.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niewywiązanie się z umowy o roboty budowlane

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.05.2014

Firma, której zleciłam budowę domu, nie wywiązała się z umowy o roboty budowlane. Budynek ma wiele usterek – niestety nadzorowałam budowę samodzielnie i nie zauważyłam ich od razu; wykonawca nie chce ich poprawić ani nie zgadza się na zwrot części pieniędzy (zapłaciłam całą sumę z góry). Co powinnam zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy stwierdzić, iż w zaistniałej sytuacji najwłaściwszym dla Pani rozwiązaniem byłoby zlecenie dokonania napraw innej firmie budowlanej oraz wystąpienie wobec dotychczasowego wykonawcy o obniżenie ceny zleconych prac, czyli w praktyce o zwrot części ceny odpowiadającej kosztom, jakie poniosła Pani w związku z koniecznością usunięcia wad budynku.

Podstaw do podjęcia przez Panią takich kroków należy szukać przede wszystkim wśród przepisów Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) dotyczących zarówno umowy o roboty budowlane, jak i skutków nienależytego wykonania zobowiązania, jakim jest właśnie przeprowadzenie prac budowlanych.

Wobec powyższego powinna Pani skorzystać z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne wykonanych prac budowlanych, które dają Pani szersze uprawnienia względem wykonawcy tych prac.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 579 w zw. z art. 656 i 638 K.c. zlecający prace budowlane może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Wobec powyższego należy sięgnąć do przepisu art. 560 K.c. (w zw. z art. 656 i 638 K.c.), który w § 1 stanowi, że jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

Z kolei § 2 przywołanego artykułu podaje, że jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

Natomiast według § 3 jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

Stosując zatem powyższą regulację odpowiednio do umowy o roboty budowlane, należy wskazać, iż przysługuje Pani roszczenie względem wykonawcy, który nie wywiązał się z umowy, o naprawienie powstałych usterek lub żądanie obniżenia ceny, czyli w praktyce zwrotu części uiszczonej przez Panią kwoty wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim poniesie Pani wydatki na usunięcie powstałych usterek przez innego wykonawcę.

Mając zatem powyższe na uwadze, najwłaściwszym dla Pani wyjściem byłoby najpierw ponowne wezwanie wykonawcy, który nie wywiązał się z umowy o roboty budowlane, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do usunięcia usterek, z wyznaczeniem na to określonego czasu pod rygorem żądania obniżenia wynagrodzenia. Po ewentualnym bezskutecznym upływie terminu powinna Pani zlecić dokonanie napraw innej firmie, a następnie wystąpić do obecnego wykonawcy z żądaniem zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wydatków poniesionych przez Panią na usunięcie przedmiotowych usterek budynku.

Po ustaleniu przez Panią kosztów dokonania przez inną firmę powyższych poprawek powinna Pani wystąpić do dotychczasowego wykonawcy z wezwaniem do zapłaty (wysłanym listem poleconym na adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej), wskazując mu do tego określony termin. W przypadku zaś uchybienia temu terminowi powinna Pani skierować sprawę na drogę sądową.

Na koniec można jeszcze wskazać, że nie musi Pani bezwzględnie wstrzymywać się z żądaniem obniżenia ceny do czasu wykonania prac naprawczych przez inną firmę, gdyż może Pani to uczynić już np. z chwilą przedstawienia Pani kosztorysu tych prac przez nowego wykonawcę. Do wezwania do zapłaty warto byłoby również załączyć kopię takiego kosztorysu, aby dotychczasowy wykonawca robót budowlanych wiedział, w jaki sposób została wyliczona przez Panią żądana kwota.

Warto także wskazać, że zgodnie z przepisem art. 568 § 1 K.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia wydania takiego budynku zlecającemu prace budowlane.

Jedynie na marginesie zaznaczę, że w przyszłości w procesie budowlanym warto ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, który na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej, zabezpieczyć swoje interesy związane z budową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl