.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuczciwa firma remontowa

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 27.06.2015

Zatrudniłem do remontu łazienki firmę. Umowa była ustna. Umówiliśmy się, że oni będą kupowali materiały i brali faktury na moje nazwisko, a ja będę wypłacał na to zaliczki. Przekazałem na zaliczki ok. 8000 zł, na co mam dowód w postaci pisemnych potwierdzeń właściciela firmy. Okazało się, że na część materiałów firma wzięła WZ, nie płacąc za nie. WZ-ki były wystawiane na moje nazwisko, ale osobą odbierającą materiały był właściciel firmy remontowej. Firma nie zakończyła zleconych prac. Obecnie hurtownie zwracają się do mnie o uregulowanie należności. Jakie mam możliwości, by zmusić nieuczciwego właściciela tej firmy do zapłacenia za materiały i rozliczenia robocizny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawarł Pan z wykonawcą umowę o remont, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 lipca 2008 roku, sygn. akt II CSK 112/08 trzeba przyjąć, że do umów o wykonanie remontu w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, a więc dotyczących wykonania robót budowlanych, niezależnie od tego, czy będą dotyczyć całego obiektu budowlanego, czy niektórych jego części stosuje się przepisy tytułu XVI księgi trzeciej Kodeksu cywilnego. Jeżeli przedmiotem umowy jest remont budynku czy budowli, bądź jego części, to zachowuje ona postać umowy nazwanej o roboty budowlane, jeżeli jej przedmiot jest częścią remontu w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

 

Tym samym zastosowanie do oceny Pana sytuacji muszą mieć przepisy Kodeksu cywilnego o robotach budowlanych, w tym art. 654 K.c., który stanowi, że w braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Nie wiem, jak się Pan umówił, czy na płatność po zakończeniu umowy, czy etapami, dlatego o tym wspominam.

 

Tym niemniej wobec faktu, że wykonawca robót nie skończył, zastosowanie mieć będzie art. 656 § 1 K.c. stanowiący, że do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

 

Tym samym ma Pan dwie możliwości:

 

  • na podstawie art. 635 w zw. z art. 656 K.c. może Pan jako inwestor, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od umowy przed upływem terminu do wykonania remontu, jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót budowlanych tak bardzo, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”);
    albo
  • przysługuje Panu prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 644 K.c., czyli bez podania powodów, jest bez wątpienia najszersze i należy do rzadkich wyjątków w systemie prawa cywilnego. Polega ono na tym, że inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie i to nawet bez podania jakichkolwiek powodów. Prawo to zależy więc tylko od swobodnego uznania inwestora, który może odstąpić od umowy w szczególności wtedy, gdy straci zaufanie do wykonawcy lub nie jest zadowolony z jego usług, ale nie może bądź nie chce podać konkretnej przyczyny swojego odstąpienia (T. Sokołowski, Zapłata wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości 1998, z. 3, s. 153 i n.).

 

Inwestor, odstępując od umowy na podstawie art. 644 K.c., musi zapłacić wykonawcy całe umówione wynagrodzenie, które może jednak umniejszyć o to, co wykonawca zaoszczędził z tego powodu, że nie poniesie już kosztów doprowadzenia do końca robót budowlanych. Umniejszeniu nie podlega jednak w takim wypadku ta część wynagrodzenia, która stanowi zysk wykonawcy; zysk ten należy mu się bowiem w całości, ponieważ inwestor nie zarzuca w tym wypadku wykonawcy jakiejkolwiek nieprawidłowości w prowadzeniu robót budowlanych (Art. 644. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić, płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła).

 

Lepsze zwyczajowo jest pierwsze rozwiązanie w takich przypadkach, w tym celu winien Pan napisać pismo do wykonawcy zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądać zwrotu zaliczek. Oczywiście wykonawca remontu z pobranych zaliczek winien się z Panem rozliczyć, albowiem zaliczka jest zaliczana na poczet ceny za wykonaną usługę W przypadku gdy została uiszczona przez jedną ze stron czynności prawnej, zostaje zaliczona na poczet przyszłych świadczeń, jeśli zatem wykonawca nie skończył remontu, więc umówione przez Panów wynagrodzenie winno ograniczyć się jedynie tak naprawdę do wartości prac wykonanych.

 

Jeżeli wykonawca się nie rozliczy dobrowolnie, wówczas będzie Pan musiał go po prostu pozwać do sądu.

 

Co do pobrania materiałów na Pana rzecz, powiem tak: zależy czy one są u Pana w łazience zamontowane, czy też nie, jeżeli nie, to ja odmówiłabym zapłaty i twierdziła ewentualnie przed sądem (bo hurtownie mogą Pana pozwać – tak się dzieje w wielu przypadkach), że zakupu tych materiałów Pan nigdy nie zlecił, nie ma ich u Pana w mieszkaniu a wykonawca pobrał je na inną budowę. Jeżeli zaś są, to powinien Pan za nie zapłacić (o ile oczywiście hurtownie zdołają udowodnić, że one są u Pana – co często się nie udaje), pozostanie ta kwestia to rozliczenia właśnie z wykonawcą poprzez pozew o zwrot zaliczki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »