Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Negocjowanie warunków wyroku po dobrowolnym poddaniu się karze

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 07.05.2010

Zostałem zatrzymany podczas prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Poddałem się dobrowolnie karze, otrzymując zakaz prowadzenia pojazdów na dwa lata, 6 miesięcy w zawieszeniu na trzy lata oraz mandat. Zgodziłem się na te warunki, ale teraz przemyślałem sprawę i chciałbym negocjować krótszy zakaz prowadzenia samochodu. Czy jest to jeszcze możliwe? Sytuacja miała miejsce tydzień temu, dotąd nie byłem karany, a jechałem do dziadka, który nagle zadzwonił, że źle się czuje. Czy powinienem się obawiać, że po modyfikacji kara może być wyższa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionej przez Pana sprawy stanowi art. 335 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) zgodnie z jego treścią:

 

§ 1. „Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

 

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przygotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na rozprawie.

 

§ 3. Uzasadnienie aktu oskarżenia można ograniczyć do wskazania okoliczności, o których mowa w § 1”.

 

Regulacja zawarta w art. 335 określana jest mianem dobrowolnego poddania się karze. Na obecną regulację instytucji skazania bez rozprawy składają się następujące elementy:

 

  1. możliwość umieszczenia przez prokuratora w akcie oskarżenia wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy,
  2. sprecyzowanie we wniosku prokuratora uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego,
  3. sprawa dotyczy występku zagrożonego karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności,
  4. niebudzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa,
  5. postawa oskarżonego wskazująca, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzania rozprawy.

 

Zwrot ustawowy „okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości” nie oznacza, by ustawa wymagała przyznania się Pana jako podejrzanego do winy. Również fakt uzgodnienia z podejrzanym kary nie może być oceniony w kategoriach przyznania się do winy. Zgoda na określony wniosek musi być wyrażona osobiście przez podejrzanego. Ustawa nie wymaga zgody pokrzywdzonego na wniosek prokuratora.

 

Za oczywistą należy uznać tezę, że wyrażenie zgody przez Pana na skazanie złożone w trybie art. 335 § 1 nie zwalnia sądu, a wcześniej prokuratora, od obowiązku zbadania, czy jest Pan rzeczywiście winny popełnienia zarzucanego mu przestępstwa (Sąd Najwyższy, sygn. akt III KKN 372/99, OSN Prok. i Pr. 2002, nr 2, poz. 6).

 

W doktrynie przeważa pogląd o dopuszczalności cofnięcia przez oskarżonego zgody na skazanie bez rozprawy. Trafnie podnosi się nadto, że oskarżony musi mieć zapewnioną możliwość wycofania zgody na skazanie bez rozprawy także po wniesieniu przez prokuratora wniosku, a nawet na posiedzeniu sądu w przedmiocie tego wniosku. Tylko wówczas, gdy Pana zgoda na skazanie będzie aktualna w chwili wyrokowania przez sąd, będzie można mówić o dobrowolnej rezygnacji przez Pana z przysługujących mu praw procesowych.

 

Sąd jest związany treścią wniosku prokuratora złożonego w trybie określonym w art. 335 § 1 w tym sensie, że potrzeba dokonywania jakiejkolwiek zmiany jego treści musi powodować rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych (Sąd Najwyższy, sygn. akt WKN 16/2000, OSP 2001, z. 10, poz. 147).

 

Stosowanie skróconej formy postępowania, jaką przewiduje przepis art. 335 K.p.k., nie zwalnia więc sądu od obowiązku wnikliwego zbadania sprawy pod kątem dopuszczalności i celowości zastosowania trybu w cytowanym przepisie wskazanego, jak również szczegółowej analizy złożonego przez prokuratora wniosku, uprzednio uzgodnionego z oskarżonym.

 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że związanie sądu treścią złożonego wniosku w sytuacji, gdy podejmuje on decyzję o rozpoznaniu sprawy w omawianym trybie, nie jest bezwzględne o tyle, że dostrzegając potrzebę jego zmiany lub uzupełnienia, sąd może wystąpić wobec stron ze stosowną inicjatywą zmierzającą do modyfikacji wniosku prokuratora, która jednak musi zostać zaaprobowana przez oskarżonego w sposób wyraźny i jednoznaczny. W sytuacji braku takiego dalszego porozumienia sąd winien sprawę rozpoznać na zasadach ogólnych.

 

Reasumując, modyfikacje wniosku są dopuszczalne. Kwestia, do kogo się zwrócić o zmianę jego treści, uzależniona jest od tego, gdzie znajdują się akta sprawy. W Pana sytuacji proponuję niezwłocznie skontaktować się z prokuratorem prowadzącym sprawę i poinformować go o swoim zamiarze odwołania wcześniejszej propozycji. Zaznaczam, że prokurator jest związany Pana wnioskiem modyfikującym tylko w ten sposób, że w przypadku braku Pana zgody poprzedni wniosek o skazanie bez rozprawy ulega deaktualizacji.

 

W razie niewyrażenia zgody przez prokuratora na modyfikację wniosku sprawa będzie się toczyć na zasadach ogólnych.

 

W kwestii wymiaru kary dodam jeszcze, że podstawę prawną dla popełnionego przez Pana czynu zabronionego stanowi art. 178a Kodeksu karnego: „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Przepis ten określa górną granicę zagrożenia ustawowego za dany typ przestępstwa, przy czym kary te stosowane są alternatywnie. Kodeks karny przyznaje prymat karom wolnościowym. Sąd, wymierzając karę, bierze pod uwagę okoliczności popełnienia czynu, dotychczasowy sposób życia, zachowanie w trakcie i po popełnieniu przestępstwa, a także działanie w warunkach recydywy.

 

Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a § 1 przewidziana jest wobec tego kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wysokość zagrożenia karą umożliwia odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59) bądź warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66). W myśl art. 42 § 2 „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów mechanicznych określonego rodzaju”. Zgodnie z art. 49 § 2 „w razie skazania za przestępstwo przewidziane w art. 178a sąd może orzec świadczenie pieniężne określone w art. 39 pkt 7”.

 

Reasumując, sąd może nawet warunkowo umorzyć toczące się postępowanie, a przemawia za tym Pana dotychczasowy sposób życia (niekaralność) oraz okoliczności czynu.

 

Wniosek prokuratora nie jest w żadnej mierze wiążący w tym wypadku dla sądu. Sąd wymierza karę, stosując dyrektywy wymiaru kary, o których wyżej wspomniano.

 

W praktyce nie ma ogólnej zasady, której zastosowanie pozwoliłoby przewidzieć orzeczenie sądu. Często zdarza się, iż wyroki zapadłe w sprawie są niższe niż przy dobrowolnym poddaniu się karze, ale nie jest to regułą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - I =

»Podobne materiały

Czy dobrowolnie poddać się karze?

Ze względu na uszczuplenie Skarbu Państwa na kwotę 80 tys. zł (urząd celny zarekwirował spirytus i tytoń bez akcyzy) izba celna wyceniła moje przestępstwo na 32 tys. zł. Jeśli zapłacę, to będzie po sprawie, a jak nie, to sprawa trafia do sądu. Nie wiem, jak postąpić. Czy wynająć adwokata i iść z tą

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »