.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieprzyznanie nagrody pracownikowi

Jestem dyrektorką szkoły. Przyznałam nagrody nauczycielom i pracownikom obsługi. Jedna sprzątaczka nagrody nie dostała, ponieważ wykazywała się brakiem zaangażowania i nie stosowała się do poleceń. Pracownica ma do mnie pretensje że nie przyznałam jej nagrody i dwa dni po tym zaczęła mi wysyłać krzywdzące i godzące w moje dobre imię SMS-y. Uważam, że miałam prawo nie przyznawać jej tej nagrody. Co zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzasadnienie przyznania nagrody

Co do zasady nie ma obowiązku uzasadniania przyznania nagrody bądź jej nieprzyznania, chyba że co innego wynika z wewnętrznych uchwał czy regulaminów. O przyznaniu decyduje sam dyrektor. Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są zgodnie z kryteriami ustalonymi przez organ prowadzący. Samo określenie „nagroda” wskazuje, że jest to świadczenie przyznane w uznaniu za wykonywaną pracę, co automatycznie oznacza, że nie przysługuje każdemu nauczycielowi czy pracownikowi. Pominięcie pracownika przy przyznaniu nagrody może zostać uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Może dlatego pracownik czuje się pokrzywdzony i chce to wyjaśnić.

 

Mimo że przyznanie nagrody jest uznaniowe, to uznanie nie jest do końca swobodne. Jest ono ograniczone przez spoczywający na pracodawcy obowiązek stosowania sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy oraz przestrzegania podstawowych zasad prawa pracy, w tym zasady równego traktowania i zasady niedyskryminacji (tak m.in. stwierdzono w wyroku SA w Łodzi z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt III APa 30/18, oraz wyroku SN z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. akt II PK 169/10). Pracownik, który czuje się pokrzywdzony, może więc domagać się wyjaśnienia Pani decyzji, zwłaszcza w aspekcie obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu.

Nękanie poprzez wiadomości SMS

Zbyt duża liczba tego rodzaju SMS-ów może być odebrana jako nękanie. Nękanie polega na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko Pani osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja Pani życia. Takie działania mają wzbudzać u Pani uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać Pani prywatność. Uporczywe nękanie reguluje art. 190a Kodeksu karnego:

 

„Art. 190a § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Dość często nękanie może być potraktowane jako wykroczenie. Art. 107 Kodeksu wykroczeń stanowi, że „kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany”. Działanie sprawcy tego wykroczenia musi być ukierunkowane na dokuczenie innej osobie i charakteryzować się złośliwością. Do wykroczenia dochodzi wówczas, gdy sprawca zmierza do dokuczenia ofierze. W Pani sytuacji zacząłbym od wezwania tej pani do zaprzestania takich działań. Jeśli to nie pomoże, można zastosować dalsze kroki takie jak zawiadomienie policji czy pozew do sądu.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl