.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuznanie choroby zawodowej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.10.2018

Miałam zabieg operacyjny – usunięcie cieśni nadgarstka ręki prawej, a potem lewej. Od prawie 20 lat pracuje jako kucharz zimnej kuchni (czyli bardzo dużo siekam i kroję).  Dlaczego zespół cieśni nadgarstka nie został uznany jako choroba zawodowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mianem choroby zawodowej określa się w chorobę, o której w wyniku oceny warunków pracy można powiedzieć  bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub w wyniku sposobu wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym”.

 

Rozpoznanie choroby jako zawodowej może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do chorób wymienionych w wykazie chorób zawodowych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r.

 

Taka definicja choroby zawodowej została ujęta w przepisach Kodeksu Pracy. A zatem, żeby jakieś schorzenie mogło być uznane za chorobę zawodową, to po pierwsze: musi ono znajdować się w wymienionym wykazie.

 

Po drugie, trzeba udowodnić, że schorzenie to jest skutkiem narażenia zawodowego, tzn. objawy choroby odpowiadają skutkom biologicznym działania danego czynnika. Wielkość, czas i rodzaj narażenia zawodowego muszą być zaś na takim poziomie, by stwarzały ryzyko wystąpienia danej choroby. Chorobę zawodową rozpoznaje się na podstawie objawów, które ujawniły się już w czasie narażenia, ewentualnie po nim, ale w czasie nie dłuższym niż wskazany w rozporządzeniu. W praktyce najczęściej zdarza się, że choroba zawodowa rozpoznana zostaje już po zakończeniu wykonywania pracy.

 

Dlatego też załącznik do rozporządzenia (wykaz chorób) podaje też okresy, w których wystąpienie objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej. Okresy te są różne, w zależności od konkretnej choroby, a ich długość waha się od 3 dni do 10 lat. Jeśli przy chorobie nie ma podanego okresu, to znaczy, że rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić w dowolnym terminie.

 

W Kodeksie pracy wskazane zostały także podmioty uprawnione do kierowania podejrzeń chorób zawodowych do dalszej diagnostyki w poradniach chorób zawodowych.

 

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy, mogą wskazywać na chorobę zawodową. Pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną, a były pracownik zgłoszenie kieruje bezpośrednio do państwowego inspektora sanitarnego lub okręgowego inspektora pracy.

 

Natomiast art. 235 § 1 mówi, że również pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Taki obowiązek dotyczy również lekarza pracującego w instytucji właściwej do rozpoznawania chorób zawodowych.

 

Niezależnie od tego, kto zgłasza podejrzenie o wystąpieniu choroby zawodowej, przepisy wymagają, by zostało ono zgłoszone zarówno powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, jak i okręgowemu inspektorowi pracy.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia powiatowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie – mianowicie kieruje pracownika lub byłego pracownika na badanie w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku jej rozpoznania. Wyjątkowo, jeżeli to lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej zgłasza podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej, pracownik badań takich już nie musi robić, a do inspektora trafia już gotowe orzeczenie lekarskie.

 

Proces orzekania o chorobie zawodowej jest czasem długotrwały. Wymagane jest nie tylko ustalenie dokładnego rozpoznania klinicznego choroby, ale przede wszystkim rozstrzygnięcie w sposób jednoznaczny, lub z dużym prawdopodobieństwem, o przyczynie zmian chorobowych. Wiele z chorób ujętych w wykazie występuje przecież także powszechnie i ma podobne objawy, niezależnie od tego, czy wywołał je czynnik związany z pracą, czy nie (np. astma oskrzelowa z tytułu uczulenia na sierść kota lub uczulenia na pył mączny).

 

Lekarze orzekający o chorobach zawodowych opierają się na wynikach badań lekarskich i pomocniczych, dokumentacji medycznej, dokumentacji przebiegu zatrudnienia i ocenie narażenia zawodowego. Ocena narażenia zawodowego przeprowadzana jest trzykrotnie. Po raz pierwszy dokonywana jest na wstępnym etapie kwalifikowania przypadku przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną. Następną ocenę przeprowadza lekarz z jednostki orzeczniczej, a ostatniej dokonuje powiatowy inspektor sanitarny.

 

Orzeczenie lekarskie przesyła się właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, zainteresowanemu pracownikowi oraz osobie zgłaszającej podejrzenie choroby zawodowej. Orzeczenie takie stanowi wraz z całym materiałem dowodowym podstawę do wydania przez inspektora sanitarnego decyzji administracyjnej stwierdzającej (lub nie) chorobę zawodową. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który wydaje decyzję jako organ II instancji. Decyzja inspektora sanitarnego staje się ostateczna w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia.

 

Na koniec powiatowy inspektor sanitarny sporządza kartę stwierdzenia choroby zawodowej i wysyła ją do centralnego rejestru chorób zawodowych instytutu medycyny pracy w Łodzi.

 

Cały ten kilkuetapowy proces przedstawia się następująco:

 

  • zgłoszenie podejrzenia,
  • ocena narażenia zawodowego,
  • ustalenie rozpoznania i powiązanie go z narażeniem zawodowym (etap orzecznictwa lekarskiego,
  • wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej chorobę zawodową (etap inspektora sanitarnego).

 

Dopiero uprawomocniona decyzja stwierdzająca chorobę zawodową (tzn. nikt się od niej nie odwołał w przewidzianym terminie) pozwala na zgłoszenie swojego schorzenia jako choroby zawodowej do oddziału ZUS-u celem ustalenia przez lekarza orzecznika ZUS-u stopnia uszczerbku na zdrowiu i wynikającego z niego prawa do jednorazowego odszkodowania lub innych świadczeń (świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy itp.).

 

Jeśli wiec Pani albo pracodawca nie zgłosiliście choroby zawodowej, to nie mogła ona za taką zostać uznana. Sama operacja do tego nie predestynuje. Niestety nie podesłała nam Pani dodatkowych informacji na ten temat, nie wiem, jakie kroki były już w tej sprawie podjęte, dlatego nie można jednoznacznie orzec, dlaczego choroba ta nie została uznana za chorobę zawodową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »