.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprawomocny wyrok sądu I instancji tytułem zabezpieczenia w sprawach gospodarczych

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 01.03.2009

Zasadniczym celem wymienionej w tytule instytucji jest zabezpieczenie majątkowych interesów uprawnionego – którego roszczenia zostały uwzględnione przez sąd pierwszej instancji – przed niekorzystnymi zmianami w majątku zobowiązanego (np. wyzbywaniem się majątku).Nieprawomocny wyrok sądu I instancji tytułem zabezpieczenia w sprawach gospodarczych

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co może zrobić przedsiębiorca dysponujący takim nieprawomocnym wyrokiem aby zabezpieczyć się przed tym niebezpieczeństwem

W praktyce nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy pozwany przedsiębiorca, który przegrał proces w pierwszej instancji, chce utrudnić lub wręcz uniemożliwić zaspokojenie roszczeń drugiego przedsiębiorcy, który uzyskał nieprawomocny wyrok zasądzający należne mu świadczenie. Te niekorzystne dla powoda działania pozwanego mogą nastąpić w toku postępowania odwoławczego, a nawet w okresie od wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji do czasu jego uprawomocnienia. Polegają one zwykle na upłynnianiu majątku, z którego możliwa byłaby późniejsza egzekucja komornicza.

 

Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź na pytanie, co może zrobić przedsiębiorca dysponujący takim nieprawomocnym wyrokiem, aby zabezpieczyć się przed tym niebezpieczeństwem.

 

Na początku należy przytoczyć treść art. 47919a Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim:

 

„W sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sądu pierwszej instancji z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli wyrok zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu. Przepis art. 492 § 2 stosuje się odpowiednio.”

Stworzenie zabezpieczenia wykonalności przyszłego prawomocnego orzeczenia

Funkcją powyższego przepisu jest stworzenie zabezpieczenia wykonalności przyszłego prawomocnego orzeczenia, a tym samym zabezpieczenie majątkowych interesów powoda (uprawnionego) przed niekorzystnymi zmianami w majątku pozwanego (zobowiązanego). Chodzi więc o to, aby niejako zablokować działania zobowiązanego, mające na celu wyzbycie się przez niego majątku lub jego ukrycie.

 

Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się zastosować ten przepis w praktyce, musi pamiętać o tym, że:

 

  1. sprawa musi mieć charakter gospodarczy tj. spór toczy się między przedsiębiorcami,
  2. sprawa musi dotyczyć roszczeń pieniężnych albo świadczenia innych rzeczy zamiennych,
  3. tytułem zabezpieczającym jest jedynie wyrok sądu pierwszej instancji – przepis nie precyzuje, o jaki rodzaj wyroku chodzi. Tytułem zabezpieczenia jest więc każdy wyrok wydany w postępowaniu w sprawach gospodarczych, a więc wyrok zaoczny, uzupełniający, częściowy.

Co musi zrobić przedsiębiorca aby wyrok sądu I instancji stał się tytułem zabezpieczenia?

Przechodząc do dalszych szczegółów, należy zauważyć, że uprawniony przedsiębiorca nie musi podejmować żadnych szczególnych działań, aby taki wyrok sądu I instancji stał się tytułem zabezpieczenia. W szczególności nie musi on składać żadnego odrębnego wniosku o udzielenie zabezpieczenia, nie ma on również obowiązku uprawdopodobnienia przed sądem interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia (czego wymagają na przykład przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przy wniosku o udzielenie zabezpieczenia). Co więcej nie trzeba nawet składać do sądu wniosku o nadanie takiemu nieprawomocnemu wyrokowi klauzuli wykonalności.

 

W praktyce oznacza to więc, że tytuł zabezpieczenia powstaje już z chwilą wydania wyroku przez sąd I instancji, a jego odpis stanowi podstawę dla komornika do dokonania zabezpieczenia zasądzonego roszczenia.

Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego

Przepis art. 47919a K.p.c. nakazuje stosować odpowiednio przepis art. 492 § 2 K.p.c. Oznacza to, że uprawniony, składając komornikowi odpis wyroku i wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, musi wskazać we wniosku sposób zabezpieczenia (art. 492 § 2). Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przewiduje art. 747 K.p.c.

 

Zabezpieczenie może nastąpić np. poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego itd.

 

Reasumując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że każdy, kto uzyska wyrok sądu I instancji wydany w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych zasądzający w całości lub w części jego roszczenie pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, będzie uprawniony do dokonania zabezpieczenia w sposób przez niego dowolnie wybrany.

 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że komentowany przepis dotyczy tylko wyroków wydanych w postępowaniach wszczętych od dnia 20 marca 2007 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus pięć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl