.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuczciwy mechanik z warsztatu samochodowego

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 23.03.2015

Dwa lata temu oddałem uszkodzony samochód do mechanika. W warsztacie oceniono kłopot z silnikiem, naprawa kosztowała 5000 zł, dostałem ustną gwarancję na rok. Zmieniałem olej i dbałem o samochód, ale po dwóch miesiącach znowu doszło do awarii – diagnoza była taka sama. Zapłaciłem 10% ceny. Niestety później jeszcze dwukrotnie doszło do awarii silnika, nieuczciwy mechanik z tego warsztatu nie chce dokonywać ponownych napraw. Co powinienem zrobić? Posiadam od innego specjalisty opinię, że naprawy były niezgodne ze sztuką.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy sięgnąć do właściwych przepisów dotyczących umowy o dzieło, jaką jest umowa naprawy pojazdu oraz odpowiedzialności wykonawcy dzieła względem zamawiającego (zlecającego naprawę). I tak, zgodnie z przepisem art. 6271 Kodeksu cywilnego „do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej”.

 

W związku z tym w dalszej kolejności sięgnąć należy do przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., gdzie w art. 4 ust. 1 ustawodawca stwierdza, że „sprzedawca [tu odpowiednio: wykonawca dzieła] odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania”.

 

Idąc dalej, art. 8 ustawy:

 

„1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 

3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia”.

 

Aby natomiast konsument mógł skorzystać z tych uprawnień, powinien dochować określonych warunków formalnych z tym związanych, w tym w szczególności zachować ustawowe terminy zgłoszenia swoich roszczeń.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 9 ust. 1 ustawy „kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem”.

 

Natomiast art. 10 ustawy stanowi, że:

 

„1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

 

2. Roszczenia kupującego określone w art. 8 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w ust. 1. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.

 

3. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

 

4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż w celu zachowania uprawnień z tytułu niezgodności dzieła z umową (np. z tytułu wadliwej naprawy pojazdu), konsument powinien po pierwsze zgłosić wady wykonawcy dzieła w terminie dwóch miesięcy od dnia ich ujawnienia, czyniąc to najlepiej za pomocą listu poleconego (choć może być to też np. złożone pismo bezpośrednio u wykonawcy dzieła z potwierdzeniem jego przyjęcia).

 

Następnie, aby roszczenia te mogły okazać się zasadne, po pierwsze należy zbadać, w jakim czasie wady się ujawniły – jeżeli nastąpiło to przed upływem 6 miesięcy od dnia naprawy pojazdu, to istnieje domniemanie, że naprawa ta była wykonana wadliwie, a co za tym idzie, to na wykonawcy naprawy spoczywa ciężar ewentualnego udowodnienia, że przyczyną tej wady było co innego, niż nieprawidłowa jej naprawa. Jeżeli zaś wada ujawniła się po upływie 6 miesięcy od dnia naprawy, lecz przed upływem 2 lat od tej naprawy, to wykonawca ponosi odpowiedzialność za tę wadę, ale to na konsumencie spoczywa ciężar wykazania, że przyczyną wady była nieprawidłowa naprawa pojazdu. Po upływie 2 lat od dnia naprawy konsument nie jest już legitymowany do żądania od wykonawcy naprawy wady w ramach jego ustawowej odpowiedzialności.

 

Przenosząc zatem powyższe na grunt Pańskiej sprawy, stwierdzić należy, iż najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby skorzystanie przez Pana z pomocy rzeczoznawcy samochodowego (może to być inny profesjonalny warsztat naprawczy) w celu ustalenia przyczyny powtarzających się awarii Pańskiego samochodu i oceny poprawności dokonywanych w nim napraw. Gdyby z opinii takiej wynikło, że wady te rzeczywiście są spowodowane nieprawidłowością napraw, to byłby Pan legitymowany do tego, aby zażądać od warsztatu, który napraw tych dokonywał, aby w ramach swojej odpowiedzialności ustawowej z tytułu niezgodności towaru z umową dokonał nieodpłatnie kolejnej naprawy. Jednakże, mając na uwadze to, że naprawy dokonywane przez warsztat za każdym razem okazują się nieskuteczne, mógłby Pan odstąpić od umowy tej naprawy, żądając zwrotu uiszczonej z tego tytułu ceny czy też nawet zwrotu kosztów wykonania ekspertyzy pojazdu w tym zakresie (zgodnie bowiem z art. 494 Kodeksu cywilnego „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”).

 

Jeżeli zaś właściciel warsztatu odmówi uwzględnienia Pańskich roszczeń, pozostanie Panu już w zasadzie tylko skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton