Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niedotrzymanie terminu umowy

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 24.05.2012

Zleciłam wykonanie strony internetowej. Zleceniobiorca nie dotrzymał terminu. Podpisaliśmy aneks do umowy, gdzie ustaliliśmy kolejny termin. Strona w końcu została wykonana, ale ma mnóstwo wad i nie spełnia warunków określonych w umowie. Dlatego chcę odstąpić od tej umowy i zlecić to zadanie komuś innemu. Do tej pory zapłaciłam 1200 zł zaliczki. Jak wyplątać się z tej sytuacji? Czy muszę płacić zleceniobiorcy jakąś kwotę za częściowe wykonanie umowy? Jak ma się do tej sprawy niedotrzymanie terminu umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy oraz zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją należy wskazać, iż przedmiotowa umowa nosi cechy umowy o dzieło, a nie umowy-zlecenia. Wobec tego umowa ta powinna być oceniana właśnie w oparciu o regulację Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dotyczącą umowy o dzieło.

 

Jak podaje przepis art. 636 § 1 K.c.:

 

„Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie”.

 

W zaistniałej sytuacji powinna Pani wezwać (najlepiej listem poleconym) twórcę przedmiotowej strony internetowej do poprawienia – w wyznaczonym przez Panią terminie – wskazanych błędów, niedociągnięć i wad tworzonej strony pod rygorem odstąpienia od umowy o jej wykonanie lub powierzenia dalszych prac nad stroną innemu podmiotowi, co wiązałoby się z zapłatą na rzecz obecnego twórcy jedynie części ceny – proporcjonalnie do zaawansowania dotychczasowych prac.

 

W tym miejscu należy wskazać, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 635 K.c., który stanowi, że „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”.

 

Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy wykonawca dzieła ma jeszcze czas na jego wykonanie, lecz okoliczności sprawy wskazują na to, że terminu tego nie dochowa. Natomiast w przedstawionej przez Panią sprawie wykonawca dzieła termin do jego oddania już przekroczył i z tego powodu ww. przepis traci swoje zastosowanie. W związku z tym należy sięgnąć właśnie do przepisu art. 636 K.c.

 

Dodatkową – choć w pewnych kwestiach kontrowersyjną ze względu na zapis punktu 1. aneksu do umowy – podstawą odstąpienia przez Panią od przedmiotowej umowy jest powołanie się na treść przepisu art. 394 § 1 K.c. Brzmi on następująco:

 

„Art. 394. § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”.

 

Jednak należy zwrócić uwagę na stwierdzenie zawarte w treści punktu 1. aneksu do umowy, tj. że zapłata zadatku w kwocie 1200 zł ma nastąpić po podpisaniu umowy.

 

Okoliczność powyższa może budzić wątpliwości o możliwości zastosowania art. 394 K.c. i odstąpienia przez Panią od umowy, skoro przepis ten daje taką możliwość w sytuacji istnienia zadatku „danego przy zawarciu umowy”, a więc jakby się wydawało powinno to nastąpić niezwłocznie czy wręcz natychmiast po zawarciu tej umowy lub nawet w trakcie jej zawierania.

 

Kwestie te budzą określone wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, dlatego też możliwość powołania się przez Panią na dyspozycję przepisu art. 394 K.c. w niniejszej sprawie należałoby traktować raczej pomocniczo.

 

Jeżeli jednak możliwość natychmiastowego odstąpienia od przedmiotowej umowy jest dla Pani bardzo istotna i wiąże się np. z możliwością zaoszczędzenia określonych kosztów lub szybszym uzyskaniem określonych zysków, to powinna Pani zastanowić się właśnie nad powołaniem się na ww. dyspozycję przepisu art. 394 K.c. i odstąpieniem od umowy bez wyznaczania wykonawcy dodatkowego terminu do wykończenia dzieła. Skorzystanie przez Panią z tego przepisu skutkowałoby również możliwością domagania się przez Panią zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, co również czyni tę opcję, mimo pewnych zastrzeżeń, dla Pani atrakcyjniejszą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - IV =

»Podobne materiały

Pracownik na zwolnieniu lekarskim pracuje, co może zrobić pracodawca?

Pracownik przybywa na zwolnieniu lekarskim L-4 od 14 września br. Ma zwolnienie od neurologa – ponoć chory kręgosłup. W tym czasie założył stronę internetową, gdzie zajmuje się sprzedażą produktów. Nagrywa filmiki, reklamuje produkty i zbiera zamówienia. Uczestniczy w szkoleniach w różnych mia

 

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy

Mam problem z wykonawcą stron internetowych, któremu zleciłem przerobienie dwóch stron internetowych. Wszystkie opłaty z mojej strony zostały zrobione zgodnie z umową. Strony zostały przerobione, ale nie działają. Wykonawca zobowiązał się do jednego roku utrzymania ich na serwerze, a tymczasem dział

 

Odszkodowanie za rozpowszechnianie fałszywych informacji

Pracownik rozesłał z telefonu służbowego innym pracownikom SMS zawierający fałszywe treści na mój temat. Powiadomiłem o tym kierownictwo, jak i rzecznika ds. etyki. Po dwóch dniach pracownik ponownie rozesłał SMS z lakonicznymi przeprosinami. Jak mogę dochodzić odszkodowania za rozpowszechnianie nie

 

Wyrok za zakłócanie ciszy nocnej

Otrzymałem wyrok nakazowy za wykroczenie z art. 51 § 1 K.w. oraz art. 65 § 2 K.w. Do wyroku złożyłem zastrzeżenie i niedługo będzie rozprawa. Jakie mam szanse na uniewinnienie? Interweniujący funkcjonariusze policji w notatkach napisali stek kłamstw. Dodam, że było to nieświadome zakłóceni

 

Kto może uczyć angielskiego w przedszkolu?

Ukończyłam studia wyższe pedagogiczne, na specjalności edukacja początkowa z reedukacją. W związku z tym posiadam uprawnienia do pracy w przedszkolu. Przez 10 lat przebywałam w Anglii. Kilka lat pracowałam jako nauczyciel w angielskim przedszkolu. Posiadam potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w Wie

 

Jak rozpocząć działalność gospodarcza polegającą na handlu częściami samochodowymi?

Chciałbym rozpocząć handel częściami samochodowymi. W związku z tym chciałbym spytać, jak rozpocząć działalność gospodarcza? Jaki rodzaj działalności powinienem zarejestrować w Polsce i jakie płacić podatki. Czy mogę rozmontowywać samochody kompletne (sprowadzone z Anglii), a jeśli tak, czy muszę zd

 

Jak otworzyć gabinet stomatologiczny?

Ja i mój przyjaciel mamy spółkę z o.o. Chcemy otworzyć gabinet stomatologiczny. Żaden z nas nie jest stomatologiem ani nie ma wykształcenia medycznego. W związku z tym w otwieranych gabinetach zatrudnialibyśmy stomatologów. W jakiej formie powinniśmy prowadzić działalność gospodarczą oraz

 

Zakup nieruchomości w Polsce przez spółkę angielską

Jestem głównym dyrektorem w angielskiej spółce LTD, która świadczy usługi reklamowe dla firm z Polski (nie fizycznie). Poszukuję najbardziej optymalnej możliwości zakupu nieruchomości w Polsce przez spółkę – bez ryzyka zapłaty podatku przez spółkę w Polsce oraz przymusu zakładania tutaj oddzia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »