Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 23.09.2015

Niezgłoszenie przez członka zarządu lub likwidatora wniosku o upadłość spółki w wymaganym terminie skutkuje odpowiedzialnością karną. W przypadku spółek handlowych może ponadto doprowadzić do odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółki lub za szkodę wyrządzoną spółce.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzialność karna za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie

 

Zgodnie z art. 586 Kodeksu spółek handlowych1 – kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Warunki uzasadniające złożenie wniosku o upadłość spółki określa ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze2 (zwana dalej „ustawą”). Zgodnie z art. 10 tej ustawy upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Natomiast zgodnie z art. 11 dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (a więc każdego dłużnika będącego spółką handlową), uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

 

Termin na zgłoszenie wniosku o upadłość określa art. 21 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem dłużnik jest obowiązany zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, jeżeli natomiast dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek ten spoczywa na każdym, kto ma prawo reprezentować dłużnika sam lub łącznie z innymi osobami (dotyczy to w szczególności członków zarządu w spółkach kapitałowych).

 

Obok kary z art. 586 K.s.h., czyli grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, sąd upadłościowy może na podstawie art. 373 ust. 1 ustawy orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy, będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłości. Przy orzekaniu zakazu sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Odpowiedzialność cywilnoprawna za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie

 

Niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie może skutkować również odpowiedzialnością cywilnoprawną. Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy osoby zobowiązane do złożenia wniosku o upadłość ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia tego wniosku w wymaganym terminie.

 

Szczególnie jest uregulowana kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 299 § 1 K.s.h. odpowiadają oni solidarnie za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Jedynym sposobem na uwolnienie się od tej odpowiedzialności jest wykazanie, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z winy członka zarządu, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r., poz. 233, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 23.09.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - VII =

 

»Podobne materiały

Spółka z o.o. w Polsce wcale nie taka bezpieczna dla członków zarządu

Wśród uczestników obrotu gospodarczego panuje przekonanie, iż jeśli chcemy prowadzić działalność gospodarczą, nie narażając się jednocześnie na ryzyko odpowiedzialności swoim majątkiem osobistym, wystarczy założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zostać jej prezesem (czy innym członkie

 

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości

Artykuł omawia instytucję wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »