Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 22.04.2009

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniesienie aportu do spółki jest odpłatnym przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel; od 1 kwietnia 2009 r. zmianie uległy zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług wnoszenia aportów. Powodem jest upływ terminu określonego w § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212 poz. 1336), który stanowi, iż w okresie do dnia 31 marca 2009 r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego może być stosowane zwolnienie od podatku.

 

Obecnie nie ma już możliwości stosowania zwolnienia w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego; przyjąć zatem należy, iż opodatkowane będą towary i usługi wnoszone jako aporty do spółek. Problematyczne może być ustalenie właściwej stawki podatku, jednak analiza zasad ogólnych wskazuje, że opodatkowanie winno być przeprowadzane według stawek właściwych dla towarów i usług będących przedmiotem aportu.

 

Przykładowo, gdy przedmiotem aportu będą grunty, budynki czy budowle, wnoszący aport zastosuje zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. Nr 54, poz. 535), który stanowi, iż zwalnia się od podatku:

 

 1. dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:
  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;
 2. dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa powyżej, pod warunkiem że:
  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

 

Problem ze stosowaniem ogólnych przepisów ustawy do aportów powoduje, że nie ma zgodności co do tego, kiedy i jakie aporty będą wyłączone (zwolnione) z opodatkowania. Większość autorów komentarzy z omawianego zakresu – moim zdaniem słusznie – wskazuje, iż skoro wniesienie aportu podlega ogólnym regułom podatku od towarów i usług to:

 

 1. aporty przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw nie będą w ogóle podlegały podatkowi od towarów i usług,
 2. zwolnione od podatku od towarów i usług będą aporty towarów, których dostawa jest zwolniona od tego podatku,
 3. nie będą podlegały podatkowi aporty wnoszone przez osoby niebędące podatnikami podatku od towarów i usług (jest to jednak mocno problematyczne i kontrowersyjne, dopiero praktyka organów podatkowych wykaże, czy będą one respektowały przedstawiony wyżej pogląd).

 

Ponadto wielu autorów publikacji (m.in. Tomasz Krywan – „Aporty a VAT”, Vademecum Doradcy Podatkowego na dzień 08.04.2008) wskazuje, iż zmiana ta w gruncie rzeczy, mimo wielu obaw przedsiębiorców, okaże się korzystna, gdyż w dużym zakresie zniknie konieczność korekty podatku odliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu przedmiotów stanowiących aporty. Naliczony podatek od towarów i usług z tytułu wnoszenia aportów w wielu przypadkach zostanie odliczony przez spółkę. Zmiana jest niekorzystna, gdy składniki majątku wnoszone aportem będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

 

Największym jednak problemem dla przedsiębiorców jest wycena aportu, gdy podlegać będzie on opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czy powinno się uznać aport w cenie brutto czy cenie netto? Czy w przypadku wnoszenia aportu o wartości 100 tys. złotych netto, tj. 122 tys. złotych brutto należy objąć udziały o wartości 100 tys. złotych czy też 122 tys. złotych?

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037), jeżeli mamy do czynienia z wkładem niepieniężnym (tzn. omawiany aport), określona musi być liczba i wartość nominalna objętych w zamian udziałów; wartość nie powinna przekraczać wartości zbywczej.

 

Co do zasady, ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług (jeżeli sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu owym podatkiem).

 

Czy zatem należałoby uznać, iż aporty winno wyceniać się w cenie brutto skoro nie jest to procedura zgodna z podstawowymi zasadami rządzącymi podatkiem od wartości dodanej, gdyż w sposób oczywisty jest sprzeczna z zasadą neutralności?

 

W doktrynie proponuje się inne interpretacje przepisów z wyżej wymienionego zakresu, wydaje się, że słuszne jest jednak stanowisko zaprezentowane na łamach dziennika „Rzeczpospolita” (10.03.2009) przez Marka Kozaczuka, który wskazuje, iż:

 

„Rozliczenie VAT powinno odbywać się niejako ponad właściwą transakcją wniesienia aportu na pokrycie kapitału zakładowego. W takim przypadku wspólnik, który wnosi aport o przykładowej wartości 1000 zł netto + 220 zł VAT, powinien objąć w zamian udziały o wartości nominalnej 1000 zł. Jednocześnie spółka, do której wniesiono aport, będzie obowiązana zapłacić wspólnikowi 220 zł tytułem VAT należnego od transakcji wniesienia aportu. Kwota należna wspólnikowi od spółki pokrywałaby zobowiązanie wspólnika do zapłaty VAT należnego od aportu. Jednocześnie, na ogólnych zasadach, spółka będzie uprawniona do wykazania podatku naliczonego wynikającego z faktury wspólnika, a w konsekwencji do obniżenia o kwotę tego podatku swojego podatku należnego albo do uzyskania zwrotu podatku naliczonego z urzędu skarbowego”.

 

Analogicznie wypowiada się między innymi Krzysztof Kamiński (Vademecum Doradcy Podatkowego na dzień 08.04.2008).

 

Niestety, obowiązujące regulacje wnoszenia aportów nie są dostatecznie precyzyjne, przedsiębiorcy wnoszący opodatkowane aporty stąpają po przysłowiowym „cienkim lodzie”, gdyż obecnie nawet organy podatkowe nie są zgodne co do tego, jakie rozwiązanie jest właściwe.


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.04.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II plus cztery =

 

»Podobne materiały

Samochód osobowy a odliczenie VAT od 1 kwietnia 2014

Czy od 1 kwietnia odliczać 50% czy 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »