.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuczciwe praktyki rynkowe

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 09.01.2014

Prowadzę biuro nieruchomości. Kupiłam urządzenie nagłaśniające i mam zamiar jeździć po wiejskich targach, ogłaszając, że chcę kupić np. działkę. Czy są przepisy, które tego zabraniają? Nie chciałabym, aby moje zachowanie zostało uznane za nieuczciwe praktyki rynkowe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię ochrony środowiska przed hałasem emitowanym przez instalacje i urządzenia nagłaśniające reguluje art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Wspomniany przepis stanowi:

 

„1. Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.

 

Zatem co do zasady reklama przez megafon na samochodzie nie jest zgodna z przepisami i żaden organ samorządu terytorialnego nie wyda na to zgody.

 

Jest jednak odstępstwo od tego przepisu, które określa art. 156 ust. 2. Zgodnie z nim: „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu”.

 

Okazjonalne uroczystości i imprezy to takie, które odbywają się zgodnie z kalendarzem, np. uroczystości religijne (pielgrzymki, Wielkanoc, Boże Ciało itp.), bądź na podstawie stosownej zgody udzielonej przez organ samorządu terytorialnego – w trakcie trwania tych uroczystości oraz imprez nie jest wymagane dotrzymywanie akustycznego standardu jakości środowiska.

 

Czy wiejski targ można uznać za imprezę handlową w rozumieniu tej ustawy? Moim zdaniem nie. Chodzi tutaj raczej o wszelkiego rodzaju targi handlowe, kiermasze.

 

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, a więc i przepisu art. 156 ustawy Prawo ochrony środowiska, należy do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Stąd to wojewódzki inspektor ochrony środowiska, zgodnie z art. 12 ww. ustawy, jest upoważniony do podejmowania stosownych działań na rzecz wyegzekwowania zakazu wynikającego z art. 156 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

Poza tym każdy z następujących podmiotów: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda, policja, straż miejska, po stwierdzeniu naruszenia przepisu art. 156 ust. 1, może wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o ukaranie winnego tego naruszenia.

 

Niewątpliwie w takiej sytuacji znajdzie zastosowanie odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 343 ustawy:

 

„1. Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określony w art. 156 ust. 1, podlega karze grzywny”.

 

Oprócz odpowiedzialności karnej w sytuacji naruszenia wymagań ochrony środowiska mogą być zastosowane również środki odpowiedzialności administracyjnej.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym:

 

„Art. 3. Zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

Art. 4. (…)
2. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk, jeżeli działania te spełniają przesłanki określone w ust. 1.

(…)

Art. 9. Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące agresywne praktyki rynkowe:

(…)
3) uciążliwe i niewywołane działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do nabycia produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy”.

Natomiast według art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

„1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

(…)
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji”.

 

Reasumując, przedstawiłam powyżej przepisy, które mogą odnosić się do opisanej przez Panią sytuacji. Jednakże w rzeczywistości zakaz używania urządzeń nagłaśniających obowiązuje od kilku lat, ale dotąd nikt w praktyce nie próbował go egzekwować. Można powiedzieć, że do niedawna był to przepis martwy.

 

Dopiero od tego roku prawo egzekwowania tego przepisu mają straże gminne i w rezultacie sprowadza się to do nałożenia w takiej sytuacji mandatu przez staż miejską.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »