Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezapłacony mandat za jazdę bez biletu

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 17.04.2012

Około 10 lat temu dostałam mandat za jazdę komunikacją miejską bez biletu. Obecnie moja należność przechodzi „z rąk do rąk”. Niestety sama nie znam szczegółów tej sprawy, bo od 5 lat mieszkam za granicą i mam utrudniony dostęp do poczty przychodzącej na adres mojego domu rodzinnego. Co mam zrobić, żeby załatwić tę zaległą sprawę? Czy roszczenie nie uległo już przedawnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z artykułem 77 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe:

 

„Art. 77. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku”.

 

Jednocześnie jak podaje art. 778 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.), roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany – od dnia, kiedy miał być wykonany.

 

Należy jednak wskazać, iż bieg terminu przedawnienia może ulec przerwaniu, po którym biegnie na nowo. Stosownie do art. 123 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

 

 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

 

 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

 

 3) przez wszczęcie mediacji”.

 

Jeżeli wierzyciel wystąpił w okresie biegu terminu przedawnienia na drogę sądową lub jeżeli w tym okresie podpisała Pani jakąkolwiek ugodę co do spłaty długu, należy uznać, iż bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu.

 

Jednocześnie w myśl art. 125 § 1 K.c. „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy”.

 

Jeżeli zatem został już wydany nakaz stwierdzający obowiązek zapłaty należności wynikającej z niezapłaconego biletu komunikacji miejskiej, należy wskazać, iż przedawnienie należności wierzyciela nastąpi dopiero po upływie 10 lat od uprawomocnienia się nakazu zapłaty.

 

Jeżeli żadna z powyższych okoliczności nie miała miejsca, należy uznać, iż nastąpiło przedawnienie roszczenia skierowanego względem Pani, a odnoszącego się do niezapłacenia za bilet komunikacji miejskiej.

 

Proszę jednak pamiętać, iż zarzut przedawnienia musi Pani podnieść samodzielnie, tj. na przykład wysłać listownie informację (najlepiej za potwierdzeniem odbioru), iż podnosi Pani zarzut przedawnienia, gdyż upłynął roczny termin od możliwości skutecznego dochodzenia roszczenia przed sądem.

 

Tak samo wygląda kwestia podniesienia zarzutu przedawnienia w przypadku prowadzenia postępowania sądowego, tj. musi Pani zarzut przedawnienia zgłosić samodzielnie, gdyż sąd z urzędu nie bierze pod uwagę, czy w okolicznościach danej sprawy roszczenie powoda uległo przedawnieniu, czy też nie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 0 =

»Podobne materiały

Przedawnienie mandatu

Dostałem nakaz zapłaty mandatu z 2003 r. Czy nie uległ on już przedawnieniu? Czy mogę jakoś sprzeciwić się nakazowi zapłaty? Czy w razie postępowania sądowego mogę zostać zwolniony z kosztów procesu ze względu na trudną sytuację materialną? Załączam nakaz zapłaty.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »