Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 19.06.2012

Od pięciu lat pracuję w pewnej firmie. Od samego początku moje wynagrodzenie jest niekorzystnie ukształtowane w porównaniu do innych pracowników wykonujących tę samą pracę. Rozmawiałem na ten temat z pracodawcą, ale nic to nie dało. Czy pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu? Co mogę zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na Pana pytanie, tytułem wstępu przedstawię najistotniejsze regulacje prawne, które dotyczą Pana sytuacji.

 

Zgodnie z art. 183a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; w skrócie K.p.):

 

„Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

(…)

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy”.

 

Jak podaje art. 183b § 1 K.p., za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

 

„Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

 

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku”.

 

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 183d K.p.).

 

Według art. 183e § 1 Kodeksu pracy:

 

„Art. 183e. § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia”.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy zauważyć, iż pracodawca narusza zasadę równego wynagradzania pracowników za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości w przypadku, gdy różnicuje wynagrodzenie bez uzasadnionego powodu, kształtując wynagrodzenie pracownika dowolnie i w oparciu o nieweryfikowalne kryteria.

 

Praca jednakowa to praca wykonywana na takich samych stanowiskach. Natomiast praca o jednakowej wartości to taka, która wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 lutego 2007 r. (sygn. akt I PK 242/06) uznał, iż w razie zróżnicowania wynagrodzenia pracowników wykonujących jednakową pracę (art. 183c § 1 K.p.) pracodawca powinien udowodnić, że kierował się obiektywnymi powodami (art. 183b § 1 in fine K.p.). Powołanie się pracodawcy na różne kwalifikacje zawodowe i staż pracy oznacza konieczność wykazania, że miały one znaczenie przy wykonywaniu zadań powierzonych pracownikom.

 

Kryteriami, które może wykorzystać pracodawca w zakresie różnicowania wynagrodzeń, są m.in.:

 

  • posiadane kwalifikacje zawodowe, o ile są istotne w wykonywaniu pracy, potwierdzone stosownymi dokumentami,
  • zaangażowanie w pracę,
  • zakres odpowiedzialności i wysiłku związanego z wykonywaną pracą,
  • staż pracy powiązany z doświadczeniem.

 

Gdyby – w Pana ocenie – pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, przysługuje Panu prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie na podstawie art. 183d K.p. Przepis ten gwarantuje osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, prawo do odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, bez ograniczenia górnej granicy tego odszkodowania. Oznacza to, że wysokość odszkodowania będzie zależała od rodzaju i stopnia, w jakim pracodawca naruszył swoje obowiązki w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu. W żadnym wypadku odszkodowanie nie może być jednak niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Określenie dolnej granicy odszkodowania oznacza, że przysługuje ono poszkodowanemu co najmniej w tej wysokości za sam fakt naruszenia wobec niego zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Brak górnej granicy wysokości odszkodowania otwiera przed osobą poszkodowaną możliwość dochodzenia nawet bardzo wysokiej kwoty. Wysokość odszkodowania będzie w każdym przypadku uzależniona od wyników postępowania dowodowego lub uzgodnień między stronami sporu, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia.

 

Ponadto może Pan wystąpić do powiatowego inspektora pracy (właściwego dla siedziby zakładu pracy) ze skargą, w której przytoczy Pan okoliczności sprawy. Jest to droga bezpieczna, albowiem przepisy zabraniają inspektorowi pracy ujawniania danych osoby, która zwróciła się do niego ze skargą. Gdyby przeprowadzona kontrola nie przyniosła pożądanego rezultatu, wówczas jedyną drogą, która Panu pozostanie, będzie wystąpienie do sądu pracy z pozwem o odszkodowanie na podstawie art. 183d K.p. Jednakże proszę mieć na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2006 r. (sygn. akt I PK 97/06):

 

„Pracownik dochodzący odszkodowania z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę (art. 183d K.p.) powinien wykazać, że wykonywał jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości co pracownik wynagradzany korzystniej (art. 183c § 1 K.p.)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 1 =

»Podobne materiały

Niższa stawka zasadnicza od współpracowników - co zrobić?

Mam 15-letni staż pracy. Pracuję w 5-osobowym zespole w firmie państwowej w wydziale zamiejscowym, którym kieruje naczelnik. Moi współpracownicy mają taki sam zakres czynności, różni nas nieznacznie staż pracy – oni pracują nieco dłużej. Mimo to mam od nich zdecydowanie niższą stawkę zasadnicz

 

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Moje wynagrodzenie jest zaniżone w stosunku do pozostałych pracowników wykonujących ten sam rodzaj pracy. Pisałam skargę do prezesa firmy, ale nie poskutkowała. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, ponieważ z powodu kłopotów w pracy nabawiłam się depresji. Czy pracodawca dopuścił się względem

 

Zastraszanie w pracy

Przełożony próbuje mnie zastraszać w pracy. Sprawa dotyczy nie tylko mnie, lecz także innych pracowników. Co mogę zrobić? Czy powinienem zgłosić to szefostwu firmy?

 

Znowu ktoś inny dostał awans – jak bronić się przed dyskryminacją w zatrudnieniu?

4 lata temu zostałam zatrudniona na cały etat do sklepu jako sprzedawca. Pracowały tam trzy osoby włącznie ze mną. Po jakimś czasie przyjęta została czwarta osoba. Po kilku miesiącach dostałam pismo od dyrekcji, że albo podpisuję umowę na 3/4 etatu, albo się zwalniam, wtedy przyjęłam 3/4. Później od

 

Zasada równego traktowania w UE a emerytura w Polsce niższa niż w Anglii

Przedmiotem mojego zapytania będzie zasada równego traktowania. Otóż otrzymuję emeryturę z Anglii po zmarłej żonie. Emeryturę tę pobierałem też wtedy, gdy byłem jeszcze w Anglii – emerytura była jednak wyższa ze względu na wyższą kwotę wolną od podatku (podatku dochodowego w ogóle nie pob

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »