.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieprawdziwa informacja gospodarcza

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 03.10.2012

Proszę o informację, co grozi za przekazywanie nieprawdziwych informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej? Co może zrobić firma niesłusznie wpisana do BIG?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazywanie nieprawdziwych informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej nie jest w naszej rzeczywistości prawnej bezkarne. Ustawodawca zadecydował, że naruszenie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.) będzie sankcjonowane karnie. Przestępstwom polegającym na naruszaniu ww. ustawy poświęcony został w całości jej rozdział 6 – „Przepisy karne”.

 

Jak stanowi przepis art. 48 ust. 1 ustawy, kto przekazuje do biura nieprawdziwą informację gospodarczą, podlega grzywnie do 30 000 zł. Tej samej karze podlega, kto nie usunął informacji gospodarczej w terminie 90 dni od dnia jej otrzymania od biura lub ujawnił niezgodnie z przepisami ustawy informację gospodarczą osobom trzecim (art. 48 ust. 2 ww. ustawy). Ponadto, co bardzo istotne, kto będąc obowiązanym do udostępniania informacji gospodarczych, ujawnia nieprawdziwe lub nieaktualne dane, podlega grzywnie do 30 000 zł (art. 51 ustawy).

 

Gdyby w stosunku do Państwa doszło do naruszenia ww. przepisów, należy złożyć do prokuratury lub na policji zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Organy ścigania przeprowadzą stosowne przygotowawcze postępowanie karne w celu ustalenia, czy rzeczywiście ujawnione przez Państwa działanie nosi znamiona przestępstwa, zgromadzą dowody, które posłużą za podstawę ewentualnego aktu oskarżenia skierowanego do sądu. Ponieważ prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych możliwe jest tylko w formie spółki akcyjnej, karze podlegać będą osoby uprawnione do reprezentacji takiego podmiotu (członkowie zarządu).

 

Wymiar kary grzywny określony jest kwotowo – sąd zdecyduje w wyroku, czy nałoży karę w kwocie maksymalnej czy niższej, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna) czy osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) mogą skorzystać ze statusu pokrzywdzonego przestępstwem, a następnie w toku procesu wyrazić chęć działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 49-58 Kodeksu postępowania karnego, dalej: K.p.k.).

 

W toku procesu karnego (art. 62-68 K.p.k.) lub później w postępowaniu cywilnym, po uprawomocnieniu się wyroku skazującego sprawcę, można dochodzić od niego zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną przestępstwem oraz odszkodowania, jeśli umieszczenie nieprawdziwych informacji gospodarczych spowodowało szkodę majątkową po Państwa stronie (utrata kontrahenta, zmniejszenie dochodów itp.) – roszczenia i ich wysokość muszą zostać udowodnione przed sądem.

 

Karalne jest również nieusuwanie danych w terminie wskutek braku aktywności wierzyciela, jeśli:

  • doszło do całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,
  • stwierdzono fakt nieistnienia zobowiązania (art. 47 ust. 1 ustawy).

 

Wierzyciel podlega z tego tytułu grzywnie do 30 000 zł, jeśli w terminie 14 dni nie zażądał aktualizacji informacji w biurze.

 

Równolegle ze złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można zgłosić określone nieprawidłowości organowi nadzoru nad biurami informacji gospodarczych, którym jest minister właściwy do spraw gospodarki (art. 32 ust. 1 ustawy). Takie zgłoszenie może spowodować wszczęcie kontroli w danym biurze, a konsekwencją poczynionych w jej toku ustaleń może być wydanie decyzji przez ministra, nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, nałożenie kary pieniężnej do 120 000 zł za nieusunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, a w ostateczności zakaz wykonywania działalności przez biuro (art. 43 ustawy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl