.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nierzetelność ksiąg rachunkowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.11.2010

W roku podatkowym 2005 zaksięgowana została strata w wysokości 50 000 zł. Kontrola skarbowa wykazała w mojej firmie następujące błędy: zaksięgowanie odsetek od kredytu w koszty w roku 2005, pomimo iż zostały one zapłacone w lutym 2006 r.; zaksięgowanie w koszty opłat za przelewy bankowe niezwiązane z działalnością gospodarczą; zaksięgowanie w koszty odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od środków transportu; niepoinformowanie US o kontynuacji prowadzenia ksiąg rachunkowych, pomimo iż obroty w roku poprzedzającym zezwalały na prowadzenie książki przychodów i rozchodów.

Czy te błędy mogą stanowić podstawę, aby uznać nierzetelność ksiąg rachunkowych?

A jeśli tak, to co jeżeli udowodnię, że nie uzyskałem żadnych korzyści z dokonania błędnych zapisów, czy mam wtedy szansę na obronę rzetelności księgi? Zaliczając do kosztów odsetki od kredytu i dwa pozostałe wydatki powiększyłem stratę, której w następnych latach nie odliczałem od dochodu, gdyż działalność firmy praktycznie została zakończona, więc błędne zapisy są skutkiem oczywistej pomyłki księgowej. Czy mam szansę na obronę rzetelności ksiąg przed NSA (WSA moją skargę oddalił)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 77 Kodeksu karnego skarbowego każdy, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

 

Księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią w postępowaniu dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, a za niewadliwe uważa się księgi podatkowe prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów.

 

W podanym przez Pana stanie faktycznym księgi prowadzone są wadliwie (co do zasady organ w protokóle badania ksiąg określa, za jaki okres i w jakiej części nie uznaje ksiąg za dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów). Czy są prowadzone nierzetelnie? To kwestia dyskusyjna, bowiem opiera się o uznanie bądź nie uznanie dokonanych zapisów za odzwierciedlające stan rzeczywisty.

 

Generalnie rzecz biorąc, nierzetelna jest księga, w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia dokonanej czynności i księga, w której przez pomyłkę dokonano błędnego zapisu (wyroki NSA z 21 marca 2000 r., III SA 1627/99, LexPolonica nr 349255, „Serwis Podatkowy” 2001, nr 7, s. 32; z 14 stycznia 1992 r., III SA 1432/91, LexPolonica nr 299148, ONSA 1993, nr 1, poz. 14).

 

Nie jest to jednak pogląd jedyny i trwały, jak słusznie wskazuje w komentarzu Bogusław Dauter [Gruszczyński Bogusław, Niezgódka-Medek Małgorzata, Hauser Roman, Kabat Andrzej, Babiarz Stefan, Dauter Bogusław, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie V) ss. 1064, ISBN: 978-83-7620-109-2]:

 

„W wyroku z 22 stycznia 1997 r. (SA/Gd 2796/96, niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że treść pojęcia nierzetelności księgi podatkowej podlega nieustannej ewolucji. Od bezwzględnego traktowania nierzetelności w tym znaczeniu, że jest to obiektywna niezgodność zapisów z rzeczywistością, wyrażona w wystawionych rachunkach, przez uwzględnienie przy ocenie rzetelności zdarzeń losowych, do zaczynającego sobie torować drogę poglądu tego rodzaju, że istota nierzetelności tkwi w subiektywności, tj. przyczynach subiektywnych tkwiących po stronie podatnika, powodujących powstanie uchybień w prowadzeniu księgi podatkowej, a co za tym idzie, po ustaleniu tych przyczyn.(...) Księgi podatkowe mogą być uznane za nierzetelne nie tylko wtedy, gdy ich analiza wskazuje na istnienie sprzeczności poszczególnych składników działalności gospodarczej, ale także wtedy, gdy poszczególne składniki tej działalności, np. marża handlowa, rażąco odbiegają od przeciętnych składników osiąganych w danej branży i podobnych warunkach prowadzonej działalności. Istnienie tych sprzeczności jednak stanowi tylko jedno z ustaleń faktycznych, które samo przez się nie świadczy o nierzetelności tej księgi”.

 

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym księga jest wadliwa, organ może starać się wykazać również nierzetelność księgi rachynkowej, jednak, moim zdaniem, musiałby wykazać przyczyny, które tę nierzetelność powodują – tzn. oprzeć się na ustaleniach faktycznych. Zewidencjonowanie np. opłat spoza działalności, moim zdaniem, powoduje, że księga nie odzwierciedla stanu rzeczywistego.

 

Uważam, żę jest szansa na obronę rzetelności ksiąg przed NSA, jednak, jak Pan wyraźnie widzi, całe określenie nierzetelność ksiąg rachunkowych opiera się na interpretacji tego, czy zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

 

Trudno oceniać Pana szanse, bowiem doświadczenie wskazuje, że wyroki NSA są nieprzewidywalne. Dodatkowo skarga kasacyjna musi mieć odpowiednie, sztywne podstawy – skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:

 

  1. naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
  2. naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

 

Naruszenia tego musiałby dopuścić się WSA.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »