.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Negatywne wypowiedzi o nauczycielu na portalu społecznościowym

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 01.06.2010

Jestem nauczycielem. Na forum portalu społecznościowego „nasza-klasa” uczniowie zamieścili negatywne wypowiedzi (ale nie obraźliwe) na temat mojej osoby. Wielokrotnie podano moje nazwisko, a także dane szkoły, w której uczę. Zgłosiłem sprawę do serwisu, ale uznano, że wypowiedzi na forum nie naruszają regulaminu strony. Czy mam podstawy prawne do żądania usunięcia tych wypowiedzi? Czy administrator słusznie twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mocą ostatniej ważnej nowelizacji przepisów Karty Nauczyciela aktualne brzmienie art. 63 zostało nadane ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542).

 

W wyniku nowelizacji dotychczas występujące pojęcie „funkcjonariusza państwowego” zostało zastąpione pojęciem „funkcjonariusza publicznego”, w wyniku czego zmienił się zakres ochrony nauczyciela.

 

Obecnie zakres ochrony nauczycieli określają przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym uregulowane są w rozdziale XXIX Kodeksu karnego (art. 222, art. 223, art. 224 § 2 i art. 226).

 

Oto treść powołanych wyżej przepisów Kodeksu karnego:

 

Art. 222: „kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli czyn wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia”.

 

Art. 223: „kto, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Art. 224: „kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej”.

 

Pragnę dodać, że z treści zdania drugiego art. 63 Karty Nauczyciela wynika, iż organy prowadzące szkoły (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie województw) oraz dyrektorzy szkół zobowiązani są do podejmowania aktywnych działań mających na celu ochronę uprawnień nauczycieli, w szczególności wynikających z przepisów Karty Nauczyciela.

 

W świetle powyższego przepisu organy te powinny stać na straży przestrzegania uprawnień przysługujących nauczycielom i z urzędu występować o ich ochronę. Z prawa do ochrony wynikającej z Kodeksu karnego korzystają wszyscy nauczyciele podlegający przepisom Karty Nauczyciela.

 

Oznacza to, że organy prowadzące szkołę mogą, działając w imieniu nauczyciela, złożyć w prokuraturze wniosek o popełnieniu przestępstwa.

 

Ponadto Kodeks cywilny (w skrócie K.c.) w treści art. 23 i 24 mówi o ochronie dóbr osobistych.

 

Zgodnie z treścią art. 23 „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Natomiast według art. 24 „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

 

W myśl art. 448 K.c. „w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia”.

 

Katalog dóbr osobistych ujętych w art. 23 K.c. ma charakter otwarty, a doktryna i judykatura wskazują kolejne dobra osobiste w miarę rozwoju stosunków społecznych, doskonaląc tą drogą system ochrony tych dóbr.

 

Dodam, że art. 23 K.c. definiuje dobra osobiste poprzez wskazanie otwartego katalogu desygnatów, pozostawiając doktrynie oraz orzecznictwu ściślejsze określenie charakteru tych dóbr oraz metody ich ochrony.

 

Pojęcie i istota dóbr osobistych stanowią przedmiot dyskusji w doktrynie prawa cywilnego, aczkolwiek nie budzi szerszych wątpliwości przydatność dla ich ochrony kategorii praw podmiotowych o charakterze bezwzględnym, niezbywalnym i niedziedzicznym.

 

Dobrem chronionym jest w szczególności: wizerunek, nietykalność cielesna, wolność w aspekcie materialnym, mir domowy, informacje indywidualizujące osobę (nazwisko, stan cywilny, pseudonim), tajemnica korespondencji, rezultaty twórczości (treści intelektualne), czyli twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza, racjonalizatorska, godność, zdrowie, wolności niematerialne (swoboda myśli, swoboda wyznania i swoboda sumienia), cześć, życie rodzinne, prywatność, działalność publiczna, pamięć o zmarłych bliskich, stan cywilny, pseudonim.

 

Niewątpliwie administrator serwisu, wyrażając zgodę na opublikowanie Pańskiego nazwiska, naruszył przepisy prawa, głównie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Poprzez jego publikację na takim specyficznym forum istnieje możliwość zidentyfikowania Pana osoby, co narusza godność, dobre imię. Posiada Pan usprawiedliwione żądanie roszczenia usunięcie tych treści.

 

W takiej sytuacji przysługuje Panu prawo powiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez administratora serwisu. Względnie dyrektor szkoły w oparciu o treść art. 63 Karty Nauczyciela może złożyć takie zawiadomienia w Pana imieniu.

 

Ponadto przysługuje Panu roszczenie cywilne o odszkodowanie w związku z naruszeniem dóbr osobistych.

 

Zaznaczam, że osobie, której nazwisko zostało w ten sposób ujawnione, przysługują roszczenia wymienione w art. 24 K.c., o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające bezprawność.

 

Wejdzie tu w grę zgoda pokrzywdzonego, zezwolenie sądu, a w wyjątkowych wypadkach ochrona interesu publicznego (np. kandydowanie osoby podejrzanej na funkcję publiczną, szczególnie rażący charakter przestępstwa).

 

Wyjaśnię również, że nie jest naruszeniem nazwiska samo jego wymienienie. Trafnie podkreśla orzecznictwo sądowe, że imię i nazwisko są dobrem powszechnym w tym znaczeniu, że istnieje publiczna zgoda na posługiwanie się nimi w życiu społecznym (towarzyskim, urzędowym, handlowym) – por. wyrok SA w Gdańsku z dnia 15 marca 1996 r., sygn. akt I ACr 33/96, OSA 1996, z. 7-8, poz. 31.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 2003 r., sygn. akt I PK 590/02, OSNP 2004, nr 20, poz. 351, zawarł tezę: „nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej”.

 

Jeśli chodzi o odpowiedzialność administratora, to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

 

Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Art. 12. 1. Usługodawca, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli:

 

 1. nie jest inicjatorem przekazu danych;
 2. nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
 3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

 

2. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

 

Art. 13. 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto transmitując dane oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu:

 

 1. nie modyfikuje danych,
 2. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
 3. nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

 

2. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie usunie dane albo uniemożliwi dostęp do przechowywanych danych, gdy uzyska wiadomość, że dane zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy sąd lub inny właściwy organ nakazał usunięcie danych lub uniemożliwienie do nich dostępu.

 

Art. 14. 1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli usługodawca przejął kontrolę nad usługobiorcą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

Art. 15. Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14”.

 

Usługi świadczone przez administratorów obejmują najczęściej tak wielkie ilości przekazywanych treści, że ich kontrola i analiza pod kątem zgodności z prawem byłaby bardzo utrudniona.

 

Oczywiście należy zgodzić się ze stanowiskiem, że w obrębie żadnej z usług nie ma wymogu sprawdzania zawartości informacji ani aktywnego doszukiwania się w pewnych faktach lub okolicznościach wskazówek, które mogłyby świadczyć o naruszeniu prawa.

 

Co więcej, administrator nie ma także obowiązku monitorowania sieci oraz nie ma obowiązku podejmowania żadnych kroków w celu wdrożenia oprogramowania monitorującego.

 

Jedyną więc sytuacją, prowadząca bez wątpienia do odpowiedzialności usługodawcy, będzie stworzenie po stronie usługodawcy-administratora stanu wiedzy o fakcie naruszenia.

 

Innymi słowy, niezbędne jest wykazanie, że usługodawca-administrator wiedział o bezprawnych treściach umieszczanych w sieci, że Pan go oficjalnie poinformował, wskazując naruszenie. Dodać należy, że ciężar dowodowy faktu poinformowania administratora w razie ewentualnego sporu sądowego musi wykazać powód – czyli Pan.

 

Przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną regulują zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:

 

Art. 16. 1. „Do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy tej ustawy, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

 

2. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w niniejszym rozdziale w zakresie ich przetwarzania niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych.

 

Art. 17. Dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane przez usługodawcę w celu i zakresie określonym w niniejszej ustawie.

 

Art. 18. 1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

 

 1. nazwisko i imiona usługobiorcy,
 2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. adres zameldowania na pobyt stały,
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3,
 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,
 6. adresy elektroniczne usługobiorcy.

 

2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 

3. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 2, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną zgodnie z art. 22 ust. 1.

 

4. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą usługobiorcy i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 

5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 

 1. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

6. Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa w ust. 1-5, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Art. 19. 1. Usługodawca nie może przetwarzać danych osobowych usługobiorcy po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną usługodawca, na zasadach określonych w ust. 3-5, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18, które są:

 

 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,
 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

3. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.

 

4. Dla celów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w art. 18 ust. 4 i 5 dotyczących korzystania przez usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną, pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że usługobiorca wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 

5. Usługodawca nie może zestawiać danych osobowych usługobiorcy z przybranym przez niego pseudonimem.

 

Art. 20. 1. Usługodawca, który przetwarza dane osobowe usługobiorcy, jest obowiązany zapewnić usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o:

 

 1. możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2,
 2. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
 3. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5.

 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być dla usługobiorcy stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

 

Art. 21. 1. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

2. Usługodawca może powiadomić usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

 

Art. 22. 1. Odmowa świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez usługobiorcę danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi albo wynika z odrębnych ustaw.

 

2. Usługodawca umożliwia usługobiorcy korzystanie z usługi lub uiszczanie opłat za nią, jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną jest odpłatna, w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu, o ile jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte”.

 

Przywoływane już orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2003 r. wskazuje bezpośredni związek zachodzący pomiędzy wskazaniem na forum nazwiska oraz zapisami różnych treści, które pozwalają na identyfikację osoby i zmierzają bezpośrednio do naruszenia jej dobrego imienia, godności. Oznacza to, że musi zachodzić związek przyczynowy: nazwisko – możliwość identyfikacji, co powoduje skutek w postaci naruszenia dobra osobistego, czci, godności.

 

Innymi słowy, jeżeli na forum podane jest tylko samo nazwisko przy równoczesnym braku treści negatywnych, godzących w dobro człowieka, nie ma podstawy do sformułowania zarzutów.

 

Reasumując powyższe, administrator, będąc poinformowanym przez Pana, winien usunąć nazwisko oraz treści, które bezpośrednio odnoszą się do nazwiska i pozwalają zidentyfikować Pana osobę, a nadto naruszają one dobra osobiste.

 

Co do jego odpowiedzialności, to zgodnie z treścią art. 12-15 powołanych wyżej przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłączona jest odpowiedzialność administratora do momentu uzyskania informacji.

 

Z chwilą uzyskania informacji administrator winien Pana dane osobowe usunąć, o ile podanie nazwiska w portalu umożliwia zidentyfikowanie Pana osoby, a zapisy o różnej treści umieszczane przez uczniów naruszają godność, dobre imię.

 

Nie zmienia to faktu, że użytkownik, zamieszczając powołane wyżej treści, również naruszył Pana dobra osobiste.

 

W danej sprawie istnieje możliwość złożenia zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Podstawę prawną stanowi art. 63 Karty Nauczyciela.

 

W toku postępowania przygotowawczego zostaną ustalone okoliczności sprawy.

 

Dodam jeszcze, że negatywne wypowiedzi uczniów prawdopodobnie godzą w to wszystko, czym winien legitymować się dobry pedagog, niszczą zatem to, na co Pan pracowała przez lata.

 

Moim zdaniem najprawdopodobniej doszło do naruszenia Pana dóbr osobistych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl