Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapis a nieważność umowy

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 09.07.2013

Czy do ważności umowy niezbędne jest zaświadczenie z CEIDG, gdy jedną ze stron jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą? Czy błąd w postaci zapisu „spółka prowadząca działalność gospodarczą pod adresem” zamiast „spółka z siedzibą” sprawia, że umowa jest nieważna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Określenie stron umowy zawiera tzw. komparycja, stanowiąca element treści umowy. Jeśli jedna ze stron zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie indywidualnej działalności gospodarczej, to nie jest zobligowana do dołączania do umowy, jako osobnego załącznika, wydruku (zaświadczenia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, choć oczywiście może to uczynić.

 

Istotne jest, aby w treści umowy zostało wskazane, że dana osoba fizyczna działa w ramach zawieranego stosunku obligacyjnego jako przedsiębiorca, w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a nie jako „prywatna” osoba fizyczna. Stąd istotne jest podanie przynajmniej numeru wpisu do ewidencji lub nazwy, pod którą działalność jest wykonywana.

 

Należy podkreślić, że ma to niebagatelne znaczenie chociażby dla braku przyszłych problemów w zakresie określania terminu przedawnienia roszczeń z tego stosunku prawnego. Jak stanowi przepis art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.), roszczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ich wymagalności, o ile przepis szczególny nie wskazuje terminu krótszego, który ma zastosowanie przed ogólnym terminem przedawnienia (łac. lex specialis derogat legi generali), np. w przypadku roszczeń z umowy sprzedaży (art. 554 K.c.), umowy o dzieło (art. 646 K.c.), umowy o świadczenie usług edukacyjnych i korepetycji (art. 751 pkt 2 K.c.).

 

O nieważności bezwzględnej umowy od samego początku, w całości lub jedynie w części, możemy mówić w ściśle określonych sytuacjach, tj. kiedy czynność prawna jest sprzeczna z ustawą lub ma na celu obejście ustawy (art. 58 § 1 K.c.), gdy czynność prawna jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2 K.c.), gdy została zawarta dla pozoru (art. 83 K.c.) oraz w razie dokonania czynności prawnej przez choćby jedną stronę w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli (art. 82 K.c.).

 

W przypadku zawarcia umowy pod wpływem błędu istotnego lub groźby, stronie, która złożyła oświadczenie woli dotknięte taką wadą (tzw. nieważność względna), służy prawo uchylenia się od skutków prawnych jej wadliwego oświadczenia woli, w ciągu roku od dnia, gdy stan obawy ustał lub gdy wykryty został błąd (art. 88 K.c.).

 

Jeśli z którąkolwiek z podstaw nieważności czynności nie mamy do czynienia, należy odpowiedzieć na pytanie, czy przepisy nie wymagają dla ważności umowy zachowania oznaczonej formy; przykładowo forma aktu notarialnego jest zastrzeżona pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) dla umowy przeniesienia własności nieruchomości (art. 158 K.c.).

 

Gdy jedną ze stron umowy jest handlowa spółka osobowa lub kapitałowa, to najistotniejsze, poza wskazaną wyżej formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności, jest dopilnowanie, by w imieniu tej spółki działały osoby powołane do jej reprezentacji, wedle postanowień umowy spółki i zgodnie z zasadą reprezentacji ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wskazanie, że umowę zawiera określona spółka „prowadząca działalność gospodarczą pod adresem” nie dyskwalifikuje tej umowy, jednak dla ostatecznej odpowiedzi konieczne byłoby zapoznanie się z jej treścią, zbadanie poprawności reprezentacji i zgodności reprezentacji z zasadami wskazanymi w rejestrze.

 

W komparacji umowy powinien znajdować się numer KRS spółki, który wystarczająco ją identyfikuje. Spółka prawa handlowego, a więc spółka osobowa (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) lub spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), wpisywana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ma odrębną od wspólników podmiotowość prawną, a spółki kapitałowe dodatkowo osobowość prawną (art. 8, art. 11 i art. 12 Kodeksu spółek handlowych).

 

Spółka prawa handlowego zawsze występuje w obrocie prawnym jako przedsiębiorca, prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, dlatego zawierane przez nią umowy zawsze dotyczą sfery prowadzonej działalności gospodarczej (pomijając problematykę spółek akcyjnych działających w obszarze non profit).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + osiem =

»Podobne materiały

Żądanie zwrotu kosztów przyuczenia do zawodu przy rozwiązaniu umowy o pracę

Czy można wliczać wynagrodzenie pracownika do umowy szkoleniowej? Na niekorzyść została zmieniona zasada odpłaty proporcjonalnej kwoty do okresu karności (pracodawca zapisał: „100% lub po roku – 50%”, a w rozporządzeniu jest mowa o kwocie proporcjonalnej od okresu ukończenia szkole

 

Posiadanie narkotyków przez żołnierza zawodowego

Oskarżono mnie o posiadanie narkotyków i poddałem się dobrowolnie karze, która prokurator ustalił na 2000 zł grzywny plus koszty postępowania. Jestem żołnierzem zawodowym – czy taki wymiar kary może skutkować zwolnieniem ze służby?

 

Zniesienie współwłasności nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt hipoteczny

Wraz z partnerem kupiliśmy na połowę mieszkanie, które jest naszą współwłasnością. Zaciągnęliśmy na zakup kredyt hipoteczny. Niestety rozstaliśmy się, ja zostałam w mieszkaniu i spłacam kredyt. Jak przepisać to mieszkanie tylko na mnie? Jakie wiążą się z tym koszty?

 

Czy skargę kasacyjną może wnieść strona, której apelacja nie była rozpatrywana w sądzie II instancji?

Czy skargę kasacyjną może wnieść strona (pełnomocnik strony), której apelacja nie była rozpatrywana w sądzie II instancji? Pytanie dotyczy mojej sprawy o podział majątku. Sąd I instancji wydał postanowienie wstępne dotyczące procentowych udziałów w majątku wspólnym stron.  Obie strony złożyły a

 

Odszkodowanie za nieudany zabieg medyczny

Prowadzę placówkę zatrudniającą lekarzy, nasze usługi nie są kontraktowane przez NFZ. Jeden z pacjentów domagał się od placówki zwrotu pieniędzy za – w jego odczuciu – nieudany zabieg. Lekarz, który zabieg ten wykonywał, jest na kontrakcie i ma własną działalność. W efekcie negocjac

 

Nieuczciwy doradca kredytowy

Mam problem z doradcą kredytowym. Ustaliliśmy, że złoży wnioski o kredyt hipoteczny dla mnie do trzech banków, tymczasem wygląda na to, że złożył tylko do jednego – a w nim i tak nie mogę dowiedzieć się, na jakim etapie jest postępowanie. Co mogę zrobić z tym nieuczciwym doradcą kredytowym? Ni

 

Zwrot kosztów pogrzebu

Niedawno zmarła moja matka, z którą nie utrzymywałam kontaktów. Koszty pogrzebu poniosła w całości jej siostra, która teraz domaga się ich zwrotu ode mnie (z racji tego, że spadek trafił w całości do mnie). Czy ma do tego prawo? Dodam, że chodzi o kilkanaście tysięcy złotych – a więc dużo więc

 

Unieważnienie paszportu

Od paru lat mieszkam za granicą. Będąc w Polsce, prowadziłem działalność gospodarczą. Firma została zamknięta, ale pozostały nieuregulowane zobowiązania. Były też sprawy sądowe związane z działalnością – dostałem wyrok w zawieszeniu. Od pewnego czasu do mojego taty przyjeżdża policja. Wypytują

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »