.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepełne dane osobowe w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 06.11.2014

Żona ma dwa imiona (wpisane w akcie urodzenia, dowodzie osobistym, w księdze wieczystej), natomiast w postanowieniu sądu (z roku 1999) o nadaniu klauzuli wykonalności na małżonkę dłużnika jest wpisane tylko jedno imię. Pozostałe dane, jakie zawiera to postanowienie, że jest małżonką i dane adresowe, się zgadzają. Czy takie niepełne dane osobowe (brak drugiego imienia) w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności mogą być podstawą do wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego? Dodam jeszcze, że żona nic nie wiedziała o moim zobowiązaniu i nigdy nie udzielała zgody na zaciąganie zobowiązania z majątku wspólnego. Sprawa się nie przedawniła.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 

Podstawą powództwa przeciwegzekucyjnego jest art. 840 K.p.c., który stanowi:

 

„§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi”.

 

Powyższy przepis nie stanowi zatem podstawy do skierowania powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwa przeciwegzekucyjnego) w oparciu o przesłanki przez Pana wskazane – tzn. wskazanie jednego tylko imienia małżonki w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności. Jednocześnie należy wskazać, iż z Pana opisu nie wynika, aby ten tytuł wykonawczy był niewłaściwie wystawiony, gdyż jest wystarczającym wskazanie imienia (pierwszego imienia) i nazwiska dłużnika w klauzuli wykonalności, to samo dotyczy małżonka dłużnika.

 

Natomiast gdyby to było niewłaściwe imię, to takie niedopatrzenie należy potraktować jako uchybienie formalne, co do którego przysługuje zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

 

Podstawę powyższego stanowi art. 795 K.p.c., który ma następującą treść:

 

„§ 1. Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.

§ 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

 

(Por. uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracji z dnia 17 kwietnia 1985 r.

III CZP 14/85 LexPolonica nr 308999 OSNCP 1985/12 poz. 192 Powództwo z pkt 1 § 1 art. 840 kpc umożliwia dłużnikowi merytoryczną obronę przed egzekucją. Uchybienie formalne popełnione przez sąd w toku postępowania co do nadania klauzuli wykonalności (art. 781 § 1 kpc) może zatem dłużnik zwalczać w drodze – dostosowanego do tego – zażalenia (art. 795 kpc).)

 

Ewentualnie gdyby w toku egzekucji organ egzekucyjny dokonywał czynności egzekucyjnych na podstawie takiego wadliwie wypełnionego tytułu wykonawczego, przysługuje dłużnikowi skarga na czynności komornika na podstawie art. 767 K.p.c.

 

Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

 

Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

 

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności.

 

Proszę również mieć na uwadze, iż podstawą nadania klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika w roku 1999 był nieobowiązujący już przepis art. 787 K.p.c., który dopuszczał nadanie klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika bez konieczności udowadniania zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania.

 

(Por. art. 787 K.p.c.; § 1. Tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha małżonka dłużnika.

§ 2. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek małżonka dłużnika, orzeka również o ograniczeniu lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego.)

 

Istniała również w wówczas obowiązującym stanie prawnym możliwość na podstawie nieobowiązującego już art. 41§ 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ograniczenia lub wyłączenia możliwości zaspokojenia się z majątku wspólnego przez wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, jeżeli ze względu na charakter wierzytelności albo stopień przyczynienia się małżonka będącego dłużnikiem do powstania majątku wspólnego – zaspokojenie z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Reasumując, wskazane przez Pana w pytaniu okoliczności dotyczące imienia małżonki nie stanowią podstawy do wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

Jednocześnie pragnę wskazać, iż funkcjonuje w orzecznictwie sądowym i nauce przedmiotu pogląd, iż naruszenie reguły wskazanej w art. 41 § 3 K.r.o. (już nieobowiązującej, przytoczonej wcześniej) może stanowić podstawę do skierowania powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »