.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nauczanie języka angielskiego w grupach a rozliczenia podatkowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.01.2018

Pytanie dotyczy kwalifikacji działalności gospodarczej do odpowiedniej formy opodatkowania. Prowadzę nauczanie języka angielskiego młodzieży w małych, zorganizowanych grupach. Działalność wykonuję osobiście bez udziału i pomocy osób trzecich, we własnym domu. Jest to moja jedyna działalność zawodowa, nie dodatkowa (kod PKD 85.59.B). Dotąd rozliczyłam dochody jako pochodzące z osobiście wykonywanej działalności, na zasadach ogólnych i chętnie utrzymam tę formę rozliczenia, jeśli jest nadal zgodna z najnowszymi przepisami. Wiem, że obecnie istnieje wiele interpretacji charakteru tej działalności zawodowej. Czy mogę zachować obecną formę rozliczenia i jakie są ewentualnie inne zalecane opcje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nauczanie języka angielskiego w grupach a rozliczenia podatkowe

Fot. Fotolia

Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych cienka jest granica między działalnością gospodarcza a działalnością wykonywana osobiście. Na gruncie ustawy PIT ilekroć mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową m.in. usługową prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9. W art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawodawca wymienia źródło przychodów „działalność wykonywana osobiście”. Natomiast w art. 13 ust. 1 pkt 2 stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności naukowej i oświatowej. Jak zatem z powyższego wynika, w zależności od stanu faktycznego możliwe są obie kwalifikacje. Nadal jednak można udzielać samodzielnie, bez zatrudniania pracowników, podwykonawców, korepetycji/lekcji i przychód umiejscawiać w źródle działalność wykonywana osobiście.

 

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 2699/15) zawarta została teza, iż „przychody z tytułu osobistego udzielania korepetycji z języka angielskiego w swoim mieszkaniu lub w mieszkaniu osoby korzystającej z lekcji, nieprowadzenie szkoły językowej, niezatrudnianie lektorów, udzielających tych korepetycji, mieszczą się w pojęciu działalności oświatowej, wymienionej wprost w art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f., którego zastosowanie - poprzez art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. wyłącza możliwość zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., a co za tym idzie do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.”

 

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 października 2016 r. (sygn. akt I SA/Kr 944/16) przeczytać możemy:

 

„Orzekający w niniejszej sprawie Sąd ma świadomość, że sposób zdefiniowania »pozarolniczej działalności gospodarczej« w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych został określony na tyle niejasno, że wzbudza wątpliwości i powoduje problemy z rozgraniczaniem przychodów z działalności wykonywanej »osobiście«, a działalnością gospodarczą. W konsekwencji przeważająca część orzecznictwa wskazuje, że ustawodawca w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził regułę pierwszeństwa zaliczania konkretnych przychodów do kategorii wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dopiero w dalszej kolejności do działalności gospodarczej”.

 

Za takim poglądem opowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z: 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 379/14; z 9 marca 2016 r., sygn. akt II FSK1423/14 (w tym ostatnim wyroku NSA szeroko przytaczał poglądy doktryny wskazujące na niejasność regulacji ustawowych w tym zakresie). Z kolei we wcześniejszej uchwale składu siedmiu sędziów z 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 1/15 (dotyczącej przychodów profesjonalnych sportowców) Naczelny Sąd Administracyjny, powołując również poglądy doktryny (a także referując dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie) wskazujące na niejasność regulacji art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopuścił jako uzasadniony pogląd:

 

„W przypadku, gdy istnieje możliwość zakwalifikowania danego działania podatnika przynoszącego przychód, do różnych źródeł przychodów, pierwszorzędne i przesądzające dla tej kwalifikacji znaczenie będzie miało występowanie cech działalności gospodarczej, a wszędzie tam, gdzie działania podatnika będą wykazywały takie cechy, uzyskiwane przychody zaliczyć należy do źródła – pozarolnicza działalność gospodarcza”. Uchwała ta zapadła jednak w sprawie, gdzie spór dotyczył zawodnika świadczącego usługi sportowe w zakresie profesjonalnego uprawiania sportu żużlowego (nie była to więc sporadyczna i uboczna działalność podatnika). Orzekający w niniejszej sprawie Sąd zauważa, że źródłem problemów z prawidłową wykładnią jest niejasność i niespójność przepisów podatkowych, co potwierdzają ww. wyroki sądów administracyjnych i powołane w ich uzasadnieniach poglądy doktryny. Dodatkowo należało więc zastosować obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. art. 2a ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przepis ten stanowi, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. W ocenie Sądu jeżeli niejasność przepisów podatkowych została potwierdzona przez rozbieżności w orzecznictwie oraz poglądy doktryny to uzasadnionym jest przyjęcie korzystnej dla podatnika wykładni prawa podatkowego na zasadzie art. 2a Ordynacji podatkowej. Jeżeli bowiem ustawodawca pozostaje bezczynny wobec niejednolitości orzecznictwa spowodowanego brakiem precyzji przepisów podatkowych, to podatnik nie może z tego tytułu ponosić odpowiedzialności. W przypadku skarżącej oczywistym jest, że korzystniejszym jest zakwalifikowanie przychodów z udzielanych korepetycji do działalności oświatowej z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tego typu działalność jest zasadniczo opodatkowana w sposób łatwiejszy dla podatnika (konieczność opłacania zaliczek dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku przy zryczałtowanych kosztach uzyskania przychodu) i nie generuje przede wszystkim uciążliwych obowiązków związanych z koniecznością prowadzenia ksiąg, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (niezależnie od faktu czy w ogóle skarżąca w konkretnym miesiącu podejmie się udzielania korepetycji). Sąd zauważa przy tym, że korzystna interpretacja sprzyja ujawnianiu tego typu działalności fiskusowi i zwiększa zaufanie do organów państwa”.

 

Reasumując, można stwierdzić, iż najnowsze orzecznictwo akceptuje sposób rozliczenia i kwalifikacji przychodu, którym Pani się posługuje. Niemniej jednak zawsze pozostaje wątpliwość, kiedy działalność wykonywana osobiście w zakresie nauczania przeradza się w działalność gospodarczą. Czy w momencie podjęcia np. akcji reklamowych, wynajęcia sali czy jeszcze w innym? Zdania są tu od dawna podzielone i do momentu, w którym przepisy nie zostaną doprecyzowanie, stan ten nie ulegnie zmianie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl