.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nauczyciel, odprawa i likwidacja szkoły

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 20.06.2008

Moja żona jest nauczycielem mianowanym w szkole, która ma być zlikwidowana. Ma otrzymać propozycję pracy w przedszkolu, ale wiązać się to będzie się z mniejszą pensją i koniecznością podjęcia studiów podyplomowych. To nie wszystko – przedszkole też zostanie zlikwidowane w niedalekiej przyszłości. Jeśli żona nie przyjmie propozycji może dostać sześciomiesięczną odprawę lub przejść w stan nieczynny. Czy otrzyma odprawę, jeśli zdecyduje się na pracę w przedszkolu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nauczyciel, odprawa i likwidacja szkoły

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania a odprawa

Przedstawiona przez Pana sytuacja była już wielokrotnie zarzewiem konfliktów pomiędzy nauczycielami, a ich pracodawcami stąd przed udzieleniem odpowiedzi muszę przedstawić stan prawny w tym zakresie. Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.):

 

„Dyrektor szkoły w razie:

  1. całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
  2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2”.

 

Słusznie zauważył Pan, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy (art. 20 K.N.) przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania zostaje przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko, w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko (art. 18 K.N.). Przy czym ilekroć Karta Nauczyciela mówi o szkołach bez bliższego określenia rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne (wymienione w art. 1 ustawy, 1 i 1a K.N.), a także odpowiednio ich zespoły.

Czy nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły należy się odprawa?

Innymi słowy, nauczycielowi mianowanemu, przeniesionemu na własną prośbę lub za jego zgodą do innej szkoły, nie przysługuje odprawa, o której mowa w art. 20 K.N., także wówczas gdy szkoła, w której był zatrudniony przed przeniesieniem uległa likwidacji (wyrok SN z 12 XII 2001 r., I PKN 712/00 – OSNAPiUS 2003 nr 23, poz. 564). Podobne stanowisko sąd zajął w wyroku z 22 XI 2001 r., I PKN 701/00 (OSNAPiUS 2003 nr 21, poz. 518), w którym stwierdził, że nauczycielowi przeniesionemu do innej szkoły na jego wniosek, uzasadniony likwidacją dotychczasowego pracodawcy, nie przysługuje odprawa przewidziana w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Przeniesienie nauczyciela mianowanego do innej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela

Przeniesienie nauczyciela mianowanego do innej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela nie powoduje bowiem rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy. Równocześnie jednak sytuację zgody nauczyciela na przeniesienie do innej szkoły (tu rozumianej jako przedszkole), przy kontynuowaniu dotychczasowego stosunku pracy, należy odróżnić od sytuacji nawiązania przez nauczyciela nowego stosunku pracy po rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę. Zgodnie z wyrokiem SN z 13 VI 1995 r., I PRN 29/95 (OSNAPiUS 1995 nr 22, poz. 277) nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 K.N., ma prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w ust. 2 tego artykułu, choćby niezwłocznie podjął inne zatrudnienie. Brak jest zatem podstaw do odmowy wypłaty odprawy, jeżeli dyrektor posiada informację o zatrudnieniu nauczyciela w innej szkole po rozwiązaniu z nim stosunku pracy w trybie art. 20 K.N.

 

Jak Pan widzi odpowiedź na zadane pytanie zależy od kilku istotnych szczegółów (w tym określenia daty nawiązania nowego stosunku pracy przez żonę oraz relacji tej daty do daty ewentualnego rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy), które zna tylko Pana żona.

 

Niezależnie od powyższego, w moim przekonaniu, pracodawca żony dąży najpewniej do uniknięcia w miarę możliwości wypłaty odprawy (stąd oferta pracy). Przed wyborem którejkolwiek z opcji dalszego postępowania proponuję by żona wybrała się do dyrektora i uświadomiła mu okoliczności prawne, by poznać jego stanowisko oraz zapobiec ewentualnym sporom w przyszłości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl