.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieznany dług i sprzeciw od nakazu zapłaty

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 08.03.2015

Otrzymałem od komornika sądowego zawiadomienie o wszczęciu egzekucji nieznanego mi długu. Wierzycielem jest firma X. Z informacji w sieci wynika, że to jakaś firma windykacyjna obracająca przeterminowanymi długami. Nigdy nie miałem do czynienia z tą firmą. Wyrok sądowy i nakaz zapłaty jest na mój adres z 2001 roku! Wezwanie od komornika doszło już na nowy adres. Nie bardzo wiem, jak mam postąpić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z okoliczności przedstawionych przez Pana wynika, że zostało wszczęte przeciwko Panu postępowanie egzekucyjne.

 

Zgodnie z art. 776 Kodeksu postępowania egzekucyjnego (K.p.c.)– podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Zaś tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż według art. 777 K.p.c. tytułami egzekucyjnymi są między innymi:

 

  • orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  • orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
  • ugoda przed mediatorem,
  • inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej.

 

W świetle przedstawionych przez Pana okoliczności, należy stwierdzić, iż w Pana przypadku wierzyciel wytoczył przeciwko Panu powództwo do sądu o wydanie nakazu zapłaty określonej sumy pieniężnej zapewne w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

Wydając nakaz zapłaty, sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie sprzeciw. Taki nakaz zapłaty doręcza się pozwanemu wraz z pozwem i załącznikami.

 

Na skutek takiego postępowania sąd prawdopodobnie przesłał Panu korespondencję na adres wskazany w dawnym adresie zameldowania i zgodnie z odpowiednimi przepisami – wobec niepodjęcia w terminie – uznał przesłane pismo za doręczone. Na skutek tego nakaz zapłaty uprawomocnił się, dlatego wierzyciel wystąpił do sądu o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, którą uzyskał.

 

Mając już prawomocny nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności, wierzyciel mógł wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Do Pana przypadku będą miały zastosowanie regulacje mówiące, iż jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić, dlatego że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

 

W praktyce najbezpieczniej (i takie działanie sugeruję) wystosować do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać spóźnionej czynności (czyli sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty). Oczywiście w piśmie takim należałoby również wnioskować o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, gdyż postępowanie sądowe w tej sprawie może potrwać określony czas, podczas którego komornik będzie mógł skutecznie prowadzić przeciwko Panu egzekucję.

 

W tej chwili nie wie Pan, jaki sąd wydał przeciwko Pani orzeczenie, dlatego w tym celu należy udać się do komornika prowadzącego egzekucję, aby Panu te informacje udostępnił.

 

Jak wynika z art. 168 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednak przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek oraz równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej.

 

Po upływie roku od uchybionego terminu jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych – dlatego fakt niezamieszkiwania w miejscu, na który wysyłana była korespondencja, musi być wykazana odpowiednimi dowodami.

 

W Pana sprawie sąd powinien uznać, iż nie doszło do prawidłowego doręczenia orzeczenia przez organ sądowy, co uniemożliwiło Panu podjęcie należytej obrony w procesie. Podany przez powoda adres nie jest adresem Pana zamieszkania, co też powinien Pan uprawdopodobnić, dokumentami np. zaświadczeniem o zameldowaniu w obecnym miejscu zamieszkania. Taki dokument, świadczący o Pana miejscu zamieszkania pod innym adresem niż wskazany przez powoda, jest wystarczający dla uchylenia nakazu zapłaty.

 

Oczywiście gdy uda się Panu przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, pozostaje kwestia zasadności przytoczonych przez Pana zarzutów procesowych. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy.

 

W Pana przypadku obronę będzie stanowił zarzut przedawnienia dochodzonych roszczeń. Jeżeli zaś sąd go uwzględni (a zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki), to oddali powództwo w całości i nie będzie Pan musiał nic płacić.

 

Niestety nie wiem, kiedy Pana dług się przedawnił, ani nawet z czego ten dług wynika.

 

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 

Abstrahując od ewentualnego przedawnienia, generalnie w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu sąd wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi. Ponadto w toku postępowania nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych.

 

Należy pamiętać o tym, iż w tym postępowaniu obowiązuje zasada, iż okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgłoszone w pozwie albo w piśmie zawierającym sprzeciw od nakazu zapłaty mogą być rozpoznawane jedynie wtedy, gdy strona wykaże, że nie mogła z nich skorzystać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wynikła później. Dlatego tak ważne jest, aby wszystkie okoliczności przedstawić już w sprzeciwie dołączonym do wniosku o przywróceniu terminu do jego wniesienia.

 

Podsumowując, musi Pan wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Wniosek o przywrócenie terminu proszę uzasadnić nieodebraniem nakazu zapłaty z powodu zamieszkiwania pod innym adresem niż ten, na który został skierowany nakaz, np. z dowodem zameldowania w innym miejscu. Do takiego wniosku dołączyć należy uchybione pismo wraz z odpowiednimi zarzutami, np. zarzutem przedawnienia skierowanym przeciwko roszczeniu o zapłatę przez powoda.

 

Gdy sąd zdecyduje o przywróceniu terminu do złożenia nakazu zapłaty, to będzie takie pismo rozpoznawał merytorycznie i zdecyduje wtedy o skierowaniu sprawy na rozprawę w celu dokładniejszego jej zbadania.

 

Podczas rozprawy będzie miał Pan możliwość obrony swoich praw i dalsze ewentualne kwestionowanie dochodzonego przez powoda roszczenia.

 

Niestety innej drogi niż kwestionowanie w przedstawiony sposób tytułu egzekucyjnego i wniosku o zawieszenie egzekucji nie ma. Komornik prowadzi egzekucję w oparciu o tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny + klauzula wykonalności) i tylko jego uchylenie spowoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego.

 

Oczywiście jeżeli jest Pan zainteresowany jesteśmy w stanie pomóc Panu kompleksowo wraz z reprezentacją przed sądem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »