.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niezłożenie wniosku o urlop wychowawczy a zwolnienie

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 13.02.2014

Moja pracownica do października była na urlopie macierzyńskim; telefonicznie uzgodniła ze mną, że bezpośrednio po nim pójdzie na urlop wychowawczy, ale do tej pory nie złożyła o niego wniosku, choć minął już kwartał. Czy taką osobę można zwolnić, a jeśli tak – na jakiej podstawie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik zatrudniony co najmniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.

 

Urlop wychowawczy nie przysługuje z mocy prawa, udziela się go na pisemny wniosek pracownika złożony na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza on korzystać z tego urlopu. Pracodawca nie może udzielić takiego urlopu z własnej inicjatywy. We wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik wskazuje: datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego, a także – ewentualnie – okres urlopu wychowawczego, który wykorzystał do tej pory na dane dziecko. Do wniosku dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku, a w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 2, dodatkowo dołącza się orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Jeżeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka jest jednoczesne korzystanie z urlopu, wniosek powinien być uzupełniony pisemnym oświadczeniem drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z takiego urlopu.

 

Zgodnie z art. 52 § 1 K.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Typowymi przyczynami uzasadniającymi rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia zgodnie z powyższym przepisem są: nietrzeźwość pracownika, niewykonanie polecenia, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz zakłócenie porządku w miejscu pracy.

 

Miesięczny termin do rozwiązania umowy rozpoczyna bieg od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej dokonanie tej czynności. W orzecznictwie Sądu Najwyższego jest ustalony pogląd, że do rozpoczęcia biegu terminu konieczne jest uzyskanie tej wiadomości przez osobę lub organ upoważnione do składania oświadczeń woli pracownikom w imieniu pracodawcy. W przypadku ciągłego naruszania przez pracownika obowiązków termin rozpoczyna bieg od ostatniego czynu pracownika (wyrok SN z dnia 19 grudnia 1997 r.; I PKN 443/97, OSNAPiUS 1998, nr 21, poz. 631).

 

Wobec powyższego – skoro pracownica nie złożyła formalnego wniosku o urlop wychowawczy – ma Pan podstawę do zwolnienia jej dyscyplinarnie za niestawienie się do pracy. Jeśli pracownica odwołałaby się do sądu, musiałaby udowodnić, że złożyła zgodny z przepisami prawa wniosek o urlop wychowawczy i dlatego była chroniona przed zwolnieniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl