.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgoda na przebudowę instalacji kominowej

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 18.05.2014

Jestem właścicielem mieszkania, którym zarządza wspólnota mieszkaniowa. Niedawno jednak na zebraniu wspólnoty podjęto uchwałę o przebudowie instalacji kominowej w budynku (we wszystkich mieszkaniach woda jest podgrzewana za pomocą piecyków gazowych, przebudowa ma polegać na przypisaniu każdemu z lokali osobnego kanału spalinowego i wentylacyjnego). Nie chcę się zgodzić na tę przebudowę, ponieważ wiązałaby się ona z dużymi kosztami (w zeszłym roku przeprowadziłem generalny remont mieszkania). W dodatku nie zwołano zebrania wspólnoty, podczas którego można by się zapoznać z projektem, więc nie wiem, w których miejscach będzie konieczna przebudowa w moim lokalu. Czy mogę coś zrobić w tej sprawie? Myślę o zainstalowaniu piecyka elektrycznego do podgrzewania wody i zamiany kuchenki gazowej na elektryczną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące Pańskiej niezgody na przebudowę instalacji kominowej, sięgnąć należy przede wszystkim do treści ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 388, z późn. zm.), w której art. 13 stwierdza się, że:

 

1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

2. Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

 

Jednocześnie zaś, jak podnosi się w literaturze przedmiotu (tak m.in.: A. Doliwa, Komentarz do ustawy o własności lokali, w: Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2012), w sytuacji gdy właściciel, powołując się na swoje prawo własności, odmawia udostępnienia lokalu, a spełnione są przesłanki z art. 13 ust. 2, wówczas zarząd wspólnoty wystąpić może do sądu z powództwem o nakazanie udostępnienia lokalu w celu wykonania czynności objętych treścią przepisu art. 13 ust. 2; zob. też art. 1050 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.).

 

Zgodnie zatem z powyższym co do zasady jest Pan zobowiązany do umożliwienia wspólnocie dokonania zmian w urządzeniach wspólnych nieruchomości, jakimi są przewody kominowe i wentylacyjne, a niewykonanie tego obowiązku może skutkować wytoczeniem przeciwko Panu powództwa o umożliwienie wejścia do lokalu i dokonania niezbędnych prac.

 

Niewątpliwie kwestią wymagającą rozważenia jest to, czy poza uchwałą o wyrażeniu zgody na przebudowę instalacji kominowej potrzebna jest również dodatkowa uchwała zatwierdzająca projekt tych zmian. Uznać należy raczej, że w sytuacji, gdy pierwsza z wymienionych uchwał dość jasno wyraża zakres woli członków wspólnoty oraz opisuje konieczne do wykonania prace, nie byłoby potrzeby podejmowania dodatkowej uchwały w zakresie zatwierdzania projektu tych zmian. Niemniej zapewne projekt taki, gdyby powstał, odpowiadałby poczynionym ustaleniom kominiarskim w obecnym kształcie, co siłą rzeczy nie zmieniałoby Pana sytuacji.

 

Odnosząc się natomiast do sprawy kosztów, jakie miałyby Pana obciążyć w związku z zaplanowanymi pracami, w szczególności w świetle niedawno przeprowadzonego przez Pana remontu mieszkania, to można byłoby zastanowić się, czy koszty te, w zakresie, w jakim przekraczają przeciętne koszty takiego remontu, nie powinny obciążyć zarządcy nieruchomości lub członków zarządu wspólnoty lub też ewentualnie firmy kominiarskiej, która przeprowadzała dotychczasowe przeglądy w Państwa nieruchomości.

 

Otóż jeżeli konieczność zmiany sposobu użytkowania i przebudowy instalacji kominowej i wentylacyjnej była sygnalizowana już wcześniej, przed Pana remontem, a zarządca lub zarząd wspólnoty dopiero teraz zdecydował się zmiany takie przeprowadzić, to uznać należy, że tym samym nienależycie wykonał swoje zobowiązanie do rzetelnego prowadzenia sprawy wspólnoty i w ten sposób naraził Pana na starty z tego tytułu.

 

Gdyby jednak okazało się, że żaden wcześniejszy przegląd kominiarski nie stwierdził obecnie zauważonego problemu, to należałoby przyjąć, że odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponosi podmiot, który dotychczas przeglądów tych dokonywał i to on powinien ponieść konsekwencje zwiększonych kosztów zmian, jakie obecnie są w Państwa nieruchomości konieczne do przeprowadzenia.

 

Na koniec tylko należy wskazać, że niniejsza sprawa w zakresie, w jakim obejmuje Pana ewentualne roszczenia z tytułu nadmiernych kosztów zezwolenia na remont instalacji, jest formalnie dość skomplikowana i wynik ewentualnego postępowania sądowego jest trudny do przewidzenia. W związku z tym zasadne byłoby, aby w omawianym zakresie skorzystał Pan z pomocy adwokata lub radcy prawnego, co z pewnością pozwoli Panu na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualną przegraną w sporze z podmiotem odpowiedzialnym za zaistniałą sytuację.

 

Co do zmiany przez Pana systemu ogrzewania wody oraz zasilania kuchenki, to o ile być może nie powstałaby konieczność zmiany położenia przewodów kominowych, o tyle nie ma pewności, czy wciąż nie trzeba byłoby przenieść przewodów wentylacyjnych. Najlepiej byłoby, aby informację w tym zakresie uzyskał Pan od zarządcy bądź zarządu wspólnoty lub też wykonawcy przeglądu kominiarskiego albo firmy, która miałaby przedmiotowy remont wykonać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »