.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepłacenie OC za rozbity samochód

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 25.06.2019

W 2006 r.wyjechałem z kraju i zostawiłem tam rozbity samochód – stoi do dzisiaj u znajomego w warsztacie. Niedawno dowiedziałem się, że powinienem płacić OC za cały ten czas, ponieważ nie wyrejestrowałem pojazdu. Czy jest to jakaś określona kara w wysokości maksymalnej X? Czy jest to opłata OC za każdy rok od 2007 do 2018 włącznie plus odsetki? Czy w związku z tym, iż ten samochód przez cały ten czas stoi rozbity, jest jakieś pole negocjacji kwoty lub częściowej lub całkowitej jej umorzenia? Ja do tej pory nie otrzymałem żadnego pisma lub jakiejś innej informacji na temat niezapłaconego OC. Czy jeśli posiadam umowę sprzedaży tego samochodu z roku 2006, to coś zmienia moją sytuacje, bo samochód wciąż jest na mnie zarejestrowany, a kupiec np. może przecież odbywać karę 25 lat pozbawienia wolności od 2007 r.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niepłacenie OC za rozbity samochód

Fot. Fotolia

Pana sytuacja jest klasycznym przypadkiem, w którym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nalicza opłatę za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wysokość tej opłaty przy samochodzie osobowym równa jest dwukrotności, a przy samochodzie ciężarowym – trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę z zaokrągleniem do pełnych 10 zł. Jeżeli okres braku ubezpieczenia przekracza 14 dni wpłaca się całość tej opłaty (art. 88 ust. 2a,b i ust. 3 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 392 z późn. zm.). Za brak ubezpieczenia OC samochodu osobowego kara w 2015 r. wynosi 3500 zł. wnoszona jest na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (art. 88 ust. 7).

 

Ponieważ kara jest nakładana wyłącznie za rok, w którym dokonano kontroli, zapłaci Pan karę tylko za jeden rok braku ubezpieczenia – tj. ten, w którym przy ponownym ubezpieczeniu pojazdu wykryto brak OC. W roku 2018 opłata za brak OC w samochodzie osobowym wynosi 4200 zł. Jeśli zapłaci Pan zgodnie z wezwaniem, gdy otrzyma je Pan od UFG, Fundusz nie nalicza odsetek. Oczywiście jednocześnie musi Pan samochód ubezpieczyć.

 

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego zarejestrowanego pojazdu (art. 4,  pkt 1, art. 23 ust. 1a ww. ustawy), obowiązek ubezpieczenia nie zależy od stanu technicznego pojazdu ani od tego, czy pojazd jest użytkowany.

 

Obowiązek ubezpieczeniowy wygasa dopiero po wyrejestrowaniu pojazdu. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137) w art. 79 ust. 1 wymienia przypadki, w których dopuszczalne jest wyrejestrowanie pojazdu. Punkt 1 stanowi, iż takim przypadkiem jest przekazanie pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Wyrejestrowanie następuje wtedy na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, wystawionego zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

Zatem na Panu do momentu, gdyby pojazd został wyrejestrowany, ciąży obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC, o czym już napisał Pan w pytaniu.  

 

Nie ma możliwości negocjacji wysokości kary z uwagi na okoliczności – wysokość kary jest ściśle określona przez przepisy. W razie żądania opłaty w przypadku, gdy nie podlegał Pan obowiązkowi ubezpieczenia, może Pan wnosić pozew do sądu o ustalenie braku tego obowiązku i tak bronić się nad nałożeniem opłaty. Przepisy dają tylko możliwość uzyskania umorzenia bądź ulgi w spłacie kary.

 

Zatem już po nałożeniu kary (tj. po otrzymaniu wezwania do zapłaty) można dążyć do umorzenia nałożonej kary w całości lub części albo do ulgi w spłacie (odroczenia spłaty, rozłożenia jej na raty). Taka możliwość istnieje w uzasadnionych przypadkach, które mają miejsce przede wszystkim przy „wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej i majątkowej zobowiązanego”, trudnej sytuacji życiowej (art. 94 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Dochodzenie roszczeń przez Fundusz nie może bowiem prowadzić do pozbawienia środków niezbędnych do życia zarówno dłużnika, jak i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie lub na jego utrzymaniu. Możliwość spełnienia przez dłużnika obowiązku uiszczenia opłaty jest oceniana przy uwzględnieniu dochodu uzyskiwanego przez dłużnika oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, stanu majątkowego dłużnika (majątek ruchomy i nieruchomy), stanu rodzinnego, realnych możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania dłużnika, sytuacji zdrowotnej dłużnika i osób bliskich, podejmowanych przez dłużnika starań w celu spełnienia roszczenia oraz innych czynników mających istotny wpływ na ocenę jego możliwości płatniczych (§ 53 ust. 2 i 3 Statutu UFG).

 

Gdyby zatem Pana sytuacja uzasadniała zastosowanie ulgi, może Pan wystosować wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie płatności z dokładnych opisem Pani sytuacji dochodowej, majątkowej i osobistej i przedłożeniem dokumentów dowodzących przywoływanych okoliczności (można wypełnić „oświadczenie o stanie majątkowym”, znajdujące się na stronach internetowych Funduszu: https://www.ufg.pl/web/guest/69). W przypadku składania wniosku trzeba jednak liczyć się z tym, że komisja działająca przy Zarządzie UFG może wystąpić wtedy do właściwego ośrodka pomocy społecznej oraz zakładu pracy w celu zweryfikowania przedstawionych przez Pana okoliczności.

 

UFG, jak Pan podaje, nie wykryło braku ubezpieczenia. Z pewnością, gdy Pan będzie chciał samochód ubezpieczyć, taka dana zostanie ujawniona. Bez posiadania ważnego OC nie zezłomuje Pan samochodu, przez co i najprawdopodobniej nie wyrejestruje.

 

Jeśli posiada Pan umowę sprzedaży samochodu, może Pan oczywiście bronić się tym, że nie na Panu ciążył obowiązek ubezpieczenia auta – nie był Pan ani właścicielem, ani posiadaczem pojazdu. Taką umowę sprzedaży powinien Pan w razie żądania opłaty wysłać do Funduszu. W razie dalszego żądania kary – może Pan wnieść pozew jak pisałam powyżej – o ustalenie braku obowiązku ubezpieczenia. Oczywiście w sądzie musi Pan udowodnić, że umowa została rzeczywiście zawarta, do czego w mojej ocenie niezbędne będzie przesłuchanie nabywcy (który to w dalszej kolejności zostanie obciążony karą z UFG).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl