.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieobecność na rozprawie

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 07.02.2014

Żona złożyła pozew o rozwód bez orzekania o winie. Moje stawiennictwo jest obowiązkowe. W odpowiedzi napisałem, że się zgadzam na rozwód, tylko proszę o przeprowadzenie rozprawy pod moją nieobecność albo wyznaczenie innego terminu. Niebawem rozprawa, a ja nie otrzymałem żadnego pisma z sądu. Nie wiem, czy sąd wyraża zgodę na moją prośbę, czy nie. Niestety nie będę mógł stawić się w sądzie i nie będę miał usprawiedliwienia. Czy sąd może orzec rozwód, mimo że mnie nie będzie na rozprawie? Jaką karę dostanę za nieusprawiedliwioną nieobecność na rozprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na Pana pytania należy szukać w Kodeksie postępowania cywilnego, a konkretnie w artykułach, które poniżej przedstawiam. Pod każdym artykułem zamieszczam, dla jasności, krótki komentarz.

 

„Art. 428. § 1. Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa”.

 

Przepis ten nie wymaga osobistego stawiennictwa powoda, czyli osoby, która wniosła pozew, na pierwsze posiedzenie merytoryczne, stąd wniosek, że strona może być zastąpiona przez pełnomocnika procesowego.

 

Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności ani nie składał w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, na rozprawę nie stawił się albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest zaoczny (uchwała składu 7 sędziów SN z 12 maja 1952 r., C 1572/51, LexPolonica nr 329685, OSN 1953, nr 4, poz. 96).

 

„Art. 429. Jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu”.

 

Sprawa rozwodowa nie jest „normalną” sprawą cywilną. Sąd w sprawie rozwodowej może zobowiązać stronę do osobistego stawiennictwa. Strona, która się nie stawi, może być skazana na grzywnę, jeżeli prawidłowo zostało jej doręczone wezwanie, a niestawiennictwo nie było spowodowane usprawiedliwionymi powodami.

 

Sąd może skazać na grzywnę (do 1000 zł) stronę, która nie stawiła się na posiedzenie, jeżeli w ogóle nie usprawiedliwiła swego niestawiennictwa, jeżeli powody niestawiennictwa nie zostały należycie udokumentowane lub jeżeli w ocenie sądu nie usprawiedliwiają niestawiennictwa strony. Dlatego warto swoją nieobecność na rozprawie uzasadnić; z reguły sądy liberalnie do tego podchodzą.

 

Natomiast jeżeli już sąd nałoży karę grzywny, można na postanowienie w przedmiocie skazania grzywną złożyć zażalenie.

 

„Art. 431. W sprawach przewidzianych w rozdziale niniejszym nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych. W sprawach tych nie stosuje się art. 339 § 2”.

 

W sprawach małżeńskich wyrok zaoczny może być wydany. Art. 431 zd. 2 wyłącza domniemanie prawdziwości twierdzeń powoda, co oznacza, że sąd musi przeprowadzić normalne postępowanie dowodowe. Wyrok, który zapadnie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, będzie jednak wyrokiem zaocznym, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wydanie wyroku zaocznego w sprawie małżeńskiej powinno być ostatecznością, gdy zastosowane środki, mające skłonić pozwanego do wzięcia udziału w postępowaniu, nie odniosły skutku (uchwała składu 7 sędziów SN z 12 maja 1952 r., C 1572/51, LexPolonica nr 329685, OSN 1953, nr IV, poz. 96).

 

Wyrok zaoczny może być wydany również wtedy, gdy stawiennictwo pozwanego natrafia na poważne przeszkody (np. przebywa on stale za granicą).

 

„Art. 432. W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. W innych sprawach sąd nie może odmówić dopuszczenia takiego dowodu, jeżeli strona go powołała. Art. 302 § 1 stosuje się odpowiednio”.

 

W sprawach małżeńskich dowód z przesłuchania stron odgrywa szczególną rolę. Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej istnieje możliwość przesłuchania tylko jednej strony, do sądu należy decyzja, czy należy przesłuchać tylko jedną stronę, czy też w ogóle pominąć ten dowód.

 

Gdy strona wezwana na rozprawę nie stawi się, to zaniechanie przesłuchania może nastąpić dopiero wtedy, gdy sąd ustali, jakie przyczyny wywołały tę nieobecność (por. orz. SN z 21 lipca 1958 r., 1 CR 337/57, LexPolonica nr 2487160, OSPiKA 1959, nr 7-8, poz. 202 z notką J. K.).

 

Co do zasady sąd, dopuszczając dowód z przesłuchania stron, powinien przesłuchać zarówno stronę powodową, jak i pozwaną (wnioskodawcę i uczestników postępowania nieprocesowego).

 

Ograniczenie przesłuchania do jednej ze stron w sytuacji, w której przesłuchanie obydwu nie nastręcza trudności, stanowi naruszenie zasady równości stron i w skrajnych wypadkach mogłoby nawet być wiązane z nieważnością postępowania.

 

To sąd ostatecznie podejmuje decyzję o pominięciu przesłuchania jednej ze stron lub całkowitej rezygnacji z przeprowadzenia dowodu, mając na względzie okoliczności konkretnej sprawy.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »