Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nazwa spółki a ochrona konkurencji

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 13.04.2015

Używanie przez spółkę nazwy, która może wprowadzać w błąd klientów, jako czyn niezgodny z prawem i dobrymi obyczajami, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorcy, który go popełnia, grozi odpowiedzialność cywilnoprawna.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa jest czynem nieuczciwej konkurencji, czyli działaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

 

Zakaz stosowania wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa rozwija art. 5 wyżej wymienionej ustawy, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

 

Ponadto zgodnie z art. 6 ustawy, jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem, które wcześniej używało podobnego oznaczenia, przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich (na żądanie zainteresowanego sąd wydaje orzeczenie nakazujące przedsiębiorcy, który później zaczął używać tego oznaczenia, podjęcie stosownych środków zapobiegających, polegających w szczególności na wprowadzeniu zmian w oznaczeniu przedsiębiorstwa, ograniczeniu zakresu terytorialnego używania oznaczenia lub jego używaniu w określony sposób).

 

Natomiast zgodnie z art. 7 ustawy, jeżeli wskutek likwidacji, podziału lub przekształcenia przedsiębiorstwa powstanie wątpliwość, który z przedsiębiorców ma prawo używać oznaczenia przedsiębiorstwa zlikwidowanego, podzielonego lub przekształconego, należy ustalić takie oznaczenia, które zapobiegną wprowadzeniu w błąd osób trzecich (w razie sporu sąd, na żądanie zainteresowanego przedsiębiorcy, ustali oznaczenia przedsiębiorstw, uwzględniając interesy stron oraz inne okoliczności sprawy).

 

Jak widać, nazwa spółki może być tylko jednym z elementów, który składa się na oznaczenie przedsiębiorstwa chronione na gruncie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, której celem jest w szczególności ochrona konkurencji działalności gospodarczej. Jednocześnie zaznaczyć należy, że nazwa spółki już zarejestrowanej nie może być używana przez innego przedsiębiorcę o tyle, o ile wprowadzałoby to w błąd klientów co do jego tożsamości (z taką sytuacją możemy mieć do czynienia np. gdy takiej samej nazwy używają dwie spółki świadczące takie same lub zbliżone usługi). Zarejestrowanie spółki pod określoną nazwą nie stanowi więc rezerwacji tej nazwy skutkującej tym, że nie może jej używać żaden inny przedsiębiorca.

 

Dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na używaniu nazwy spółki wprowadzającej w błąd, skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  1. zaniechania niedozwolonych działań;
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

 

Roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia.

 

Zaznaczyć jednocześnie należy, że w razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji, sąd, na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Ponadto pozwany, u którego na skutek wniesienia powództwa powstała szkoda, może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.04.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + zero =

 

»Podobne materiały

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Allegro nie mogło blokować kont użytkownikom

Przepis Regulaminu Serwisu Allegro uprawniający go do zawieszania kont użytkowników stanowi klauzulę niedozwoloną – orzekł 21 sierpnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców?

Dokonanie koncentracji przedsiębiorców wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców zamierzających jej dokonać przekracza określoną ustawowo kwotę. Kontrola urzędu antymonopolowego ma w tym zakresie charakter prewencyjny.

 

Naruszenie znaku towarowego przez zamieszczenie linku lub framing

O linkach internetowych i framingu pisałem już szeroko w jednym z artykułów. Zamieszczone w nim informacje miały charakter ogólny i odnosiły się bardziej do zasad rządzących zamieszczaniem odnośników. Natomiast w tym artykule przedstawię szerzej problemy związane z sytuacjami, kiedy zamies

 

Naruszenie cudzych praw przez rejestrację i używanie nazwy domeny internetowej – podstawy prawne roszczeń – część 2

Artykuł odpowiada na pytanie, jakie przepisy prawa możemy powołać w przypadku, gdy rejestracja nazwy domeny internetowej narusza nasze prawa.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »