.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodbycie służby wojskowej z powodu pracy na roli i doliczenie do okresu składkowego

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 05.08.2019

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1955 roku do 1967 pracowałem w gospodarstwie rolnym u moich rodziców. Na tę okoliczność w latach 1960, 1961, 1962 i 1963 byłem odraczany ze służby wojskowej. W 1964 roku zostałem przeniesiony do rezerwy bez odbycia zasadniczej służby wojskowej. Byłem odraczany jako jedyny żywiciel rodziny. Czy te bezskładkowe lata pracy na gospodarstwie rolnym mogą być doliczone do okresu składkowego? Jeżeli tak, to czy mogę wystąpić do ZUS-u o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy ustalaniu prawa do emerytury bądź renty okres pracy w gospodarstwie rolnym jest zaliczany jako okres składkowy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W myśl tego przepisu „uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

 

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu”.

 

Tak więc okresy pracy rolniczej traktuje się jako okresy składkowe, o ile w czasie podlegania zaopatrzeniu emerytalnemu rolników, tj. od dnia 1 stycznia 1978 r., a potem ubezpieczeniu społecznemu rolników (tj. od dnia 1 stycznia 1983 r.), ubezpieczony opłacał składki na to ubezpieczenie; ewentualnie mając ukończone 16 lat prowadził (tj. był rolnikiem przed dniem 1 lipca 1977 r.) lub pracował (tj. miał inny status niż rolnik przed dniem 1 stycznia 1983 r., bo od tej daty rolnicy mieli obowiązek opłacania składek również za domowników) w gospodarstwie rolnym Okresów tych nie uwzględnia się, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Ubiega się Pan o zaliczenie do okresu składkowego pracy w gospodarstwie rolnym rodziców od 1955 roku do 1967 roku. Na marginesie należy dodać, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt III AUa 502/17:

 

„Na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 3 u.e.r.f.u.s. – zgodnie z wykładnią funkcjonalną – gospodarstwem rolnym jest każde gospodarstwo służące do prowadzenia działalności rolniczej, niezależnie od tego, jaki obszar użytków rolnych wchodzi w jego skład. Okres ten przypadał przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin”.

 

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt III AUa 1030/16:

 

„Przepis art. 10 ust. 1 pkt 3 u.e.r.f.u.s. (dotyczący pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia) nie jest adresowany do osób objętych ubezpieczeniem społecznym z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym, ponieważ takich osób (rolników i domowników) dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (mówiący o okresie ubezpieczenia społecznego rolników, za który opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki). Natomiast cała regulacja art. 10 u.e.r.f.u.s. nawiązuje do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i w sposób wyraźny wyłącza możliwość podwójnego uwzględniania tego samego okresu ubezpieczenia do ustalania prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych z systemu powszechnego i rolniczego. Przepisy art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 u.e.r.f.u.s., chociaż nie odsyłają wprost do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, to operują datami istotnymi w punktu widzenia tego ubezpieczenia. Dotyczą one osób, które w wymienionych okresach nie podlegały ubezpieczeniu społecznemu rolników z uwagi na to, że system taki nie istniał (rolnicy przed dniem 1 lipca 1977 r.) lub nie obejmował danej kategorii podmiotów (domownicy przed dniem 1 stycznia 1983 r.), ale po datach wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 u.e.r.f.u.s. zostały tym systemem objęte. Dla osób, które nie są ani rolnikami ani domownikami rolnika, wraz z nadejściem dat 1 lipca 1977 r. i 1 stycznia 1983 r. nie nastąpiła zmiana ich statusu prawnego z niepodlegających na podlegające rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu”.

 

W judykaturze wykształcił się pogląd, że o uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych okresów pracy w gospodarstwie rolnym sprzed objęcia rolników obowiązkiem opłacania składki na rolnicze ubezpieczenie społeczne domowników (tj. przed dniem 1 stycznia 1983 r.) przesądza wystąpienie dwóch okoliczności:

 

  1. wykonywanie czynności rolniczych powinno odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w definicji legalnej "domownika" z art. 6 pkt 2 ustawy o u.s.r. (jest nim osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy) oraz
  2. czynności te muszą być wykonywane w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego czasu pracy, tj. minimum 4 godziny dziennie (zob. wyrok SA w Poznaniu z dnia 24 stycznia 1996 r., sygn. akt III Aur 833/95, OSA 1998; i wyroki SN: z dnia 28 lutego 1997 r., sygn. akt II UKN 96/96; z dnia 13 stycznia 1998 r., sygn. akt II UKN 433/97; z dnia 13 listopada 1998 r., sygn. akt II 299/98).

 

Mając na uwadze fakt, że praca w gospodarstwie rolnym rodziców oraz fakt, iż był Pan w tym okresie jedynym żywicielem rodziny były przyczynami, dla których odroczono Pana obowiązek wojskowy, warto jeszcze zapoznać się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lipca 2017 r., sygn. akt III AUa 10/17, zgodnie z którym:  

 

„1. Do zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16 roku życia praca ta musi mieć wymiar co najmniej 4 godzin dziennie.

2. Stałość wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym nie musi oznaczać codziennego wykonywania czynności rolniczych, ale gotowość (dyspozycyjność) do podjęcia pracy rolniczej, z czym wiąże się też wymóg zamieszkiwania co najmniej w pobliżu gospodarstwa rolnego.

3. Doraźna pomoc wykonywana zwyczajowo przez dzieci osób zamieszkałych na terenach wiejskich nie stanowi pracy w gospodarstwie rolnym”.

 

Podobnie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt III AUa 621/10, LEX nr 1213824) wyraził pogląd, że do uzupełnienia stażu ubezpieczeniowego na podstawie komentowanego przepisu dojdzie jedynie w przypadku wykonywania pracy o istotnym znaczeniu dla prowadzonej działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, w którym osoba zainteresowana zamieszkuje lub ma możliwość codziennego wykonywania prac związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Ma mieć ona charakter ciągły, co oznacza nastawienie ubezpieczonego na stałe świadczenie pracy w gospodarstwie rolnym (gotowość do jej świadczenia, dyspozycyjność) i odpowiadającą temu nastawieniu niezmienną możliwość skorzystania z jego pracy przez rolnika, a negatywnymi przesłankami stają się doraźna pomoc w wykonywaniu typowych obowiązków domowych albo wykonywanie w gospodarstwie rolnym prac o charakterze dorywczym, okazjonalnie i w wymiarze niższym od połowy pełnego wymiaru czasu pracy.

 

Mając na uwadze powyższe, może Pan wystąpić do ZUS-u o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »