.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieterminowo wysłane zestawienia oświadczeń do urzędu celnego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.03.2012

Sprzedaję olej opałowy – co miesiąc sporządzam zestawienia oświadczeń i przesyłam je do urzędu celnego. Po weryfikacji dat wysyłki okazało się, że większość zestawień została wysłana z kilkudniowym opóźnieniem. Czy mogę skorzystać z instytucji czynnego żalu? Jakie konsekwencje mi grożą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czynny żal jest w opisanej sytuacji najmniejszym problemem – można oczywiście z niego skorzystać, bowiem nie podlega karze z Kodeksu karnego skarbowego ten, kto po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

 

Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu, lecz – jak podaje art. 16 § 5 Kodeksu karnego skarbowego – „jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 

 1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

 

 2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”.

 

Niemniej jednak czynny żal stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym (art. 16 § 2 Kodeksu karnego skarbowego).

 

Sprzedawca oleju opałowego sporządza i przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży – miesięczne zestawienie oświadczeń, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym. Oryginały oświadczeń powinny być przechowywane przez sprzedawcę przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone, i udostępniane w celu kontroli.

 

Zgodnie z art. 89 ust. 16 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-15 tegoż artykułu (więc i w przypadku nieprzekazania zestawienia oświadczeń) stosuje się stawkę akcyzy określoną w art. 89 ust. 4 pkt 1 (wyższą) – 1822 zł/ 1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kg/ m3 – 2047 zł/ 1000 kg.

 

Analogicznie wskazuje między innymi Szymon Parulski (Akcyza. Komentarz, LEX 2010):

 

„Dodatkowo art. 89 ust. 16 u.p.a. wskazuje, iż sankcyjna stawka akcyzy ma również zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków formalnych związanych z uzyskaniem oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych, nieprzedłożenia zestawień oświadczeń czy też niedokonanie weryfikacji dowodu tożsamości osoby prywatnej będącej nabywcą paliwa opałowego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, naczelnik urzędu celnego określając kwotę akcyzy do zapłaty, jest zobowiązany do stosowania jednej z dwóch stawek sankcyjnych. Stosowanie jednej z tych stawek uzależnione jest od właściwości danego paliwa opałowego. I tak, w przypadku paliwa o gęstości niższej niż 890 kg/ m3 zastosowanie znajdzie stawka 1822 zł/ 1000 litrów. W sytuacji paliw opałowych, których gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kg/ m3, stawka wyniesie 2047 zł/ 1000 kg”.

 

Niektórzy autorzy uważają, że konsekwencje nie są tak daleko idące, mimo że przepis wprost tak stanowi, jednak trudno będzie przekonać do tego organ podatkowy.

 

Adam Bartosiewicz (Vademecum Doradcy Podatkowego) wskazuje:

 

„Niektóre sądy administracyjne skłonne są uważać, że »art. 89 ust. 16 u.p.a. należy interpretować w ten sposób, że chodzi o takie naruszenie warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 u.p.a., iż podatnik dokonał ich sprzedaży bez spełnienia przesłanek wynikających z przepisów o charakterze materialnoprawnym, bez uzyskania oświadczeń, o których mowa w art. 89 ust. 5 i 6 u.p.a., przesądzających o przeznaczeniu oleju na cele ogrzewcze« (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 maja 2011 r., I SA/Ol 201/11). W związku z tym samo nieprzesłanie zestawień, o których mowa, jeśli odbierane były stosowne oświadczenia, nie powodowałoby zastosowania sankcyjnej (podstawowej) stawki akcyzy dla sprzedawanych olejów”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl