Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niestawienie się w sądzie

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 28.05.2013

Kilka lat temu prowadziłem działalność gospodarczą w Polsce (teraz mieszkam za granicą). Dowiedziałem się, że klient niezadowolony z usług, które kiedyś dla niego wykonałem, wytoczył mi sprawę cywilną. Na mój stary adres przyszły dwa wezwania z sądu (nie zostały odebrane, wróciły do nadawcy z adnotacją, że adresat zmienił miejsce zamieszkania). Czy sprawa może odbyć się bez mojego uczestnictwa (nie mogę teraz przyjechać do Polski)? Co mi grozi za niestawienie się w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim powinien Pan skontaktować się z sądem cywilnym. Zgodnie z artykułami 16 oraz 17 Kodeksu postępowania cywilnego (skrótowo: K.p.c.) w pierwszej instancji właściwe są sady rejonowe – o właściwości sądu okręgowego może decydować (między innymi) wartość przedmiotu sporu (powyżej 75 000 złotych). Wobec powyższego zapewne doszło do skierowania sprawy do sądu rejonowego.

 

Szkoda że – przynajmniej z perspektywy sądu – doszło do zlekceważenia ponowionego awizowania przesyłki poleconej. W Polsce nadal występuje coś, co można nazwać kultem awiza: dwukrotne bezskuteczne awizowanie uważa się za równoznaczne (w sensie formalnym) z prawnie skutecznym doręczeniem korespondencji – zwłaszcza oficjalnej (np. z sądu albo organu administracji publicznej).

 

Został Pan poinformowany o wezwaniu. Jeśli rzeczywiście sąd skierował do Pana wezwanie, to sprawa może (choć nie musi) wyglądać lepiej niż w innych przypadkach. Sądy czasami wzywają strony procesów albo uczestników postępowań nieprocesowych do osobistego udziału w czynnościach sądowych (np. w rozprawach). Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy sąd widzi potrzebę (a zwłaszcza niezbędność) osobistego udziału strony (uczestnika) – np. z uwagi na zasadność przesłuchania danej osoby. W pozwach dość często spotykany jest wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność strony (lub stron). Sąd decyduje również co do takiego wniosku. W praktyce rozprawy często odbywają się bez udziału stron(y).

 

Artykuł 213 K.p.c. stanowi:

 

„§ 1. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.

§ 2. Sąd może skazać na grzywnę stronę, jeżeli powołała się w złej wierze na nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy.

§ 3. Jeżeli nieprawdziwe okoliczności, które skutkowały odroczeniem rozprawy, zostały powołane w złej wierze przez pełnomocnika strony, sąd może go skazać na grzywnę”.

 

Niekiedy sąd zawiesza postępowanie (art. 174 i następne K.p.c.), gdy pojawiają się problemy z jego sprawnym prowadzeniem. Czasem sąd wzywa powoda (albo wnioskodawcę) do wystąpienia o ustanowienie dla osoby, która nie stawiła się na rozprawie (np. dla nieobecnego pozwanego) kuratora na podstawie artykułu 184 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (skrótowo: K.r.o.). Niekiedy – z uwagi na odpowiednią liczbę prób doręczenia (o czym świadczy awizowanie) – postępowanie toczy się nadal.

 

Dalszy tok postępowania może mieć znaczenie negatywne dla strony, która nie wypowie się w sprawie dochodzonych roszczeń – zwłaszcza z uwagi na brzmienie artykułu 230 K.p.c.: „Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane”. Jeśli pozwany występuje w postępowaniu – samodzielnie albo przez pełnomocnika procesowego (art. 87 K.p.c.) – to ma szanse przedstawić swoje stanowisko, w tym – zgłosić zarzuty. Zarzuty mogą być różne. Tytułem przykładu można wskazać na przedawnienie – art. 117 i następne Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.). Samo przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania, ale bardzo poważnie utrudnia dochodzenie roszczeń. Dłużnik jest uprawniony – jeśli doszło do przedawnienia – zgłosić zarzut przedawnienia (art. 117 K.c.). Standardowe terminy przedawnienia określono w artykule 118 K.c. – wynoszą one 10 lat albo 3 lata.

 

Niekiedy ustawodawca przewidział specyficzne terminy przedawnienia. Z podanego przez Pana opisu wykonanej przed laty usługi można wnioskować – w ramach hipotezy (czyli twierdzenia, które wymaga sprawdzenia) – że zawarto umowę o dzieło (art. 627 i następne K.c.). Artykuł 627 K.c. stanowi: „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”. Właściwy dla umowy o dzieło termin przedawnienia roszczeń określono w artykule 626 K.c.: „Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane”. W zwykłym („standardowym”) trybie procesowania się zarzuty można przedstawić (jeśli bierze się udział w postępowaniu). W praktyce sprawdza się przedstawianie swego stanowiska na piśmie – pisma składa się z pokwitowaniem przyjęcia albo wysyła listami poleconymi (również z opcją zwrotnego potwierdzenia odbioru).

 

Fakt, że mieszka Pan za granicą, może mieć wpływ na właściwość miejscową sądu, stosownie do treści artykułu 28 K.p.c.: „Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce”.

 

Osoba (np. pozwana), która przebywa poza granicami Polski, może korzystać z polskich placówek konsularnych oraz ma prawo wnioskować do sądu o przeprowadzenie określonych czynności procesowych (np. przesłuchania) przy wsparciu takich placówek. Doręczanie korespondencji i sporządzanie dokumentów to zazwyczaj czynności dość drogie – z uwagi na wysokość opłat konsularnych. W przypadku składania zeznań w polskiej placówce konsularne szczególnie ważne okazują się zagadnienia organizacyjno-techniczne (np. możliwość zestawienia połączenia telekomunikacyjnego między sądem w Polsce a placówką konsularną).

 

Jeśli rzeczywiście były do Pana wysyłane wezwania na rozprawę albo zawiadomienia o rozprawie, to zapewne sprawa toczyła się w zwykłym trybie procesowym. Niekiedy – ostatnio często (zwłaszcza od uruchomienia tak zwanego sądu elektronicznego) – sprawy są kierowane na drogę postępowania uproszczonego. Popularnym postępowaniem uproszczonym jest postępowanie upominawcze, w tym „elektroniczne postępowanie upominawcze” (art. 50528 i następne K.p.c.). Do uwzględnienia powództwa (w trybie upominawczym) dochodzi bardzo często, niekiedy dzieje się to niemalże automatycznie. Pozwany dostaje z sądu nakaz zapłaty, który może zaskarżyć – o ile powód wskazał poprawny adres pozwanego (a zdarza się inaczej, w celu utrudnienia pozwanemu korzystania z jego uprawnień). Warto, nawet na wszelki wypadek, mieć na uwadze treść artykułu 50535 K.p.c.: „Sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. W pozostałym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje się”. W sprzeciwie od nakazu zapłaty należy przedstawić zarzuty (np. zarzut przedawnienia). Brak zaskarżenia przekłada się na możliwość prowadzenia egzekucji.

 

Proponowałbym skontaktować się z sądem – zaczynając od sądu rejonowego. Pan sam oceni zasadność kontaktowania się z powodem (osobą, na rzecz której wykonano usługę). Pracownicy sądu powinni poinformować Pana, na jakim etapie jest sprawa (np.: zawieszona, przed terminem rozprawy, po orzeczeniu, po uprawomocnieniu się orzeczenia). Zazwyczaj prawomocne orzeczenie sądowe (są od tego wyjątki) może być podstawą egzekucji (art. 776 i nast. K.p.c.), np. różnych dóbr.

 

Może Pan udzielić pełnomocnictwa (art. 98 i następne K.c.) do zajmowania się Pańskimi sprawami. Pełnomocnictwa procesowego (art. 87 K.p.c.) można udzielić nie tylko prawnikowi, lecz także innym osobom (zwłaszcza z grona najbliższej rodziny). Serwis ePorady24.pl świadczy także usługi z zakresu pełnomocnictwa lub adresu do doręczeń (to rozwiązanie może się przydać w różnych sprawach – nie tylko cywilnych).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 4 =

»Podobne materiały

Nieobecność w sądzie z powodu choroby

Przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jego trakcie powinienem wystąpić w charakterze świadka na rozprawie sądowej. Czy żeby usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie muszę mieć zwolnienie od lekarza sądowego? Kiedy powinienem powiadomić sąd o tym, że nie stawię się na rozprawie z powodu choroby?

 

Wycena biegłego w sprawie o fizyczny podział kamienicy

Moja rodzina jest współwłaścicielem kamienicy (w sumie kilkanaście osób). Jedno z tych mieszkań zajmuję i mam dodatkowo lokatorskie prawo do lokalu. Na wniosek jednego z członków rodziny toczy się od kilkunastu lat sprawa o podział fizyczny kamienicy. Sąd wyznaczył rzeczoznawcę, który dokonał wyceny

 

Sprawa o zasiedzenie a koszty sprawy przy przegranej

Toczy się sprawa o zasiedzenie części mojej działki. Co z kosztami sprawy w razie jej przegrania? Czy jako uczestnik będę mógł złożyć wniosek o ich umorzenie z powodu trudnej sytuacji materialnej mojej rodziny?

 

Obowiązki współwłaścicieli nieruchomości

W 1980 r. zmarł mój ojciec. Mama została sama z kredytami i domem na działce. Podzieliła wszystko po 1/3 na siebie, mnie i moją siostrę – bez podziału fizycznego. Czy teram możemy zmienić ten odział, by dostała połowę majątku po mężu i 1/3 w drugiej połowie? Czy biorąc pod uwagę fakt, że siost

 

Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego wykonawcy?

Zleciłem firmie zakup i montaż drzwi wewnętrznych, została spisana umowa na okres do pięciu tygodni. Czekamy już dziesięć tygodni, a z firmą nie ma kontaktu: telefony milczą, właściciel się ukrywa w sklepie, który jest notorycznie zamknięty. Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego wykonawcy, wpłaciłe

 

Użycie fałszywych dokumentów

Co może mi grozić za użycie fałszywych dokumentów? Podrobiłem dyplom ukończenia studiów magisterskich, aby dostać się do studium nauczycielskiego, a później zdobyć pracę w szkole. (W rzeczywistości oblałem ostatni egzamin i musiałbym czekać na możliwość poprawy, a akurat trafiła się możliw

 

Działalność wytwórcza

Pracuję na etat, zarabiam miesięcznie ok. 2300 zł netto. Czasami szyję ubrania dla znajomych i chciałabym mieć możliwość sprzedawania ich też osobom trzecim. Czy będzie to działalność wytwórcza? Jak ją zarejestrować, jakie warunki trzeba spełnić? Jakie składki będą mnie obowiązywały? Dodam, że

 

Testament wujka z Niemiec

Od wujka dowiedziałem się, że po jego śmierci dostanę jakieś pieniądze. Polecił założenie konta walutowego. Minęły trzy miesiące od jego śmierci, dalej czekam. W sądzie rejonowym w Norymberdze (kontakt telefoniczny) powiedzieli, że jeśli chcę się czegokolwiek dowiedzieć, mam do nich napisać. Jak się

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »