Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nienależyte wykonanie usługi

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 21.02.2014

Zamówiłem w drukarni druk 3000 egzemplarzy podręcznika, jednak usługa została wykonana nienależycie. Do tej pory otrzymałem jedynie 2000 sztuk, z czego połowa jest wydrukowana niewłaściwie (druk jest krzywy). Właściciel drukarni nie reaguje na moje e-maile. Jakie są moje prawa? Czy powinienem opłacić fakturę, którą mi wystawi, nawet jeśli będzie niezgodna ze stanem faktycznym – tj. zostanie wystawiona na liczbę zamówionych egzemplarzy zamiast rzeczywiście otrzymanych (na razie opłaciłem zaliczkę w wysokości połowy należnej kwoty)? Dodam, że nie podpisywałem żadnej umowy z drukarnią, jedynie złożyłem zamówienie przez Internet.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotą Pańskiego problemu jest nienależyte wykonanie umowy (zamówienia) przez drukarnię, której zlecił Pan druk określonego nakładu podręczników. Skoro wzajemnych praw i obowiązków Pana i drukarni nie reguluje umowa, lecz zamówienie złożone przez Internet, w takim razie drukarnia musi posiadać regulamin świadczenia usług poligraficznych, w którym powinny być jasno określone prawa i obowiązki stron. Ogólne warunki świadczenia usług poligraficznych mają zastosowanie do wszystkich zamówień, których przedmiotem jest montaż, druk, oprawa oraz wszelkie inne formy wykonywania usług poligraficznych. 

 

Umowa lub regulamin, na podstawie których zostaje złożone zamówienie, a które zabezpieczają interesy stron tego zamówienia, powinny uwzględniać następujące elementy:

 

 1. numer oferty handlowej, której dotyczy zamówienie;
 2. parametry techniczne usługi poligraficznej (nakład, format, objętość, kolorystyka, typ papieru, sposób oprawy, ewentualnie kolory Pantone, rodzaj uszlachetniania, zakres numeracji);
 3. sposób i termin przekazania materiałów do druku;
 4. sposób pakowania;
 5. uzgodniony termin wykonania;
 6. sposób odbioru lub dostarczenia zamówienia;
 7. uzgodnioną cenę umowną;
 8. uzgodniony termin płatności.

 

W szczególności ważne są następujące elementy umowy (zamówienia):

 

 1. dokładne określenie przedmiotu umowy (zamówienia), w którym zawiera się określenie parametrów technicznych przekazanej do druku książki, czyli: objętość, format, materiały (papier, materiał pokryciowy), kolorystyka okładki i środka, rodzaj okładki (twarda, miękka), typ oprawy;
 2. ilość i rodzaj materiałów przekazanych przez Pana, np. druki wzorcowe (tzw. cromaliny), oryginały ilustracji, diapozytywy przełamanej publikacji etc.;
 3. forma pakowania nakładu, czyli ile książek powinno znaleźć się w paczce i w jaki sposób zostaną one zabezpieczone przed zniszczeniem.

 

Dość istotne jest także (dla ewentualnych przyszłych roszczeń o nienależyte wykonanie usługi) określenie sposobu odbioru nakładu i kontroli jakości wydrukowanych publikacji. Pan zatwierdza więc wykonanie półproduktów ozalidów, odbitki próbnej z maszyny drukującej, kompletu arkuszy erratowych, oprawionego egzemplarza próbnego w celu uruchomienia procesu oprawy całego nakładu, egzemplarzy sygnalnych. Podpisany półprodukt jest wzorcem, do którego, przy odbiorze, porównuje się wybrane książki z wydrukowanego całego nakładu książek.

 

Byłoby więc dla Pana korzystne porównanie zatwierdzonego wcześniej egzemplarza wzorcowego z otrzymanym nakładem wydrukowanych książek. Jeżeli w zamówieniu nie został określony egzemplarz wzorcowy, to należy odnieść się do norm branżowych.

 

Jeżeli zamówienie tego nie precyzuje, to regulamin świadczenia usług poligraficznych winien określić tryb postępowania w sytuacji niewywiązania się zarówno drukarni, jak i Pana jako zamawiającego z obowiązków określonych regulaminem lub zamówieniem (lub umową). Może to dotyczyć np. niedodruku, opóźnienia w wykonaniu zamówienia albo złej jakości druku wkładu i oprawy.

 

W opisanym przez Pana przypadku mamy do czynienia z tym ostatnim przypadkiem, czyli Pana zastrzeżeń co do jakości wydrukowanych książek (nienależytego wykonania usługi). Nie można niestety wykluczyć sytuacji, w której Pańska ocena jakości wydruku może być subiektywna, może jednak się okazać, że Pana zastrzeżenia są całkowicie słuszne. Jeżeli właściciel drukarni uważa, że wykonał zamówienie absolutnie zgodnie z jego treścią i warunkami regulaminu (mam nadzieję, że takim dysponuje), to pojawia się spór, który w pierwszej kolejności można spróbować rozstrzygnąć odwołując się do Polskich Norm, które dotyczą wad produkcji poligraficznej np. (PN-77/P-55505).

 

Norma wykaże istnienie wady, jednak nie zawsze określi przyczyny jej powstania. Jeżeli zatem Pan jako zamawiający kwestionuje jakość wydrukowanego nakładu podręczników, powinien Pan wskazać elementy niespełniające wymagań: druk, oprawa, procesy DTP i Pre-Press (jeśli były wykonywane w drukarni). Kwestia rekompensaty – jeżeli zarzuty okażą się słuszne – winna być określona w zamówieniu, o ile nie reguluje jej regulamin świadczenia usług poligraficznych. Rekompensata może dotyczyć obniżenia wynagrodzenia za wykonany druk określonego nakładu książek, a nawet odmówienia przyjęcia nakładu, zażądania powtórnego druku oraz odszkodowania za niewykonanie nakładu pierwszego.

 

Jeżeli drukarnia nie uznaje Pańskich roszczeń, może Pan zwrócić się do Polskiej Izby Druku ze zleceniem sporządzenia ekspertyzy wad i możliwych przyczyn ich powstania. Posiadając taką ekspertyzę, może Pan oczekiwać konkretnej rekompensaty ze strony drukarni. Jeśli drukarnia nadal nie będzie skłonna do ustępstw, pozostaje Panu droga sądowa z powództwa cywilnego.

 

W odniesieniu do zamówienia, które Pan opisał, można mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzenie szkody wskutek nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktowa) – na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.). Przepisy prawa cywilnego jasno precyzują, że ten, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, ma obowiązek ją naprawić.

 

Ciężar udowodnienia faktu aktualizującego odpowiedzialność z art. 471 K.c. istnienia związku przyczynowego między nienależytym wykonaniem zobowiązania przez drukarnię (jako pozwaną) a powstałą szkodą oraz powstania tejże szkody w postaci utraconych korzyści w świetle art. 6 K.c. spoczywa na Panu jako wierzycielu, czyli osobie, która z tych faktów wywodzi skutki prawne. Ustalenie szkody pod postacią utraconych korzyści ma zawsze charakter hipotetyczny, polega bowiem na przyjęciu – na podstawie okoliczności, które wystąpiły po okresie spodziewanego zysku – że zysk w okresie poprzednim zostałby osiągnięty. Jednakże utrata zysku musi być przez żądającego odszkodowania udowodniona (art. 6 K.c.). Nie trzeba wprawdzie wykazywać, że istnieje całkowita pewność co do utraty zysku, ale przedstawione dowody muszą ją na tyle uprawdopodobnić, żeby na podstawie doświadczenia życiowego można było przyjąć, że utrata zysku rzeczywiście miała miejsce. Drukarnia jako wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że wykonała zobowiązanie albo że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło nie z jej winy. Winą przyjmującego zamówienie jest zarówno zamiar niewywiązania się ze zobowiązania, jak i nieumyślne niedochowanie należytej staranności przy jego wykonywaniu. Trzeba pamiętać, że drukarnia nie odpowiada za ewentualne błędy w materiałach przekazanych do druku z wyjątkiem sytuacji, gdy skład, łamanie, obróbka tekstowo-graficzna i przygotowanie do naświetlenia są elementem zamówienia.

 

Reasumując: określając odpowiedzialność drukarni za nienależyte wykonanie zamówienia, musi Pan odnieść się do treści zamówienia i regulaminu świadczenia usług poligraficznych (o ile taki Pan posiada), a także do Polskich Norm i – jeśli zajdzie taka potrzeba – do Polskiej Izby Druku. W przypadku nieprzyjmowania do wiadomości przez drukarnię nienależytego wykonania umowy pozostaje powództwo cywilne. Niemniej jednak powyższe ewentualne poczynania nie zwalniają Pana z obowiązku zapłaty za wykonaną umowę (nawet jeżeli jest ona wykonana nienależycie) z możliwością potrącenia kar umownych, o ile były takie przewidziane w zamówieniu lub regulaminie, w odniesieniu do niedodruku czy wad w druku.

 

Może też Pan wstrzymać się z zapłatą pozostałej części wynagrodzenia, żądając dosłania brakujących egzemplarzy, traktując ich brak jako niewykonanie złożonego zamówienia. Po otrzymaniu faktury można wysłać odpowiedź wskazującą, dlaczego uważa Pan, że faktura jest niezasadna i odmawia jej zapłacenia (brak zamówionych egzemplarzy książek). Proszę jednak pamiętać, że powinien Pan dysponować protokołem odbioru określającym rzeczywistą liczbę dostarczonych podręczników.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 - siedem =

»Podobne materiały

Źle wykonany remont tarasu

Rok temu remontowałem taras w domu. Wykonawca dał nową wylewkę, niestety – wadliwie. Taras jest do skucia i do roboty od nowa w całości, bo woda dostaje się pod płytki i penetruje podłoże, co m.in. powoduje, że podłoże odchodzi wraz z płytkami. Moje pytania: 1) Czy wina wykonawcy jest oczywist

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »