Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.01.2014

Jestem właścicielką firmy, której funkcjonowanie opiera się na pracy ze stałymi klientami. Niedawno moje dwie pracownice otworzyły własną działalność i wykorzystując bazę danych, którą stworzyłam, odebrały mi dużą część klientów (baza zawierała ich nazwiska, telefony i adresy). Czy to naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa? Co mogę zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p., przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej K.c., oraz przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwanej dalej ustawą.

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, w pierwszej kolejności trzeba wskazać, że nawet jeżeli pracownice nie miały zawartej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i w trakcie świadczenia pracy były zobowiązane na podstawie art. 100 § 2 pkt 4 K.p. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 

W mojej ocenie w przedmiotowej sprawie możemy mówić o czynie nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

 

W Pani sprawie należy zwrócić uwagę na art. 11 ustawy, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Powyższy przepis stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

 

Innymi słowy, konieczne będzie dokładne przeanalizowanie przepisów prawa wewnętrznego obowiązujących w Pani firmie pod kątem tego, czy Pani jako pracodawca z należytą starannością zabezpieczyła dostęp do bazy danych, a ponadto – czy pracownice wiedziały, że baza danych stanowi poufny element prowadzonego przez Panią przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

Baza danych będzie stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa w sytuacji, kiedy powzięła Pani działania zmierzające do zachowania ich poufności, np. zabezpieczyła Pani dostęp do baz danych poprzez wskazanie procedur korzystania z nich. Zgodnie z poglądem wyrażonym w literaturze „ze stanem poufności będziemy mieli do czynienia tylko wtedy, gdy przedsiębiorca kontroluje liczbę i charakter osób mających dostęp do określonych informacji”1

 

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  1. zaniechania niedozwolonych działań;
  2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
  5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
  6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

 

W chwili obecnej proszę zebrać całą dokumentację posiadaną w sprawie w celu porównania Pani zysku w okresie, kiedy byłe pracownice były jeszcze u Pani zatrudnione, z okresem, kiedy odeszły z Pani firmy i założyły własną działalność. Jeżeli będzie Pani dochodziła od nich odszkodowania, konieczne będzie wykazanie po pierwsze, że informacje, które posiadają, objęte były poufnością w Pani firmie, a po drugie – dokładnej kwoty powstałej szkody. Innymi słowy, jeżeli może Pani wskazać, który klient zrezygnował z Pani usług na rzecz firmy prowadzonej przez Pani byłe pracownice, proszę ustalić dotychczasową wartość zamówienia. Wartość dotychczasowych zamówień w obliczeniu na okres jednego miesiąca będzie stanowić podstawę do wyliczenia odszkodowania. Jeżeli ma Pani namiary na osoby, które mogą coś wiedzieć na temat powyższych okoliczności, bardzo proszę o uzyskanie ich adresów zamieszkania lub siedzib firm, w których pracują, a to z uwagi na konieczność złożenia wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka na opisane okoliczności.

 

 

 

 

1. E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2008, s. 376.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus 1 =

»Podobne materiały

Tajemnica przedsiębiorstwa – czy dochodzi do jej naruszenia?

Jestem właścicielką firmy tworzącej strony internetowe. Rok temu zaczęłam współpracę z klientem z Danii, dla którego robiłam ciekawy serwis internetowy (nowość w Danii, ale w Polsce i na świecie takie portale to norma), skierowany do dość wąskiej grupy odbiorców. Moja firma opracowywała go

 

Nieuczciwy dostawca

Jestem właścicielką hurtowni zabawek. Utrzymuję stałe kontakty handlowe z wieloma dostawcami; z większością z nich mam podpisane porozumienia co do wyłączności na terenie określonych województw. Jakiś czas temu zaczęły do mnie docierać informacje, że jeden z dostawców pomimo zadeklarowanej wyłącznoś

 

Dwie firmy o podobnych nazwach

Prowadzę działalność gospodarczą jako ArtAzja Anna Kowalska, jestem właścicielką strony internetowej Art-Azja.pl. Niedawno ktoś napisał do mnie, domagając się, abym zmieniła nazwę mojego przedsiębiorstwa, gdyż jest ona zbyt podobna do nazwy jego firmy (która brzmi: ArtAzja; strona internetowa znajdu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »