.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprawidłowe wyliczenie kwoty należności głównej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.01.2016

Czy można uniknąć licytacji mieszkania przez komornika? Komornik nieprawidłowo wyliczył kwotę należności głównej. Czy można go zaskarżyć? Czy to może wstrzymać licytację? Nie wiem, co robić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komornik prowadzi egzekucję na podstawie wniosku wierzyciela. Jeśli prowadzona jest egzekucja z kwoty objętej ugodą, to bez powiadomienia komornika nie ma on możliwości o tym wiedzieć. Ale są podstawy do wyjęcia tej kwoty z egzekucji. Najpierw należy poinformować komornika o ugodzie oraz zażądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego w tym zakresie, jednocześnie żądać od wierzyciela – wycofania egzekucji od komornika.

 

Nie napisała Pani, skąd wniosek, że Komornik błędnie wyliczył kwotę egzekucji czy odsetek. W przypadku, gdy komornik nie wykonuje prawidłowo swoich obowiązków, strona może złożyć skargę na czynności komornika. Zgodnie z art. 767 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego skargę składa się do sądu rejonowego, w którego okręgu działa komornik. Jeżeli natomiast do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

 

Uprawnionym do złożenia skargi jest strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

 

Skarga dotyczy zarówno czynności wykonanych przez komornika jak również zaniechania dokonania czynności. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia jej zawiadomienia o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Odpis skargi sąd ma obowiązek przesłać komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy (art. 767 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Zasadniczo skargę składa się w formie pisemnej. Skarga powinna zawierać treść wymaganą dla każdego pisma procesowego. Powinna więc zawierać:

 

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, oznaczenie wierzyciela składającego skargę i dłużnika,
  2. nazwę „skarga na czynności komornika” w tytule,
  3. oznaczenie dokonanej lub zaniechanej przez komornika czynności, oraz stosowne wnioski – albo o uchylenie dokonanej czynności lub o zobowiązanie komornika do dokonania zaniechanej czynności,
  4. uzasadnienie skargi z przytoczeniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
  5. podpis wierzyciela składającego skargę,
  6. wymienienie załączników (art. 767 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Rozstrzygnięcie skargi następuje w formie postanowienia. Przed wydaniem postanowienia sąd może, w razie potrzeby, wysłuchać składającego skargę i komornika.

 

Skargę na czynność komornika należy wnieść w terminie tygodniowym przewidzianym w art. 767 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Uchybienie terminowi prowadzi do odrzucenia skargi (art. 7673 kodeksu postępowania cywilnego). Chwilą, od której należy liczyć bieg tygodniowego terminu, może być:

 

  • dzień dokonania czynności,
  • dzień zawiadomienia o dokonaniu czynności lub
  • dzień, w którym czynność powinna być dokonana.

 

Bieg tygodniowy terminu do wniesienia skargi będzie liczony od dnia dokonania czynności, gdy skarżący był obecny przy dokonywaniu czynności, lub był o jej terminie zawiadomiony. Jeżeli składający skargę nie był obecny ani wcześniej zawiadomiony przez komornika o terminie dokonania czynności, to termin do wniesienia skargi rozpocznie swój bieg od dnia, w którym została ona zawiadomiona o dokonaniu czynności naruszającej jej prawa lub zagrażającej im. W przypadku, gdy skarżący nie został zawiadomiony o czynności – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana.

 

W przypadku, gdy strona zachowała termin do wniesienia skargi, sąd przesyła odpis skargi komornikowi. Ten może zakończyć to postępowanie w ten sposób, że uwzględni ją w całości, przychylając się do wniosku zawartego w skardze. W przeciwnym razie zobowiązany jest w terminie trzech dni do sporządzenia na piśmie uzasadnienia dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazania jej wraz z aktami sprawy do sądu. Przekroczenie tego terminu nie powoduje jednak konsekwencji procesowych dla stron i uczestników postępowania. W sytuacji, gdy skarżący przekroczył termin na wniesienie skargi, i okoliczność ta została dostrzeżona przez komornika, to uprawnienie do jej odrzucenia z tego powodu pozostaje nadal w gestii sądu, a nie komornika. Także w tym przypadku, nie jest on zwolniony z obowiązku sporządzenia pisemnego uzasadnienia i przekazania go, wraz z aktami komorniczymi do sądu.

 

Nawet mimo istnienia podstaw do odrzucenia skargi wskutek przekroczenia terminu, zawarte w niej informacje mogą stanowić dla sądu podstawę do podjęcia czynności nadzorczych w trybie art. 759 § 2 kodeks postępowania cywilnego, co wynika wyraźnie z treści art. 7673 Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd jest bowiem uprawniony do wydawania z urzędu komornikowi zarządzeń zmierzających do zapewnienia należytego wykonania egzekucji, jak również usuwania spostrzeżonych uchybień. W takim przypadku sąd, który doszedłby do przekonania, że istotnie komornik naruszył w jakiś sposób procedurę egzekucyjną, byłby władny wydać mu stosowne polecenie dotyczące np. podjęcia zaniechanej czynności.

 

Skarżący może również złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

 

Rozumiem, że wyznaczona jest licytacja – więc trochę późno na składanie skargo co do wyliczonej sumy. Z komornikiem nie zawiera się ugody. Komornik musi postępować zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »