Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego i możliwe konsekwencje

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19.05.2010

Wykonując manewr skrętu, nie zauważyłem motocyklisty, który na skrzyżowaniu miał pierwszeństwo. W wyniku mojego błędu (choć dokładnie się rozglądałem) doszło do zderzenia naszych pojazdów. Motocyklista spadł i złamał nogę (naruszenia na dłużej niż 7 dni). Zostałem oskarżony na mocy art. 177 § 1 Kodeksu karnego. To moje pierwsze wykroczenie, nigdy nie byłem karany. Z jaką karą muszę się liczyć? Dodam, że poszkodowany nie miał przy sobie prawa jazdy, a sytuację widziały osoby w drugim samochodzie – nie chcą jednak zeznawać w sądzie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego i możliwe konsekwencje

Fot. Fotolia

 

Nieumyślne spowodowanie wypadku na drodze

Zgodnie z normą zawartą w art. 177 § 1 K.k. „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Jaka kara grozi za nieumyślne spowodowanie wypadku?

Oznacza to, że sąd, wydając wyrok skazujący, może orzec karę pozbawienia wolności od jednego miesiąca do trzech lat. Wymierzając karę konkretnemu sprawcy w granicach przewidzianego zagrożenia, sąd bierze pod uwagę stopień winy, stopień społecznej szkodliwości czynu oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma zamiar osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Orzekając karę, sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

Czy jest możliwe warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat?

Mając na uwadze przytoczone przez Pana okoliczności sprawy, można przypuszczać, że orzeczona kara nie będzie przekraczała dwóch lat pozbawienia wolności i sąd skorzysta z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary. Zgodnie bowiem z art. 69 § 1 Kodeksu karnego „sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa”.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności od 2 do 5 lat. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych (art. 71 § 1 K.k.) lub jeden z obowiązków wymienionych w art. 72 K.k.

Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o nieumyślne spowodowanie wypadku

Ze względu na to zagrożenie oraz okoliczności sprawy możliwe jest również, że sąd skorzysta z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Na podstawie art. 66 § 1 K.k. „sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

Grzywna albo kara ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności

W Pańskim przypadku sąd może także na podstawie art. 58 § 3 K.k. „orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia wolności, w szczególności jeśli orzeknie równocześnie środek karny”.

 

Istnieje również możliwość, iż sąd na podstawie art. 59 Kodeksu karnego poprzestanie wyłącznie na orzeczeniu środka karnego, np. zakazu prowadzenia pojazdów.

Na jaki okres sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za nieumyślne spowodowanie wypadku?

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzeka się na okres od roku do 10 lat (art. 43 § 1 K.k.).

W razie umorzenia postępowania można orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 2 lat (art. 67 § 3 K.k.).

Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w wyniku spowodowania wypadku na drodze

W razie skazania za to przestępstwo obligatoryjne jest – na wniosek pokrzywdzonego – orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w całości lub części (art. 46 § 1 K.k.) albo zamiast niego można orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu, a także za doznaną krzywdę (art. 46 § 2 K.k.). Sąd może również orzec nawiązkę na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z ochroną zdrowia, z przeznaczeniem na ten cel.

 

Reasumując, kwestia wyboru kary (środka karnego) w Pana sprawie zależy od uznania sądu orzekającego. Wysokość grożącej kary musi jednak mieścić się w ustawowych granicach zagrożenia za dany czyn zabroniony, które to zostały powyżej omówione.

Czy brak prawa jazdy drugiego uczestnika wypadku drogowego ma wpływ na odpowiedzialność karną winnego spowodowania zdarzenia?

Dodam jeszcze, że brak prawa jazdy drugiego uczestnika ruchu w tym przypadku nie wpływa na Pana odpowiedzialność karną. Wypadek bowiem był z Pana winy, a zachowanie na drodze kierującego motorem było prawidłowe. Nie przyczynił się on zatem do wypadku. Jego odpowiedzialność za wykroczenie w postaci kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień jest więc niezależna od Pana odpowiedzialności i niestety nie wpływa na Pana wymiar kary.

Zasada domniemania niewinności 

To na Panu spoczywa ciężar dowodzenia swojej niewinności – oczywiście w polskim prawie karnym obowiązuje zasad domniemania niewinności, tak więc organy ścigania będą musiały udowodnić Panu winę, aby zapadł wyrok skazujący. Zeznania wskazanych świadków byłyby niezwykle pomocne. Fakt, że nie chcą zeznawać, nie ma znaczenia dla organów ścigania i sądu, gdyż mogą zostać wezwani z urzędu, a odmowa wiąże się z przykrymi sankcjami włącznie z przymusowych doprowadzeniem na sprawę sądową. Świadkowie zeznają pod groźbą odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 5 =

»Podobne materiały

Brak zgody mniejszościowego współwłaściciela nieruchomości na sprzedaż

Jestem właścicielem w 1/8 nieruchomości, działki budowlanej. Czy mam prawo nie zgodzić się na jej sprzedaż nieruchomości jako współwłaściciel mniejszościowy? Nikt ze mną nie rozmawia i nie uzgadnia ceny w związku z tym nie zgadzam się na sprzedaż. Proszę podać jakie mam możliwości.

 

Zwrot pozwu w sprawie cywilnej z powodu braków formalnych

Wczoraj otrzymałam z sądu rejonowego zarządzenie przewodniczącego o zwrocie mojego pozwu. Chodzi o sprawę cywilną – zdewastowania mojego mieszkania przez lokatorów. Wpłacona kaucja nie pokryła nawet w części wyrządzonych mi szkód. Kwota, której się domagam, to 4000 zł + odsetki. W uzasadnieniu

 

Zderzenie z rowerzystą

Proszę o poradę dotyczącą zderzenia z rowerzystą. Jechałam sprawnym samochodem w terenie zabudowanym, byłam trzeźwa, nie przekroczyłam dozwolonej prędkości. Nagle na jezdnię wtargnął jedenastoletni rowerzysta – w efekcie zderzenia złamał nogę. Co istotne, rowerzysta jechał na nieoświetlon

 

Przechowywanie akt spraw sądowych

Jak długo przechowuje się akta sprawy sądowej w archiwum sądu? Chodzi o wypadek drogowy – wyrok to rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, kara grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok.  

 

Wypadek drogowy – poszkodowany oskarżycielem posiłkowym

Uczestniczyłem w wypadku drogowym; na prostym odcinku drogi na terenie niezabudowanym. Samochód z naprzeciwka, wyprzedzając rower, wpadł w poślizg i uderzył we mnie czołowo. Sprawca nie przyznaje się do winy, policja nie daje wiary jego wersji wydarzeń i dlatego sprawa została skierowana do sądu. Do

 

Groźba ujawnienia kompromitujących nagrań

Jestem samotną matką pozbawioną jakiejkolwiek pomocy ze strony rodziny. Miesiąc temu zdecydowałam się zarobić trochę pieniędzy, robiąc striptiz przed kamerą dla pewnego portalu internetowego. Zobaczyła mnie tam osoba, która zna moją rodzinę, i nagrała kilka z tych pokazów. Teraz straszy mnie na Face

 

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy

Po zatrzymaniu prawa jazdy i przyjęciu mandatu następnego dnia złożyłem do starosty wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego, działając we własnym imieniu wraz z uzasadnieniem. Czy mogę liczyć na przepis dotyczący postępowania z urzędu, tj. art. 105 § 2 K.p.a.?

 

PESEL darczyńcy na deklaracji SD-Z2

Siostra mieszkająca w Kanadzie chce przesłać mi pewną kwotę pieniędzy, wiem, że muszę zgłosić to w urzędzie skarbowy na druku SD-Z2. W zgłoszeniu należy podać dane darczyńcy oraz PESEL. W jakim celu potrzebne są te dane, czy to wiąże się z jakiś sprawdzeniem, jeżeli tak – to z jakim?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »