.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nawiązka od sprawcy

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 14.11.2012

Mój ojciec został pobity przez znajomego. Stracił wzrok w jednym oku. Złożyliśmy wniosek w procesie karnym (wina jest nie do podważenia) o zadośćuczynienie w wysokości 10 000 zł. Czy jeżeli biegły zatwierdzi ciężkie uszkodzenie ciała, to po wyroku możemy starać się w sądzie cywilnym o nawiązkę od sprawcy? Ile mogłaby ona wynieść? Dodam, że oskarżony zarabia zaledwie 1500 zł na rękę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, odpowiadając na Pańskie pytania, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż okoliczność dochodzenia przez Pańskiego ojca w chwili obecnej nawiązki od sprawcy czynu nie wyłącza automatycznie prawa Pańskiego ojca do wystąpienia następnie z takim roszczeniem na drogę postępowania cywilnego, jednakże w razie zasądzenia określonej kwoty przez sąd karny kwota ta pomniejszyłaby wysokość odszkodowania, jakie Pański ojciec mógłby dochodzić przed sądem cywilnym (nie ma możliwości uzyskania dwóch niezależnych odszkodowań z tego samego tytułu, gdyż ich suma nie może przekraczać łączne wysokości należnego zadośćuczynienia).

 

W postępowaniach cywilnych w przedmiocie odszkodowań z tytułu uszkodzenia ciała i wywołania rozstroju zdrowia sądy, korzystając w tym zakresie z pomocy biegłych sądowych, ustalają się wysokość zadośćuczynienia głównie w oparciu o ustalony przez biegłego stopień uszczerbku na zdrowiu, co pozwala mniej więcej oszacować w ogóle „wartość” danej krzywdy.

 

Na marginesie tylko wskazać można, iż ustawodawca dał bardzo ogólne wytyczne co do szacowania zadośćuczynienia, wskazując w przepisie art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego, że powinna to być „odpowiednia suma”.

 

Orzecznictwo zaś doprecyzowało tę regulację w tym zakresie, że wskazuje się, że zadośćuczynienie powinno odpowiadać rozmiarowi doznanych cierpień, skutkom na przyszłość, wiekowi poszkodowanego oraz jego sytuacji życiowej i zawodowej, a zarazem powinno pełnić funkcję kompensacyjną, czyli stanowić wymierną korzyść, jednak bez powodowania nieuzasadnionego wzbogacenia się poszkodowanego.

 

W niniejszej sprawie zastosowanie mógłby znaleźć również przepis art. 440 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „w stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego”.

 

Przechodząc zatem do oszacowania przedmiotowej krzywdy i wysokości należnego z jej tytułu zadośćuczynienia, warto sięgnąć do tabeli oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybie postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz. U. Nr 234, poz. 1974 z późn. zm.).

 

Analizując wskazania tabeli, uznać można, iż samo pozbawienie wzroku w jednym oku to uszczerbek rzędu ok. 15-20%. Mając jednocześnie na uwadze to, że jak pokazuje praktyka sądowa, „wartość” jednego procenta uszczerbku szacowana jest przez sądu w granicach 1500-3000 zł w zależności o określonych okoliczności sprawy, uznać należy, iż średnio 1% uszczerbku daje podstawę do żądania zadośćuczynienia w kwocie ok. 2250 zł ([1.500 + 3.000] / 2 = 2250).

 

Wysokość zadośćuczynienia w przypadku Pańskiego ojca to mogłaby być zatem kwota rzędu 33 750 zł (15% x 2250 zł) do 45 000 zł (20% x 2250 zł). Mając jednakże na uwadze dyspozycję art. 440 Kodeksu cywilnego oraz okoliczność raczej nie najlepszej sytuacji materialnej zobowiązanego do naprawienia szkody, można byłoby liczyć się raczej z ustaleniem przez sąd nawiązki od sprawcy w dolnych granicach podanego przedziału.

 

Oczywiście ostateczne ustalenie zarówno stopnia uszczerbku, jak i należnej z tego tytułu nawiązki od sprawcy, leży w gestii sądu orzekającego oraz niewątpliwie również uzależnione jest od wydanej w takiej sprawie przez biegłego opinii.

 

Jeżeli chodzi o możliwość wglądu sądu cywilnego w akta sprawy karnej, to wystarczy w pozwie wskazać sąd, który sprawę karną prowadził, oraz sygnaturę akt tej sprawy oraz zaznaczyć, że wnosi się o przeprowadzenie dowodu na określone okoliczności z tych akt i w związku z tym także o załączenie w tym celu akt sprawy karnej do akt sprawy cywilnej.

 

Mając na uwadze ewentualną możliwość wystąpienia z relatywnie znacznym roszczeniem, należy również liczyć się z koniecznością uiszczenia znacznych kosztów związanych z wniesieniem w tej sprawie pozwu, które wynosiłyby 5% wartości przedmiotu sporu (czyli, np. przy roszczeniu o zapłatę 40 000 zł wpis sądowy wyniósłby Pańskiego ojca 2000 zł), a ponadto należałoby mieć na uwadze koszt biegłego, który zasadniczo waha się w granicach 1000-1500 zł.

 

Dlatego też, występując z wyżej wymienionym pozwem o nawiązkę od sprawcy pozwem, warto byłoby, aby Pański ojciec złożył jednocześnie wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych (najlepiej w całości), jeżeli nie byłby w stanie wyłożyć tych kwot bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i swojej rodziny. W tym celu do pozwu zawierającego taki wniosek należy załączyć wypełnione i podpisane przez powoda oświadczenie na formularzu, który można znaleźć pod poniższym adresem:

 

oswiadczenie_o_stanie_rodzinnym_koszty_sadowe.rtf

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »