.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieprawidłowe wykonanie przydomowej oczyszczalni przez wykonawcę a odszkodowanie

Przeszło rok temu firma wykonała dla nas ekologiczną przydomową oczyszczalnię. Dysponujemy umową i całą dokumentację. Podczas zgłoszenia oczyszczalni do użytkowania okazało się, że wykonawca wykonał ją wadliwie – nie zachował bowiem odległości od studni sąsiada. Gmina odrzuciła nasz wniosek, mieliśmy kontrolę z nadzoru budowlanego i nakaz usunięcia wad. Wykonawca nie poczuł się do odpowiedzialności. Niestety, my nie mieliśmy wtedy czasu i sił aby pociągnąć go do odpowiedzialności, bo dążyliśmy do odbioru domu. Dlatego skończyło się na tym, że wynajęliśmy inną firmę, która wykonaliśmy oczyszczalnie w zupełnie innym miejscu. Wiązało się to oczywiści z dużo większymi kosztami. Chcielibyśmy jednak, aby wykonawca został ukarany za błędy. Obawiamy się jednak kosztów postępowania sądowego, czy zatem dobrym krokiem będzie wystosowanie jakiegoś oficjalnego listu, aby zmusić wykonawcę do zapłaty zadośćuczynienia? Posiadamy całą dokumentację wadliwej oczyszczalni oraz pismo z gminy, w którym jest pełna argumentacja, dlaczego decyzja była dla nas negatywna.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieprawidłowe wykonanie przydomowej oczyszczalni przez wykonawcę a odszkodowanie

Odpowiedzialność kontraktowa wykonawcy za nienależyte wykonanie prac

Mają Państwo wszelkie podstawy, aby dochodzić odszkodowania od wykonawcy. W myśl art. 471 Kodeksu cywilnego (K.c.) – dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Cytowany wyżej przepis statuuje przesłanki odpowiedzialności kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego, przewidując, iż dla jej zaistnienia niezbędne jest kumulatywne zaistnienie trzech ujętych w tym przepisie przesłanek, tj.:

 

1. okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika;

2. fakt zaistnienia szkody w majątku wierzyciela;

3. istnienie związku przyczynowego pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązaniem przez dłużnika a szkodą jaką odniósł wierzyciel.

 

Niewykonaniem zobowiązania w rozumieniu omawianego przepisu art. 471 K.c. jest brak spełnienia świadczenia przy jednoczesnym istnieniu okoliczności wyłączających jego spełnienie w przyszłości. Z kolei z nienależytym wykonaniem zobowiązania mamy do czynienia wówczas, gdy wprawdzie świadczenie zostanie spełnione, lecz interes wierzyciela nie zostanie zaspokojony w sposób wynikający z treści zobowiązania. Przy czym każde, nawet najlżejsze uchybienie zobowiązaniu przez dłużnika, bez względu na to, na czym by ono polegało, stanowić będzie nienależyte wykonanie (por. W. Popiołek [w:] Kodeks..., s. 39; K. Zagrobelny [w:] Kodeks..., s. 845).

 

Udowodnienie szkody po stronie zlecającego prace bydowlane

Przez szkodę należy rozumieć z kolei uszczerbek majątkowy jaki wystąpił po stronie wierzyciela, wbrew jego woli, na który zgodnie z art. 361 § 2 k.c. składają się strata i utracony zysk. Innymi słowy, szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a stanem hipotetycznym, który by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (tak SN: w orzeczeniu z 11 lipca 1957 r., 2 CR 304/57, OSN 1958, nr III, poz. 76; w uchwale składu 7 sędziów SN z 22 listopada 1963 r., III PO 31/63, OSNCP 1964, nr 7-8, poz. 128; nadto w wyrokach: z dnia 6 lutego 2013 r., I PK 102/12; z dnia 15 kwietnia 2010 r., II CSK 544/09 oraz z dnia 14 stycznia 2005 r., III CK 193/04).

 

Wykazanie związku przyczynowego pomiędzy wadliwym niewykonaniem zobowiązania a poniesioną szkodą

W odniesieniu do przesłanki adekwatnego związku przyczynowego należy wskazać, że przypisanie dłużnikowi odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 471 K.c. jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy pomiędzy niewykonaniem zobowiązania a szkodą istnieje normalny związek przyczynowy. O tym zaś, co należy rozumieć pod tym pojęciem stanowi art. 361 § 1 K.c., zgodnie z którym, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Jak się wskazuje, z normalnymi następstwami mamy do czynienia niezależnie od tego, czy dłużnik ich wystąpienie przewidywał, mógł przewidywać oraz czy przewidywał rodzaj i wysokość szkody, jaka będzie następstwem jego działania lub zaniechania (por. W. Popiołek [w:] Kodeks..., s. 40; W. Czachórski, Zobowiązania..., s. 319).

 

Dla stwierdzenia w określonym stanie faktycznym adekwatnego związku przyczynowego należy ustalić, czy zdarzenie stanowi warunek konieczny wystąpienia szkody (test conditio sine qua non) i czy szkoda jest normalnym następstwem tego zdarzenia (Z. Banaszczyk [w:] K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2011, art. 361, nb 7-8; M. Kaliński, Szkoda na mieniu..., s. 386 i n.; A. Koch, Związek przyczynowy..., s. 68 i n.). Przyjmuje się, iż taki związek przyczynowy zachodzi wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez szczególnego zbiegu okoliczności, szkoda jest normalnym następstwem tego rodzaju zdarzeń. Przy czym ocena, czy skutek jest normalny, winna być oparta na całokształcie okoliczności sprawy oraz wynikać z zasad doświadczenia życiowego, zasad wiedzy naukowej i specjalnej (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 2014 r., ACa 824/14, LEX nr 1554766).

 

Pozew przeciwko wykonawcy i koszty sądowe

Zatem należy wystosować do wykonawcy wezwanie do zapłaty, a jeśli to nie poskutkuje, złożyć pozew do sądu. Postępowanie sądowe wcale nie jest aż tak kosztowne, trzeba będzie opłacić wpis i przygotować pozew. To nie będzie trudne, skoro dysponują Państwo dokumentacją z PINB o błędnym wykonaniu oczyszczalni , jest to mocny dowód na nieprawidłowe wykonanie umowy. Natomiast koszt wpisu sądowego zależeć będzie od wartości przedmiotu sporu, o czym mówi art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Art. 13. 1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl