Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonanie dzieła w terminie

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 10.06.2013

Podpisałam umowę (21.12.2012 r.) z firmą, która miała wykonać film ze ślubu i wesela. Film miał być gotowy miesiąc od ślubu, który odbył się 15.03.2013 r. Do tej pory nie został on wykonany. Wynagrodzenie zostało określona na 1000 zł. W umowie jest zapis o karze umownej, w razie gdyby firma nie wykonała dzieła w terminie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Dzwoniłam ostatnio do wykonawcy i okazało się, że filmem zajmuje się zupełnie inna firma, a cena będzie prawie dwa razy wyższa. Co powinnam zrobić w tej sytuacji? Załączam skan umowy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z umową o dzieło, termin jego zdania wynosił 30 dni kalendarzowych. Biorąc pod uwagę, że umowa została zawarta 21.12.2012 r., a ślub był 15.03.2013 r., film winien być zdany najpóźniej do 15.04.2013 r. Ustalono także wynagrodzenie na kwotę 1000 zł. Zgodnie z § 4 wykonawca wyznacza do realizacji usługi operatora kamery współpracującego z wykonawcą na podstawie umowy o dzieło, upoważnionego do działania w imieniu wykonawcy, dysponującego ważnym zezwoleniem.

 

Ponadto zgodnie z § 9 w przypadku niewykonania prac w terminie wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% uzyskanego wynagrodzenia za każdy dzień roboczy zwłoki. Biorąc pod uwagę opóźnienie (ok. 20 dni roboczych), obecnie kara umowna wynosi ok. 10%, tj. 100 zł. Oczywiście karę umowną może Pani potrącić z wynagrodzenia, tj. obniżyć wynagrodzenie płatne wykonawcy właśnie o karę umowną. Istotne jest więc to, że do dzisiaj nie wykonał on dzieła w terminie.

 

Co do powierzenia realizacji filmu innej firmie – jest to dopuszczalne. Firma fotograficzna może podzlecać wykonanie dzieła lub realizację poszczególnych jego etapów podwykonawcom, z tym że za ich działania lub zaniechania (w tym opóźnienia) ponosi odpowiedzialność jak za własne (art. 474 Kodeksu cywilnego – K.c.).

 

Nie jest natomiast dopuszczalne podwyższenie wynagrodzenia, o czym mówi art. 632 K.c.:

 

„§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę”.

 

Zatem ryzyko wyceny prac spoczywa na wykonawcy. Wykonawca nie dostarczył dzieła w terminie, zatem:

 

„Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki” (art. 491 § 1 K.c.).

 

Podsumowując:

 

  1. Powinna Pani wysłać listem poleconym wezwanie do niezwłocznego wykonania umowy, tj. dostarczenia gotowego filmu z wesela w określonym miejscu, i wyznaczyć termin wraz z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu terminu będzie Pani uprawniona do odstąpienia od umowy.
  2. Co do odstąpienia od umowy – to raczej jest ono o tyle niezasadne, że i tak nie zapłacili Państwo, jak rozumiem, zaliczki czy zadatku. Bardziej zasadne wydawałoby się żądanie wydania wszelkich materiałów i zlecenie sporządzenia filmu na ich podstawie innej formie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Określenie „na koszt” oznacza, że jeśli cena wykonania filmu przez nową firmę przekroczy 1000 zł (koszt wykonania przez obecną firmę), to różnicą ma Pani prawo obciążyć wykonawcę.

 

Wykonawca winien Pani niezwłocznie dostarczyć film, w żadnym wypadku nie ma prawa żądać od Pani jakichkolwiek pieniędzy ponad 1000 zł, mało tego – to Pani może potrącić z wynagrodzenia kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki