.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku zawarcia umowy o pracę, porzucenie pracy przez pracownika – konsekwencje prawne

Mój znajomy obcokrajowiec był zatrudniony w szkole językowej, jednak do końca trwania kursów nie dostał pisemnej umowy od pracodawcy. W związku z tym na trzy tygodnie przed końcem kursu przestał przychodzić na zajęcia, gdyż nie miał już nadziei na uregulowanie jego stosunku pracy. Teraz pracodawca twierdzi, że musiał wypłacić kursantom odszkodowania i przez niego poniósł straty. Nie chce więc podpisać umowy i zapłacić za wykonaną pracę. Czy mój znajomy, decydując się na podanie szkoły do sądu, nie ryzykuje, że i on poniesie jakieś konsekwencje, w końcu przez niego niby stracili pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy (K.p.), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

 

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie nie powoduje jej nieważności. Umowa zawarta w innej formie np. ustnej, pozostaje w mocy i powinna być jedynie potwierdzona na piśmie. Niepotwierdzenie na piśmie pociąga za sobą odpowiedzialność pracodawcy. Odpowiedzialność ta ma charakter karno-administracyjny. Nie potwierdzenie na piśmie w ustalonym terminie treści i rodzaju zawartej z pracownikiem umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone zgodnie z art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy karą grzywny.

 

Ponadto, jeśli pracodawca nie potwierdza pracownikowi warunków umowy na piśmie, wówczas pracownik może wystąpić do sądu pracy, aby ten ustalił charakter stosunku pracy. Pracownik może także zwrócić się do właściwego okręgowego inspektora pracy, który skieruje do pracodawcy wniosek o potwierdzenie stosunku pracy w formie pisemnej bądź również skieruje sprawę na drogę sądową.

 

Jednakże fakt niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku zawarcia umowy na piśmie nie uprawnia pracownika do porzucenia pracy (czyli inaczej do bezprawnego zaprzestania pracy), co miało miejsce w przedmiotowej sprawie.

 

Porzucenie pracy to faktyczne zaniechanie wykonywania pracy, bez prawnego uzasadnienia, które objawia się po prostu zaprzestaniem przychodzenia do zakładu pracy.

 

Fakt, że pracownik nie przychodzi do pracy i nie kontaktuje się z pracodawcą, może mieć dla tego ostatniego przede wszystkim ujemne skutki ekonomiczne.

 

Przede wszystkim porzucenie pracy upoważnia pracodawcę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 K.p. jest to możliwe w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracy, a takim naruszeniem jest niewątpliwie niepodejmowanie pracy). Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jest bowiem uznawana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.12.2000 r., sygn. akt I PKN 150/00).

 

Ponadto z powodu porzucenia pracy przez pracownika przysługuje pracodawcy roszczenie o odszkodowanie (art. 61.1 K.p.). Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni (art. 61.2 § 1 K.p.). Żądanie od pracownika odszkodowania jest niezależne od tego, czy pracodawca poniósł jakąkolwiek szkodę na skutek porzucenia pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2005 r., III PK 2/05).

 

W wyroku tym Sąd Najwyższy uznał, że pracownik, który niezgodnie z prawem rozstaje się z pracodawcą, musi liczyć się z zapłatą odszkodowania.

 

Aby uzyskać pełne odszkodowanie za skutki zaprzestania wykonywania podstawowego obowiązku pracownika, pracodawca może żądać poniesienia przez pracownika odpowiedzialności materialnej za określoną szkodę (odszkodowanie za wyrządzoną szkodę).

 

Jednak w przypadku dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę w wyniku nieobecności pracownika, to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody (art. 116 K.p.).

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie jest wykluczone dochodzenie przez pracodawcę odszkodowania.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl