Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgłoszenie remontu ogrodzenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.07.2014

30 lat temu ogrodziłem swoją działkę, cofając się sporo od drogi. Kilka lat temu zrobiłem remont ogrodzenia, którego jednak nigdzie nie zgłaszałem. Sąsiad doniósł na mnie do inspektoratu budowlanego, że mój płot jest niezgodny z przepisami. Czego mam obawiać się w trakcie kontroli? W 1996 r. dokupiłem kawałek działki obok mojej i postawiłem przedłużenie płotu, ale bez zgłoszenia. Działkę w 2011 r. przekazałem synowi. Czy za ten płot też odpowiadam?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) ograniczają zakres określenia „samowola budowlana” do budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia, zgłoszenia lub mimo zgłoszenia przez organ sprzeciwu.

 

Niezbędne jest sięgnięcie do przepisów, jakie obowiązywały w tym względzie wcześniej. Według art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229) orzekanie o rozbiórce obiektów budowlanych wzniesionych bez pozwolenia na budowę było obowiązkowe tylko wtedy, gdy samowola powodowała niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź prowadziła do niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. Jeżeli budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r., inwestor ponosi konsekwencje samowoli budowlanej według stosowanych „odpowiednio” przepisów dotychczasowych, czyli ustawy z dnia 24 października 1974 r. Jeżeli jednak do dnia 1 stycznia 1995 r. budowa nie została zakończona, inwestor ponosi konsekwencje samowoli budowlanej na podstawie nowych przepisów, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 103 ust. 1 Prawa budowlanego, że do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie (a tym bardziej – jak należy zakładać – po tym dniu), a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy nowej ustawy.

 

To po pierwsze. Proszę się więc nie obawiać.

 

Wystarczy wykazać, że budowa została zakończona przed 1995 rokiem, nawet na podstawie zdjęć, zdjęć satelitarnych czy innych dowodów. Być może jest to naniesione na mapy.

 

„Remont ogrodzenia” – to określił Pan wybitnie ogólnikowo. Na czym polegał ten remont ogrodzenia? Jeśli go nie przebudowywano, nie ma się czym martwić.

 

Prawo budowlane określa: roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; przebudowę – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

 

Obiekt budowlany to obiekt nieruchomy powstały w wyniku działalności budowlanej, wyodrębniony w przestrzeni, stanowiący skończoną całość użytkową. Według art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „przez obiekt budowlany należy rozumieć:

 

  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi – budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami – budowlą jest obiekt nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, sieci techniczne i inne wymienione w art. 3 pkt 3 (zobacz wyjaśnienie: Obiekty liniowe);
  3. obiekt małej architektury – należy przez nie rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności kultu religijnego (jak kapliczki, krzyże przydrożne), figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki)”.

 

Obiektem budowlanym jest więc nie tylko np. dom mieszkalny, fabryka, czy szkoła, ale w ogóle każdy budynek, most, zapora, droga, nadbrzeże, tunel itp., a także ogrodzenie, słup przesyłowej linii energetycznej, maszt radiowy itp.

 

Jeśli jedynym problemem jest posadowienie ogrodzenia, to jest to sprawa cywilna, a nie administracyjna, i zapewne tak to zostanie przez PINB podsumowane.

 

Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 9 listopada 2001 r., sygn. akt II SA/Po 936/2000, LexPolonica nr 354872, „budowa ogrodzenia, nie wymagającego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, której rezultatem jest zakłócenie korzystania z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę (tzw. immisja negatywna), winna być traktowana jako spór sąsiedzki, rozstrzygany na podstawie przepisów prawa cywilnego (art. 140–144 kc) w postępowaniu przed sądami powszechnymi”.

 

Za płot syna odpowiada on sam.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus VII =

»Podobne materiały

Zgoda na remont

Mieszkam z mężem oraz jego mamą w ich domu rodzinnym. Jeszcze przed naszym ślubem zmarł ojciec męża. Mój małżonek, jego matka i dwie siostry otrzymali po 1/4 części domu z części nieruchomości należącej do ojca. Obecnie zamierzamy dom wyremontować i podnieść tym samym jego wartość rynkową. Na stałe

 

Brak zgody zarządu dróg na remont budynku

Jestem właścicielem murowanego domu (ok. 80-letniego) usytuowanego przy drodze wojewódzkiej, która powstała już po jego wybudowaniu. Złożyłem do starostwa zgłoszenie robót budowlanych, które mają na celu ulepszenie budynku. Otrzymałem postanowienie, w którym nałożono na mnie obowiązek uzupełnienia w

 

Budowa ogrodzenia bez zgłoszenia

Ojciec wykonał ogrodzenie bez uprzedniego zgłoszenia. Część uzgodnień zostało wykonanych, ale nie złożono kompletu dokumentów zgłoszeniowych. Od strony drogi krajowej wykonano bramę wjazdową, która podobno stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Niestety zostało wszczęte postępowanie w nadzorze bu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »