.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niespłacona pożyczka a przyjazd do Polski

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 23.01.2020

Parę lat temu mój narzeczony, będąc w Polsce na wakacjach, wziął szybką pożyczkę gotówkową (ok. 2 tys. zł). Na stałe mieszka w Anglii. Do pożyczki nie były potrzebne dane dotyczące miejsca pracy czy zarobków. Po powrocie do domu pożyczka została najprawdopodobniej niespłacona. Narzeczony nie ma kontaktu z rodziną w Polsce, więc nawet jeśli przychodziły wezwania – nie został o nich poinformowany. Obecnie chcemy polecieć do Polski, ale obawiamy się, że może zostać zatrzymany na lotnisku. W bazie KRD nie ma informacji na temat tego kredytu oraz nie widnieje na poszukiwani.policja.pl, mimo to wolimy się upewnić, czy na pewno nie będzie problemów. Dodam, że miesiąc temu bez problemu mógł przelecieć z Anglii do Berlina i z powrotem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niespłacona pożyczka a przyjazd do Polski

Fot. Fotolia

Brak odpowiedzialności karnej za niespłaconą pożyczkę

Na samym wstępie pragnę Panią uspokoić i wskazać, że w Polsce co do zasady nie grozi temu Panu odsiadka za niespłacone zobowiązania zaciągnięte wobec podmiotów prywatnych, jak również administracyjnych organów, takich jak ZUS oraz urząd skarbowy. W każdym przypadku pozbawienie wolności jest możliwe jedynie po wydaniu odpowiedniego orzeczenia przez sąd. Samo zaciągnięcie zobowiązań, a następnie ich niespłacanie nie rodzi od razu odpowiedzialności karnej i nie wiąże się z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności.

 

Analizując zlecone zapytanie, należy wskazać, że ten Pan posiada zadłużenie wobec podmiotów prywatnych/gospodarczych, lecz nie administracyjnych, tj. urzędu skarbowego. Pokrótce omówię oba przypadki.

 

Jeśli chodzi o zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych takich jak banki, samo postępowanie oraz egzekwowanie tego rodzaju należności odbywa się w innym trybie. Biorąc pod uwagę fakt, iż zdaje sobie Pani sprawę z zadłużenia, pominę kwestie formalnoprawne postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel, którym w tym przypadku są zapewne banki, instytucje finansowe lub już firmy windykacyjne(to zależy czy podmioty pierwotne zbyły swoje wierzytelności), dysponuje tytułem wykonawczym. Tytułem tym zaś jest stosowne orzeczenie sądu (jego rodzaj jest zależny od daty powstania roszczenia, trybu jaki wierzyciel wybrał przed sądem). Wierzyciel mając do dyspozycji taki tytuł wykonawczy ma prawo zawiadomić organy ścigania, tj. policję i prokuraturę o niewywiązywaniu się tego Pana z zaciągniętych zobowiązań. Aby to uczynić, wierzyciel musi wykazać konkretne przesłanki. Art. 286 Kodeksu karnego stanowi, iż „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Świadome zaciągnięcie zobowiązania bez zamiaru spłaty

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż artykuł ten może mieć zastosowanie w przypadku, gdy świadomie zaciągnięto zobowiązanie, wiedząc o tym, iż nie zostanie ono spłacone. Powyższe będzie niezwykle trudne do udowodnienia. Sam fakt, iż zaciągał ten Pan zobowiązanie (szybką pożyczkę gotówkową), mając pracę i odpowiednie dochody, a następnie ją tracąc, lub choroba jego lub osoby dla niego bliskiej jest w stanie skutecznie wybronić od sankcji przewidzianej w tym artykule. Podsumowując, kara jest przewidziana nie za sam fakt zaciągnięcia zobowiązania, a za to, że celowo wprowadzono wierzyciela w błąd.

Oszustwo w celu uzyskania np. szybkiej pożyczki gotówkowej

Następnym artykułem o tej tematyce jest art. 297 § 1 Kodeks karnego: „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” .

 

Tenże przepis dotyczy osób, które przy zawieraniu umowy kredytowej, w celu jego uzyskaniu (np. zwiększeniu swojej zdolności kredytowej), posłużyły się fałszywym dokumentem, podrobiły podpis lub w inny sposób poświadczyły nieprawdę. Odpowiedzialność przewidzianą w art. 300 Kodeksu karnego ponosi zaś dłużnik, który mając świadomość swojego zadłużenia, celowo uszczupla swój majątek -np. przepisując go na inne osoby. To samo dotyczy przypadków celowego uszkodzenia majątku, pozornego obciążenia majątku – np. ustanowienie hipoteki na nieruchomości, która jest nieaktualna bądź fikcyjna.

Zatrzymanie dłużnika wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu

We wszystkich opisanych powyżej przypadkach to wierzyciel musi zawiadomić odpowiedni organ celem wszczęcia postępowania przeciwko dłużnikowi. To zaś, czy prokurator postanowi skierować sprawę do sądu i wystosować akt oskarżenia, zależy już od mocy dowodów przedstawionych przez wierzyciela. Następnie o samej winie oskarżonego orzeka już sąd, który analizuje całość materiału dowodowego oraz sytuację dłużnika. Podsumowując, nie ma możliwości, aby osoba, wobec której sąd nie orzekł kary pozbawienia wolności, została zatrzymana i przewieziona do aresztu śledczego czy zakładu karnego.

 

Jeśli zaś chodzi o zobowiązania wobec urzędu skarbowego, czyli o należności publicznoprawne, należności skarbu Państwa, to również w tym przypadku konieczne jest orzeczenie sądu. Sam tryb postępowania urzędu skarbowego jest inny niż wierzyciela prywatnego. Kodeks karny skarbowy w art. Art. 22 przewiduje:

 

„§ 1. Karami za przestępstwa skarbowe są:

1) kara grzywny w stawkach dziennych;

2) kara ograniczenia wolności;

3) kara pozbawienia wolności”.

Konsekwencje posiadania długów podatkowych

Najczęściej stosowaną sankcją przez urząd skarbowy jest grzywna. Urząd skarbowy wnosi o wymierzenie grzywny za wykroczenia. Jednym z najczęściej orzekanych przez sądy na wniosek urzędu wykroczeniem jest tzw. uporczywe uchylanie się od obowiązku podatkowego, które również karane jest grzywną. Odpowiedzialności karnej podlegają nie tylko te osoby, które w ogóle nie płacą podatków. Dużą część ukaranych stanowią osoby, które nie ujawniały części swoich przychodów w celu zmniejszenia należnego podatku bądź w inny sposób dopuściły się oszustwa wobec urzędu skarbowego. Kara pozbawienia wolności jest rzadkością w toku postępowania karno-skarbowego. To ostateczność, gdyż głównym celem w wypadku przestępstwa skarbowego nie jest resocjalizacja, ale ściągnięcie należności od zobowiązanego. urzędom i Skarbowi Państwa zależy na odzyskaniu należności, nie zaś karaniu sprawcy w ten sposób, że owych należności zobowiązany nie będzie w stanie oddać, z uwagi na jego osadzenie w zakładzie karnym.

Informacje o braku orzeczenia sądowego wobec dłużnika

Mając na uwadze powyższe oraz informacje, które przekazała Pani w treści pytania, nie wynika z nich, jakoby wobec Pani narzeczonego sąd orzekł karę pozbawienia wolności bądź inny środek karny – ograniczenie wolności lub karę grzywnę. Wobec tego możecie Państwo spokojnie wrócić do kraju oraz nie obawiać się zatrzymania na granicy. Aby upewnić się na sto procent, że nie było wobec Pani narzeczonego orzeczonej żadnej kary, w tym kary pozbawienia wolności, może Pani udać się do konsulatu — właściwego dla miejsca Pani zamieszkania i tam złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Karnego. Wniosek taki można również złożyć za pomocą internetu- https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web, w tym przypadku należy posiadać konto EPUAP, który można założyć również przez internet w różnych bankach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »