.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie przyznanie się do winy za jazdę pod wpływem alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 16.01.2015 • Zaktualizowane: 08.02.2022

Mój syn został zatrzymany, gdy prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Dowiedziałam się, że nie był w tym czasie w samochodzie tylko zatrzymali go w sklepie, twierdząc, że to on prowadził. Jak się mamy bronić? Jechał z kolegami i nie miał przy sobie ani dokumentów, ani kluczyków.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie przyznanie się do winy za jazdę pod wpływem alkoholu

Co grozi oskarżonemu o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu?

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż synowi został (lub zostanie postawiony) zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

 

Zgodnie z treścią: „art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów, jako środek karny orzekany jest natomiast na podstawie art. 42 § 2 K.k. zgodnie z którym sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06, „orzeczenie sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 K.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 K.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

 

Zgodnie z art. 43 § 1 K.k., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d, 2e i 3 (art. 39 pkt 3 – zakaz prowadzenia pojazdów) orzeka się w latach, od roku do lat 10. Innymi słowy nie można orzec zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres 1 roku i 6 miesięcy, albowiem w takiej sytuacji dojdzie do naruszenia przepisów prawa materialnego, a to art. 43 § 1 K.k.

 

Praktyka pokazuje, iż długość na którą orzekany jest zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdu określonego rodzaju jest proporcjonalna do poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu lub alkoholu we krwi.

Wniosek prokuratora o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy

Pozwoli Pani, iż podniosę przepis art. 335 K.p.k., który na pewno zostanie Pani synowi przedstawiony, tj. wniosek prokuratora o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy może być złożony w każdej sprawie o przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z art. 335 K.p.k.:

 

„Art. 335. § 1. Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

§ 3. Uzasadnienie aktu oskarżenia można ograniczyć do wskazania okoliczności, o których mowa w § 1.”

 

Wskazać należy, iż powszechnym jest, iż w przypadku sprawców czynu o którym mowa w art. 178a § 1 K.k. w akcie oskarżenia zawierany jest wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego.

Jak bronić się przed oskarżeniem o jazdę pod wpływem alkoholu?

W sytuacji, kiedy Pani syn nie przyznaje się do popełnionego czynu, należy udać się do sklepu w którym został zatrzymany celem dokładnego sprawdzenia, czy nie ma tam monitoringu miejskiego lub kamer przemysłowych, z których nagranie wyjaśniłoby w sposób bezsporny, kto prowadził pojazd. Gdyby takie kamery w okolicy sklepu się znajdowały należy wnioskować o dopuszczenie dowodu z nagrania monitoringu na okoliczność ustalenia osoby prowadzącej pojazd mechaniczny.

 

Nadto wskazać należy, iż nawet gdyby na nagraniu z kamery monitoringu było widać, iż Pani syn prowadził pojazd należy dokonać sprawdzenia, czy możliwym jest, aby od chwili opuszczenia pojazdu do chwili zatrzymania mógł wprowadzić się w stan nietrzeźwości, który występował w chwili zatrzymania. Obecnie prokuratura właściwa do prowadzenia sprawy będzie prowadzić postępowanie przygotowawcze mające na celu dokładne zbadanie sprawy. Do czasu ewentualnego postawienia Pani synowi zarzutu sprawa toczy się in rem, czyli w sprawie. Z momentem przedstawienia zarzutu postępowanie toczy się in personam. Ciężar udowodnienia Pani synowi prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości spoczywa na prokuraturze. Z treści Pani opisu wynika, iż sporo jest wątpliwości. Na podstawie art. 6 K.p.k. nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Biegły toksykolog jest bowiem w stanie wyliczyć, czy w okresie od opuszczenia pojazdu do chwili zatrzymania osiągnięcie stanu poziomu alkoholu w którym znajdował się Pani syn jest możliwe, czy też nastąpiło ono wcześniej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl