.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nielegalna budowa tymczasowego ogrodzenia

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 24.05.2015

Od kilku lat mamy z mężem działkę. Niedawno mąż przedłużył ogrodzenie, dobudowując tymczasowo jego część od strony drogi (powiatowej). To łącznie 4 słupki metalowe wbite w ziemię i siatka na wysokość 50 cm. Sąsiedzi zgłosili nas do nadzoru, który chce rozebrać ogrodzenie z powodu nielegalności. Co robić? Nie chcemy, by wszyscy mieli dostęp do działki, bo tak będzie, jeśli zdemontujemy nową część płotu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Niezbędne jest jednak zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi budowy ogrodzenia w dwóch przypadkach:

 

 • budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych,
 • budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

 

Jak Pani wskazuje, chodzi o drogę powiatową.

 

Za drogę publiczną, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, uważa się drogę zaliczoną na podstawie tej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Drogi ze względu na funkcję w sieci drogowej dzielą się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.

 

Stosownie do art. 49b Prawa budowlanego:

 

 1. właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ, ale
 2. jeżeli budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, właściwy organ wstrzymuje postanowieniem – gdy budowa nie została zakończona – prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:

  1. dokumentów: zgłoszenia określającego rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych; oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; szkiców ogrodzenia i ewentualnie uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami (np. zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu);
  2. projektu zagospodarowania działki lub terenu;
  3. zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Organ powinien ocenić sytuacje pod względem, czy budowa ogrodzenia jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych.

 

Złożenie dokumentów prowadzi do zalegalizowania budowli i ustalenia opłaty legalizacyjnej, która wynosi w takiej sytuacji 2500 zł. Niezłożenie dokumentów prowadzi do nakazania rozbiórki ogrodzenia, ewentualnie kary grzywny (500 zł).

 

Budowa została już zakończona i organ może nakazać od razu rozbiórkę ogrodzenia. Pisze Pani, że budowa ogrodzenia to 4 słupki metalowe (drut gruby) wbite w ziemię i dołączenie siatkę na wys. 50 cm.

 

Takie elementy łatwo więc zdemontować. A to prowadzi do wniosku, że być może lepiej byłoby: zdemontować ogrodzenie oraz zgłosić jego budowę do nadzoru celem jego w pełni legalnego ponownego postawienia. Jest duże prawdopodobieństwo, że w takiej sytuacji obeszłoby się bez grzywny oraz opłaty legalizacyjnej. Jednak należałoby to sprawdzić w nadzorze budowlanym bezpośrednio u siebie, bowiem praktyka w tym zakresie bywa odmienna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl