnia 31.12.2011 r. przez osoby zatrudnione przed dniem wejścia rozporządzenia:

 

Na stanowisku kustosza bibliotecznego może być zatrudniona osoba, która posiada:

 

 • ukończone studia wyższe magisterskie lub równorzędne,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej,
 • 10 letni staż pracy w bibliotece naukowej,
 • co najmniej miesięczną praktykę specjalistyczną w innej, poza macierzystą, bibliotece naukowej, potwierdzoną zaświadczeniem o jej ukończeniu.

 

Na stanowisku starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty może być zatrudniona osoba, która posiada:

 

 • ukończone studia wyższe,
 • ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej,
 • 6 letni staż pracy w bibliotece naukowej,
 • co najmniej 2 tygodniową praktykę specjalistyczną w innej, poza macierzystą, bibliotece naukowej, potwierdzoną zaświadczeniem o jej ukończeniu.

 

Wymagania dotyczące studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa nie dotyczą absolwentów kierunku studiów wyższych informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz osób posiadających stopień naukowy.

 

Cel § 27 rozporządzenia jest jasny. Chodzi o to, aby pracowników dopingować do podnoszenia swoich kwalifikacji, zważywszy, że mamy do czynienia z pracownikami wyższych uczelni, którzy z tej racji powinni przodować w zdobywaniu wyższych kwalifikacji.

 

Rzecz polega jednak na tym, że przepis § 27 ust. 3 rozporządzenia jest częściowo nonsensowny przynajmniej w stosunku do pracowników wyższych uczelni zatrudnionych dotychczas na podstawie mianowania.

 

W przypadku pracowników umownych, w razie nie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych, pracodawca ma prawo dokonać wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki pracy (art. 42 K.p.) i zaproponować kustoszowi, czy też starszemu bibliotekarzowi stanowisko bibliotekarza.

 

Zachodzi natomiast pytanie, jak poprawnie powinien zachować się pracodawca w stosunku np. do dotychczas zatrudnionego kustosza bibliotecznego mianowanego, który w dniu 1 stycznia 2012 r. nie będzie posiadał ukończonych ani studiów bibliotekoznawczych, ani podyplomowego studium w tym zakresie, ani nie będzie posiadał stopnia naukowego?

 

Czytając zapis § 27 ust. 3 należałoby uznać, że kustosz nie powinien nadal być zatrudnionym na tym stanowisku. Powstaje wszakże pytanie, czy pracodawca może dokonać jakiejkolwiek zmiany stanowiska w sytuacji, gdy pracownik będzie się poprawnie wywiązywał z ciążących nań obowiązków?

 

W sytuacji, gdy kustosz biblioteczny nie będzie się wywiązywał ze swoich obowiązków w sposób poprawny, można będzie mu zmienić stanowisko, gdyż wówczas po otrzymaniu dwóch negatywnych ocen swojej pracy, rektor będzie mógł legalnie wypowiedzieć stosunek pracy na podstawie art. 124 pkt 3 Prawa o szkolnictwie wyższym.

 

Przy okazji wyjaśnię, że do pracowników bibliotecznych zatrudnionych na podstawie mianowania stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nauczycieli akademickich w zakresie oceny ich pracy, co wynika z art. 264 ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym.

 

Zakładając jednak, że kustosz zatrudniony na podstawie mianowania swoje zadania służbowe będzie wykonywał w sposób poprawny, to mimo zapisu wskazanego w § 27 ust. 3 rozporządzenia, pracodawca nie będzie mógł zmienić mu stanowiska.

 

Jedyna konsekwencją w tych warunkach będzie niemożliwość uzyskania uprawnień kustosza dyplomowanego, bez uprzedniego spełnienia wymagań przewidzianych dla stanowiska kustosza.

 

Gdy chodzi o starszego bibliotekarza zatrudnionego na podstawie mianowania, to w analogicznej sytuacji, jedyną konsekwencją będzie niemożliwość awansowania pracownika na stanowisko kustosza.

 

Niewątpliwie przepis § 27 ust. 3 rozporządzenia będzie wzbudzał kontrowersje wykładniowe, jednakże jego poprawne rozumienie musi w efekcie doprowadzić do wskazanych wniosków, ponieważ uregulowanie aktu podustawowego, bez wyraźnego upoważnienia nie może pozbawiać pracownika praw nabytych, a konsekwencja wynikająca z omawianego przepisu miałaby właśnie taki charakter.

 

Można także uznać, na tle § 27 ust. 3 rozporządzenia, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykroczył, z legislacyjnego punktu widzenia, poza przypisane mu kompetencje, ponieważ art. 151 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym, na podstawie którego rozporządzenie zostało wydane, nie daje podstawy do formułowania przepisu o tej treści.Stan prawny obowiązujący na dzień 04.10.2007

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV minus VIII =

 

»Podobne materiały

Podstawowe ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2009

W sytuacji gdy po raz kolejny zbliża się termin złożenia rocznej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (przypominam, że termin ten mija 30 kwietnia 2010 r.*) pewnie wielu naszych Czytelników zastanawia się, jak może zmniejszyć wysokość swoich zobowiązań z tego tytułu wobe

Poufność wynagrodzenia za pracę – część 2

W artykule autor kontynuuje problematykę poufności wynagrodzenia za pracę w aspekcie obowiązków pracodawcy oraz prawa korzystania przez pracownika z jego dobra osobistego, jakim jest ekwiwalent za świadczoną pracę.

Odsetki za zwłokę

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące uprawnień pracownika do odsetek za zwłokę należnych z tytułu nieterminowego wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »