.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niespłacony kredyt na mieszkanie po podziale majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.03.2020

Jestem po rozwodzie i podziale majątku. W czasie małżeństwa wzięliśmy kredyt na mieszkanie. Po rozwodzie ja przejęłam mieszkanie z obowiązkiem spłaty męża (moje udziały były większe). Pozostaje niespłacona część kredytu, ok. 18 tys. zł. Czy jeśli sama ją spłacę już po podziale, będę mogła żądać połowy kwoty od byłego męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niespłacony kredyt na mieszkanie po podziale majątku

Fot. Fotolia

Podział majątku – umowa lub postanowienie sądowe

Nie wskazała Pani, czy doszło do podziału majątku w drodze umowy małżeńskiej majątkowej, czy w drodze postanowienia sądowego. Niestety z niewiadomych mi względów nie zadbała Pani o uregulowanie kwestii tegoż zobowiązania bankowego. Wprawdzie istnieje możliwość dokonania podziału majątku uzupełniającego, ale dotyczy do jedynie aktywów, a nie pasywów. Wskazać przy tym należy, że stosowanie w postępowaniu o podział majątku wspólnego przepisu art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 567 § 3 polega na tym, że sąd powinien zwrócić uwagę małżonków na potrzebę wskazania całego majątku podlegającego podziałowi. Przepis ten nie daje natomiast sądowi uprawnienia do prowadzenia z urzędu dochodzeń, czy i jaki istnieje inny wspólny majątek (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1968 r., sygn. akt III CR 97/67). Zatem jeżeli ze stanowisk zainteresowanych wynika, że w skład majątku wspólnego wchodzą jeszcze inne składniki majątkowe, wówczas sąd orzekający zobowiązany jest do ustalenia ich istnienia bądź nieistnienia.

 

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd winien dążyć do tego, by podziałem został objęty cały ten majątek. Spoczywał na nim, z tego względu, obowiązek zwrócenia uwagi b. małżonków na potrzebę wskazania całego majątku podlegającego podziałowi (art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 567 § 3).

 

Przepis art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego nie daje natomiast sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzenia, czy i jaki istnieje jeszcze majątek wspólny nie wskazany przez uczestników postępowania (por. orz. SN z 18.1.1968, sygn. akt III CR 97/67).

Majątek nieobjęty podziałem po rozwodzie

W związku z treścią art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego i treścią pytań prawnych wymaga rozważenia, co dzieje się w sytuacji, gdy uczestnicy nie zgłosili do podziału wszystkich przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego: czy to dlatego, że o nich nie wiedzieli, czy też dlatego, że ukryli je lub zataili, sąd zaś dokonał podziału tylko tych rzeczy, które zostały przedstawione do podziału lub mimo zgłoszenia ich pominął niektóre przedmioty w orzeczeniu.

 

Należy odrzucić, jako nieznajdujący uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa, pogląd wyrażony przez Sąd Rejonowy, że po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o podziale majątku wspólnego, gdy podziałem objęta została tylko część tego majątku, nie można dochodzić podziału uzupełniającego. Podział taki może być dokonany.

Solidarni dłużnicy kredytowi

Jeżeli byliście Państwo oboje dłużnikami, to spłata kredytu przez jednego z dłużników uprawnia go do dochodzenia zwrotu połowy spłaty od drugiego. Są to z reguły zobowiązania solidarne. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny solidarność dłużników polega na tym, iż kilku dłużników jest zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Jeśli jeden z dłużników solidarnych spełni świadczenie, może zachodzić potrzeba rozliczenia się przez tego dłużnika ze współdłużnikami (tzw. regres). O zasadach tego rozliczenia rozstrzyga treść stosunku prawnego pomiędzy współdłużnikami (niezależnego od stosunku z wierzycielem). Stosunek ten może być uregulowany umownie (np. współdłużnicy uzgadniają, w jakich częściach każdy z nich pokryje wspólny dług oraz zasady wzajemnych rozliczeń, jeśli któryś z dłużników pokryje dług w większym stopniu, niż przypadająca na niego część). Zgodnie z modelową zasadą wynikającą z Kodeksu cywilnego, jeżeli z treści stosunku między dłużnikami nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych od pozostałych współdłużników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl